Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lovbestemmelsers opbygning

- Side 45 -

Aftalelovens § 36 bestemmer: »En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende«. Retsfaktum er »urimeligt eller i strid med redelig handlemåde«, mens retsfølgen er »ændres eller tilsidesættes helt eller delvis«.

Læs på JurabibliotekLovbestemmelsers inddeling og anvendelsesområde

- Side 47 -

...fremgår direkte af reglen eller loven. Det hænger sammen med, at bestemmelserne i loven har betydning for tredjemand, jf. f.eks. tinglysningsloven. En lov kan indeholde både præceptive og deklaratoriske regler, jf. f.eks. aftaleloven. Aftalelovens §§ 2-9 kan fraviges ved aftale, mens aftalelovens kapitel 3 om ugyldige viljeserklæringer er præceptiv.

Læs på JurabibliotekLovsproget

- Side 48 -

...betydning. For det fjerde anvendes ord, som er mangetydige. Ordet »arbejde« kan således både betyde en aktivitet og et produkt af aktiviteten, ligesom ordet »levere« også kan betyde at yde noget. I købelovens §§ 9-11 forstås ved »levere«: »De handlinger fra sælgerens side, som udkræves for på rette måde at skaffe køberen besiddelse af salgsgenstanden«.

Læs på Jurabibliotek