Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Abonnementsfælder mv.

- Side 570 -

Er der tale om indholdsmangler, dvs. at aftalens ugyldighed er begrundet i dens indhold, f.eks. fordi aftalen kan tilsidesættes som urimelig i henhold til aftalelovens § 36 eller § 38 c, er gennemførelse af betalingstransaktioner i henhold til aftalen ikke nødvendigvis uautoriserede (jf. også om tilbagekaldelse af samtykke nedenfor i afsnit 6).

Læs på Jurabibliotek§ 97

- Side 649 -

...efter rammeaftalen – miste sine indsigelser. En eventuel aftale om en kortere indsigelsesfrist end den, der følger af betalingslovens § 97, er underlagt almindelig aftaleretlig censur, herunder aftalelovens § 36 om tilsidesættelse af urimelige aftalevilkår, jf. også Camilla Hørby Jensen: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked (2010) s. 155.

Læs på Jurabibliotek§ 98

- Side 664 -

§ 98 kan fraviges ved aftale i erhvervsmæssige forhold, jf. § 6, stk. 3. Et eventuelt aftalevilkår om omlægning af bevisbyrden er underlagt almindelig aftaleretlig censur, herunder muligheden for at tilsidesætte urimelige aftalevilkår i henhold til aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekPræceptivitet

- Side 683 -

...af urimelige aftalevilkår, der sætter grænser for, i hvilken udstrækning en erhvervsdrivende betaler ved aftalen med udbyderen kan pålægges at bære tab som følge af misbrug. Det tab, som den erhvervsdrivende herefter risikerer at lide, f.eks. i tilfælde af hacking, netbankindbrud mv., må dækkes ind ved, at den erhvervsdrivende tegner en forsikring.

Læs på JurabibliotekTabsfordelingen i forholdet mellem betalingsmodtageren og hans udbyder

- Side 690 -

...tilsidesættes efter aftalelovens § 36, jf. også FT 1998-99, tillæg A, s. 3078, hvor det hedder, at udbyderen/indløseren ikke »får fuldstændig fri mulighed for at kræve, at betalingsmodtager skal bære de tab, som opstår i betalingssystemet. Vilkåret må vurderes i lyset af den samlede aftale, og herunder om aftalen ensidigt tilgodeser den ene af parterne«.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...kundekort, der var optaget på en udsendt stopliste (dvs. en liste over spærrede betalingskort), medmindre forhandleren i forbindelse med salget inddrog kortet. En forhandler påstod aftalevilkåret tilsidesat i medfør af aftalelovens § 36, men fik ikke medhold, da vilkåret fandtes at være rimeligt begrundet og ikke pålagde forhandleren en urimelig byrde.

Læs på JurabibliotekForholdet til andre regelsæt

- Side 699 -

...måtte forstås således, at hæftelsen var betinget af, at A havde indset eller burde indse, at der var en betydelig risiko for konkurs. En af de tre dommere anså det ikke for godtgjort, at betingelsen var opfyldt, og tilsluttede sig herefter, at A ikke hæftede for gælden, mens de to øvrige fandt det bevist, at betingelserne for hæftelse var opfyldt.

Læs på Jurabibliotek2. Fravigelse af udgangspunktet i § 101, stk. 1. § 101, stk. 3-5

- Side 808 -

Eventuelle aftaler, hvorved betaleren giver afkald på tilbagebetaling fra udbyderen, er underlagt almindelig aftaleretlig censur (herunder bl.a. aftalelovens § 36 og § 38 c). En eventuel tilsidesættelse af betalerens afkald kan føre til, at udgangspunktet om krav på tilbagebetaling i henhold til § 101, stk. 1, »står tilbage«.

Læs på Jurabibliotek1. Betalingsordrer, der er iværksat af betaleren. § 104, stk. 1

- Side 825 -

§ 104, stk. 1, kan fraviges ved aftale i erhvervsforhold, jf. § 6, stk. 3, dvs. at udbyderen af betalingstjenester kan fraskrive sig ansvaret over for erhvervsdrivende brugere. Sådanne ansvarsfraskrivelser er underlagt almindelige aftaleretlige regler, herunder aftalelovens § 36 om muligheden for tilsidesættelse af urimelige aftalevilkår.

Læs på Jurabibliotek