Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Dansk Erhvervsret (18. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen og Peter Arnt Nielsen
Udgivelsesdato: 03. jul 2023
DJØF Forlag

Præcise og upræcise regler

- Side 41 -

...brede skøn, som denne regel giver mulighed for, viser sig også i reglens stk. 2, hvorefter der ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. Et andet praktisk vigtigt eksempel på en generalklausul er markedsføringslovens § 3, stk. 1, om »god markedsføringsskik«.

Læs på JurabibliotekRetskilder

- Side 42 -

...inden for kontraktretten synes grænseløse. Dette indtryk holder dog langtfra, hvis man undersøger domstolenes praksis om reglen, hvor man kan konstatere, at reglen kun anvendes meget sjældent. Det er følgelig nødvendigt, når man skal træffe afgørelse efter aftalelovens § 36, at inddrage dette retskildemateriale, altså de eksisterende domme om § 36.

Læs på JurabibliotekDen retlige afgørelse

- Side 45 -

...de er vedtaget, er i strid med aftalelovens § 36, hvorefter urimelige aftalevilkår kan tilsidesættes. Ved afgørelsen af de to retsspørgsmål vil parterne påberåbe sig reglernes ordlyd, formålet med dem ud fra forarbejderne og fremlægge relevante domme til støtte for deres opfattelse. Dommeren skal herefter træffe afgørelsen ud fra disse retskilder.

Læs på Jurabibliotek