Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

EU-ret

- Side 29 -

...ændringsretten generelt i forbrugeraftaler, herunder hvornår ændringsvilkår er urimelige og dermed ugyldige, jf. aftalelovens §§ 36 og 38 c. Aftalelovens § 38 c er en implementering af art 3, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Af denne grund skal jeg her gøre mig nogle metodemæssige overvejelser.

Læs på JurabibliotekIndledende betragtninger og analyser vedrørende lejeretten og lejeaftalen

- Side 32 -

...og analyser vedrørende lejeretten og lejeaftalen, som anvendes senere i afhandlingen. Det gælder for det første baggrunden for lejelovgivningen og de bagvedliggende hensyn. Herefter redegøres der for nogle typiske kendetegn og forudsætninger i lejeaftaler. Sluttelig knyttes nogle bemærkninger til brugen af aftalelovens §§ 38 c og 36 på lejeområdet.

Læs på JurabibliotekAftalelovens § 36

- Side 37 -

...formålet med aftalelovens § 36 at passe godt på lejeaftaler. Som anført ovenfor i afsnit 6.1 havde der netop været en ubalance i forholdet mellem lejer og udlejer, hvor udlejer igennem regler i trykte blanketter havde gennemført ensidige, fordelagtige aftalevilkår. På trods af dette anvendes aftalelovens § 36 sjældent på lejeaftaler vedrørende beboelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Baggrunden for, at aftalelovens § 36 sjældent anvendes, er, at lejelovgivningen allerede har sikret en balance mellem lejer og udlejer igennem beskyttelsespræceptive regler. Disse regler giver ikke meget plads til anvendelsen af aftalelovens § 36 til fordel for lejer.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...af deres underskrift på tillæggene. Højesteret lagde vægt på, at udlejer var professionel, og at han indtog en overlegen stilling over for lejerne. Herudover måtte lejerne på baggrund af fremsendelsesbrevet og tillæggets formulering have fået det indtryk, at de var forpligtede til at underskrive kontrakttillægget. Indholdet var samtidig misvisende.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Lejelovgivningens regler er som udgangspunkt beskyttelsespræceptive. Det betyder, at spillerummet for aftalelovens § 36 alt andet lige må være større, hvor udlejer påberåber sig ugyldighed. 72 72. Edlund og Grubbe : Boliglejeret (2022), s. 90 ff. Kerneområdet for aftalelovens § 36 er beskyttelsen af forbrugeren, men aftalelovens § 36 ses også anvendt til fordel

Læs på JurabibliotekAftalelovens § 38 c

- Side 38 -

...gælder ved siden af hinanden. Umiddelbart antages det, at aftalelovens § 36 er mere forbrugerbeskyttende end § 38 c, da der efter § 36 bl.a. ikke stilles krav om, at vilkåret skal bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser, jf. mere herom i kapitel 3, afsnit 2.1. Ofte påberåbes aftalelovens §§ 36 og 38 c dermed typisk sammen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Bestemmelsen er dog fortsat relevant at undersøge, da visse ændringsvilkår, herunder om udlejers fysiske ændringsret, kan være urimelige og ugyldige efter aftalelovens §§ 36 og 38 c. Herudover kan bestemmelsen bidrage til fastlæggelsen af nogle fælles grundlæggende hensyn, som også kan have betydning på det lejeretlige område, jf. herved kapitel 3.

Læs på Jurabibliotek