Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Selskaber (1. udg.)
Forfattere: Karsten Engsig Sørensen, Hanne Søndergaard Birkmose og Mette Neville
Udgivelsesdato: 14. okt 2019
DJØF Forlag

Aftaleloven

- Side 270 -

...regler om aftalers ugyldighed. Der er dels de klassiske ugyldighedsgrunde om vold, tvang, svig mv., men også den centrale bestemmelse, der i dag er generalklausulen i aftalelovens § 36, og som efter sin ordlyd og anvendelse har opslugt hovedparten af de særlige ugyldighedsregler. 627 627 Mads Bryde Andersen : Grundlæggende Aftaleret, 2013, s. 418.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Aftalelovens § 36 er sålydende:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 271 -

Gyldigheden af aftaler om ansvarsfraskrivelser er en klassisk disciplin, som falder ind under kerneområdet for aftalelovens § 36. 628 628 Se generelt J. Günther Petersen : Ansvarsfraskrivelse, 1957.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Aftalelovens § 36 gælder også i erhvervsforhold. 629 629 Mads Bryde Andersen : Grundlæggende Aftaleret, 2013, s. 420; Palle Bo Madsen : Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold, U 2018 B 131.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...beslutningsgrundlag grundigt, før der disponeres. Han mener derfor kun, at aftalelovens § 36 kan bruges på erhvervsmæssige aftaler i sin helhed, når der foreligger helt særlige omstændigheder. Han nævner som eksempler ‘ misbrug af styrkeforhold ’ eller ‘ mangler ved aftaleindgåelsen ’. 630 630 Mads Bryde Andersen : Grundlæggende Aftaleret, 2013, s. 422.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Palle Bo Madsen går betydeligt længere i anvendelsen af aftalelovens § 36 i erhvervsforhold. Efter omstændighederne kan reglen bruges:

Læs på JurabibliotekGeneralklausulen i selskabslovens § 108 sammenholdt med generalklausulen i aftalelovens § 36

- Side 272 -

...aftaler med tilknytning til selskabsforhold. 636 636 Se tilsvarende for norsk ret Reinersen : Ansvarsbegrennsning og ansvarsfrihet i aksjeselskaber, 2007 s. 143. En ejeraftale vil være underlagt de begrænsninger, der følger af § 36. Tilsvarende gælder for forretningsmæssige aftaler mellem selskabet og en kapitalejer eller mellem selskabet og direktionen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det er imidlertid et helt andet spørgsmål, om aftalelovens § 36 også finder anvendelse, når talen er om gyldigheden af beslutninger truffet på selskabets generalforsamling.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 273 -

Kravene for en beslutningstilsidesættelse efter SL § 108 er således betydelig strengere, end kravene til en tilsidesættelse efter aftalelovens § 36. Efter § 36 kan domstolene også tage hensyn til senere indtrufne omstændigheder. Dette er ikke muligt efter § 108.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 274 -

En henvisning til at beslutningen ikke lever op til den rimelighedsstandard, der følger af aftalelovens § 36, vil ikke være tilstrækkeligt til, at generalforsamlingsbeslutningen bliver ugyldig.

Læs på JurabibliotekGrænserne for aftalelovens § 36

- Side 276 -

Grænserne for aftalelovens § 36 er mindre skarpe.

Læs på JurabibliotekKonklusion

- Side 278 -

Der er i stedet tale om en formueretlig aftale på det erhvervsmæssige område. Her er det dansk rets almindelige regel om aftalefrihed, der råder, men undergivet den censur, som domstolene kan udøve efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek