Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftalelovens § 36

- Side 223 -

Et andet grundlag for at ændre en indgået aftale om delegation af myndighedsudøvelse kan være aftalelovens § 36. En aftale kan i medfør heraf ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 224 -

...en kontrakt om delegation af myndighedsudøvelse. Den beskyttelsesværdige interesse, som efter omstændighederne kan betinge, at aftalen skal karakteriseres som urimelig eller i strid med redelig handlemåde, knytter sig imidlertid til tredjemand (borgeren), som naturligt nok kan have en interesse i, at kontrakten justeres i takt med retsudviklingen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...være benægtende. Begrundelsen herfor skal findes i kontraktrettens relativitetsprincip, som går ud på, at en aftale som udgangspunkt kun indebærer rettigheder og forpligtelser for aftalens parter. Det er derfor nærliggende at drage den konklusion, at det kun er parternes interesse i kontrakten, som kan betinge, at aftalelovens § 36 finder anvendelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...justere en kontrakt, som ikke har fulgt med den almindelige retsudvikling, med den følge at den offentlige myndighed ikke overholder sine forpligtelser i henhold til gældende ret. Dette må så meget desto mere være en mulighed, såfremt tredjemand direkte lider retstab på baggrund af det »haltende« kontraktforhold. Med dette menes ikke, at myndigheden skal

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 225 -

...udgangspunktet om aftalers forpligtende kraft gælder naturligvis også, når der er tale om kontrakter om delegation af myndighedsudøvelse. Traditionelle aftaleretlige hensyn, som taler imod anvendelse af aftalelovens § 36, skal blot afvejes over for hensynet til at sikre, at den offentligretlige lovgivning bliver administreret lovligt og forsvarligt.

Læs på Jurabibliotek


Sammenfatning

...privatrettens aftaler naturligvis stadigvæk har betydning, er de stærkt modificerede. I den forbindelse fremhæves det som et vigtigt kendetegn, at offentligretlige aftaler antageligt er lettere at ændre og ophæve, hvis forudsætningerne ændrer sig. Undtagelsen til dette vil nok være de tilfælde, hvor myndigheden kan bebrejdes for kontraktubalancen.

Læs på JurabibliotekPligtmæssigt forbehold for regelændringer mv.?

- Side 226 -

...når der er tale om aftaler vedrørende opgaver, som har samfundsmæssig interesse. Forudsætningslæren og/eller aftalelovens § 36 giver derfor antageligt et grundlag for at kræve delegationskontrakter om myndighedsudøvelse justeret, i det omfang kontraktens udførelse ikke – længere – modsvarer de forpligtelser, myndigheden er pålagt efter gældende ret.

Læs på Jurabibliotek