Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftagepligt – leveringspligt. Loyalitetspligt

- Side 75 -

...anden side er det også her en forudsætning, at leveringspligten er krænket, hvilket den formentlig ikke er i tilfælde af force majeure, og under alle omstændigheder vil en vedtægtsbestemmelse om bod kunne tilsidesættes helt eller delvis efter aftalelovens § 36, såfremt det vil være urimeligt eller stridende med redelig handlemåde at gøre den gældende.

Læs på JurabibliotekOverdragelse af den faste ejendom

- Side 88 -

...blev efter vedtægterne pålagt bod og gældsandel som ulovligt udtrådt. Også i UfR 1953.674 HD blev der pålagt bod, men her havde sælgeren dog sørget for en skødebestemmelse om, at køberen skulle indtræde i andelsmejeriet, hvilket køberen imidlertid havde nægtet. Den vedtægtsmæssige bod for ulovlig udtræden blev dog nedsat i medfør af aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekSærligt om forsyning med elektricitet, vand m.v.

- Side 94 -

En vedtægtsbestemmelse om køberens hæftelse kan efter omstændighederne tilsidesættes som urimelig efter aftalelovens § 36, jf. UfR 1983.741 URD.

Læs på JurabibliotekUdmeldelse – stiltiende udtræden

- Side 114 -

Evigtvarende bindinger forekommer stort set ikke og ville i givet fald næppe blive accepteret af domstolene, men tilsidesat i medfør af aftalelovens § 36 om urimelige kontraktvilkår, men i øvrigt har domstolene godkendt rimelige tidsbegrænsede uopsigelighedsperioder og udmeldelsesfrister, jf. Dyrbye : Selskabsret s. 87 f.

Læs på JurabibliotekUdtrædelsesvilkår

- Side 118 -

...det ikke bliver økonomisk belastende for selskabet, at en andelshaver ønsker at forlade fællesskabet. Det er jo ikke alene hensynet til den udtrædende andelshaver, der er relevant, men også hensynet til de tilbageværende andelshavere. Eller – som formuleret af Vinding Kruse: Andelsforeninger s. 121-23 – »Trofastheden fortjener en rimelig Belønning«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 121 -

...under påberåbelse af aftalelovens §§ 36 og 37. Også i UfR 1960.995 ØLD var der tale om et andelsmejeri, hvis vedtægter forpligtede til indbetaling af andel af bruttogælden i tilfælde af ulovlig udtræden. Se om denne dom Dyrbye, UfR 1972B.37. Se også UfR 1967.204 ØLD om ændring af en påstand fra betaling af andel af nettogæld til andel af bruttogæld.

Læs på Jurabibliotek