Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftaler på og uden for formuerettens område

- Side 29 -

...Madsen i ET 2020.002 i afsnittet »Etik & moral (eller retfærdighed) versus jus«. hvilket bl.a. stiller krav til lovgiver og de retsfortolkende organer om at søge resultater, som fremmer forudsigelighed. 19 19. Ussing : Aftaler (3. udgave 1950) s. 120 f. I samme retning Lynge Andersen : Aftalelovens § 36 (2018) s. 40 med yderligere henvisninger.

Læs på JurabibliotekDanske Lov 5-1-2

- Side 40 -

...Danske og Norske Lov i 300 år (1983) s. 599 f. rejser spørgsmålet, om bestemmelsen fortsat er relevant. Afhandlingens konklusion på dette spørgsmål er et entydigt »ja«. Hovedtræk af den historiske udvikling præsenteres i kapitel 8, afsnit 4, mens betydningen af samspillet mellem »lov og ærbarhed« og den almindelige aftaleret behandles i kapitel 9.

Læs på JurabibliotekAftaleloven og andre obligationsretlige forbudsregler

- Side 42 -

...overordnede ramme for dansk rets ugyldighedslære, der naturligt tager sit udgangspunkt i aftalelovens bestemmelser. Selvom DL 5-1-2 varetager andre hensyn end f.eks. aftalelovens § 36, har de enkelte ugyldighedsregler et betydeligt slægtskab. Dette slægtskab nødvendiggør, at »lov og ærbarhed«-standarden placeres i en generel aftaleretlig kontekst.

Læs på JurabibliotekMetodeinspiration fra andre discipliner

- Side 52 -

...som eksempel på en sådan tilgang Wilhelmsens analyse af, i hvilken udstrækning aftalelovens § 36 faktisk bidrager til økonomisk effektivitet i TfR 1995 s. 1 ff. og da den økonomiske analyse endvidere antageligt ville skulle foretages særskilt på de enkelte aftaletyper (sort arbejde, surrogatmoderskab, omgåelse af jagtloven m.v.), er metoden fravalgt.

Læs på Jurabibliotek