Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftalefrihed

- Side 35 -

...Domstolenes valg af begrundelse er ikke konsekvent og afhænger formentlig i en række tilfælde af parternes procedure, men et samlende træk er, at vilkåret, der tilsidesættes, konkret er urimeligt eller konkret har urimelige konsekvenser. Aftaler om overdragelse af fast ejendom adskiller sig ikke fra, hvad der følger af almindelig aftaleret. Et eksempel er:

Læs på Jurabibliotek

(...)

...havde ingen sikkerhed for, at realkreditlånet blev anvendt til istandsættelse af huset. K havde mulighed for at frigøre sig fra den personlige hæftelse. Landsretten lagde til grund, at »det var af afgørende betydning for S, at han havde sikkerhed for sit krav på købesummen, og at han ikke ved aftalens indgåelse havde indset, at aftalen indebar, at hans

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 36 -

...usikret. Landsretten finder på den baggrund, at det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen om overdragelse af ejendommen gældende. Aftalen herom tilsidesættes derfor i sin helhed i medfør af aftalelovens § 36«. K blev pålagt en skønsmæssig erstatning på 100.000 kr. til S for nytteværdi af brugen af ejendommen i en periode.

Læs på JurabibliotekAftalt forkøbsret

- Side 71 -

...for 750.000 kr. Den offentlige ejendomsvurdering var 690.000 kr. S blev i 2019 udredt som dement i moderat grad. I 2021 fik S beskikket en værge, der bl.a. under henvisning til aftalelovens § 36 krævede yderligere betaling, da skønsmand vurderede handelsværdien på handelstidspunktet var 1.150.000 kr. N blev frifundet (flere spørgsmål til bedømmelse).

Læs på JurabibliotekAftalt tilbagekøbsret

- Side 74 -

...køberens omkostninger, værdiforøgende entreprenør- og byggeomkostninger mv. Gyldigheden af disse vilkår skal bedømmes i lyset af aftalelovens § 36. Det vil være en helhedsbedømmelse, og deri indgår formentlig navnlig, hvilket tidsrum der er indrømmet, den forløbne tid, og i hvilket omfang aftaleparten loyalt har forsøgt at opfylde sine pligter mv.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 76 -

...større beløb end ejendommens handelsværdi efter ombygningen, og S krævede derfor ejendommen tilbage for 0 kr. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte værdiansættelsen. Påberåbelsen af aftalen om tilbageskødning og konsekvenserne deraf kunne ikke føre til anvendelse af aftalelovens § 36. K blev derfor dømt til at tilbageskøde ejendommen for 0 kr.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 77 -

for at tilsidesætte deklarationen efter aftalelovens § 36 eller andre aftaleretlige regler. Deklarationen var efter sit indhold ikke omfattet af grundbyrdeloven. Den var endelig heller ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Kommunens påstand blev herefter taget til følge.

Læs på JurabibliotekUgyldighed

- Side 114 -

Ved ugyldighed efter aftalelovens § 36 gælder ovenstående dog kun med væsentlige modifikationer, da der er mulighed for delvis tilsidesættelse af aftalen.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 115 -

...solgte sommerhus for 750.000 kr. Den offentlige ejendomsvurdering var 690.000 kr. S blev året efter (i 2019) udredt som dement i moderat grad. I 2021 fik S beskikket en værge, der bl.a. under henvisning til aftalelovens § 36 krævede yderligere betaling, da skønsmand vurderede handelsværdien på handelstidspunktet var 1.150.000 kr. K blev frifundet.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Landsretten anførte bl.a.: »Aftalen blev indgået efter et langt forhandlingsforløb, hvor begge parter var repræsenteret af advokat.« Endvidere udtalte retten, at S havde »påtaget sig en særdeles vidtgående forpligtelse til at afholde omkostningerne i relation til forureningen«, og da baggrunden var oplyst inden aftalens indgåelse, kunne S ikke hæve aftalen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...den anden ejendomsmægler urigtigt havde forudsat, at der blev solgt med tilstandsrapport mv., at en tredje ejendomsmægler havde vurderet købesummen markant lavere end de to, og at skønsmanden under retssagen også havde vurderet købesummen markant lavere. Landsretten nedsatte herefter købesummen til et beløb, som K tidligere havde tilbudt at betale.

Læs på Jurabibliotek

(...)

U 2012.2503 Ø: 86-årigs salg af 7,6 ha jord for 700.000 kr. var ikke ugyldig efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...En kommune, S, solgte en ejendom med oplysning om, at den var forureningskortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening). Ejendommen var solgt med salgsopstilling med sædvanlig finansiering. K kunne ikke finansiere købet, da grunden var forurenet. K ville hæve med henvisning til bl.a. aftalelovens §§ 33 og 36, men fik ikke medhold.

Læs på Jurabibliotek

(...)

TBB 2009.242 V: Overdragelsesaftale tilsidesat efter aftalelovens § 36. K, der var to studerende, forhandlede med S om leje eller køb af S’ villa. Landsretten lagde til grund, at »det var af afgørende betydning for S, at han havde sikkerhed for sit krav på købesummen,

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 116 -

...usikret. Landsretten finder på den baggrund, at det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen om overdragelse af ejendommen gældende. Aftalen herom tilsidesættes derfor i sin helhed i medfør af aftalelovens § 36«. K pålagt en skønsmæssig erstatning på 100.000 kr. til S for nytteværdi af brugen af ejendommen i en periode.

Læs på Jurabibliotek

(...)

U 1994.698 H: Salgsaftale vedrørende fast ejendom ikke tilsidesat i medfør af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

U 1979.225 Ø: S, der drev virksomhed som ejendomsformidler, solgte ejerbolig med helt utilstrækkelige – og vildledende – økonomiske oplysninger til K, der – åbenbart for S – ikke havde råd. Aftalen tilsidesat efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 119 -

...ugyldighed efter aftalelovens §§ 30, 33 og 36 ikke til stede. En dommer ville tilsidesætte overdragelsesaftalen ifølge aftalelovens § 36, og en anden dommer ville anse handelen for uforbindende ud fra et forudsætningssynspunkt. Afgørende for flertallet blev, at E2selv havde medvirket til et endeligt skøde (uden at have sikret sig fyldestgørelsen).

Læs på JurabibliotekKarakteren af aftalerne

- Side 120 -

...Landsretten anførte bl.a.: »Aftalen blev indgået efter et langt forhandlingsforløb, hvor begge parter var repræsenteret af advokat.« Endvidere udtalte retten, at S havde »påtaget sig en særdeles vidtgående forpligtelse til at afholde omkostningerne i relation til forureningen«, og da baggrunden var oplyst inden aftalens indgåelse, kunne S ikke hæve aftalen.

Læs på Jurabibliotek