Betænkninger

Navn Nummer År Retsområder
Betænkning om revision af konkurskarantænereglerne 1582 2023 Insolvensret
Betænkning om revision af auktionslederloven og lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed : afgivet af udvalget om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 1580 2022 Erhvervsregulering
Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet. 1579 2022 Insolvensret
Betænkning om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet 1578 2022 Insolvensret
Delbetænkning II om gennemførelse af visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers 1577 2021 Forbrugerret, Markedsføringsret, Obligationsret
Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold 1576 2021 Forbrugerret, Markedsføringsret, Obligationsret
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder 1575 2021 Erstatningsret, Finansielle virksomheder, Selskabsret, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse 1574 2020 Strafferet
Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark 1573-2 2020 Medieret, Menneskerettigheder, Statsret, Strafferet
Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark 1573-1 2020 Medieret, Menneskerettigheder, Statsret, Strafferet
Reform af den civile retspleje X - Retsafgifter 1572 2019 Afgiftsret, Procesret
Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer 1571 2018 Forvaltningsret, Menneskerettigheder, Politi, Procesret, Statsret
Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed : Betænkning afgivet af AB-udvalget til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 1570 2018 Byggeret
Ekspropriation efter planloven : Afgivet af Ekspropriationsudvalget 1569 2018 Ejendomsret, Menneskerettigheder
Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie: betænkning fra Ferielovsudvalget 1568 2017 Arbejdsret
Menighedsrådsvalg i fremtiden : betænkning fra Udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform 1567 2017 Kirkeret
De praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner: Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse 1566 2017 Procesret, Statsret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning: del II 1565-2 2017 Persondataret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning: del I – bind 2 1565-1-2 2017 Persondataret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning: Del I – bind 1 1565-1-1 2017 Persondataret
En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken 1564 2017 Kirkeret, Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser 1563 2017 Strafferet
Betænkning om indsatsen over for rockerborge mv 1562 2016 Kommunalret, Menneskerettigheder, Strafferet
Betænkning om bødesanktioner på det finansielle område 1561 2016 Finansielle virksomheder, Konkurrenceret, Strafferet
Betænkning om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling 1560 2016 Politi, Procesret, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet 1559 2016 Strafferet
Reform af den civile retspleje IX - Sagkyndig bevisførelse mv 1558 2016 Procesret
Betænkning om opfølgning på Christiania-sagen 1557 2015 Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i 1556 2015 Strafferet
Ansattes retsstilling under insolvensbehandling 1555 2015 Arbejdsret, Insolvensret
Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager 1554 2015 Procesret, Strafferet
Offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger 1553 2015 Forvaltningsret, Menneskerettigheder, Statsret, Strafferet
Betænkning om ægtefællers økonomiske forhold 1552 2015 Familieret
Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 1551 2015 Socialret
Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier 1550 2015 Statsret
Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager 1549 2014 Procesret, Strafferet
Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi 1548 2014 Menneskerettigheder, Strafferet
Betænkning om sagsomkostninger i straffesager 1547 2014 Insolvensret, Procesret, Skatteret
Betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet 1546 2014 International ret, Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. 1545 2014 Strafferet
Folkekirkens styre : betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken 1544 2014 Kirkeret
Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1543 2013 Procesret
Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1542 2013 Bevillinger
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg 1541 2013 Udlændingeret
Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1540 2013 Forbrugerret, Obligationsret
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden: hovedrapport 1539 2013 Trafik
Betænkning om afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1538 2013 Kommunalret
Ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn : betænkning fra Udvalget om særlige rådgivere 1537 2013 Forvaltningsret, Medieret, Statsret
4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget : aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdamreglerne) 1536 2012 Søret
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner : betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1535 2012 Obligationsret
Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, bind 2 1534-2 2012 Strafferet
Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, bind 1 1534-1 2012 Strafferet
Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1533 2012 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om indsamlinger : afgivet af Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger 1532 2012
Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole 1531 2012 Strafferet
Reform af den civile retspleje VII - Midlertidige afgørelser om forbud og påbud 1530 2012 Strafferet
Betænkning om PET og FE 1529 2012 Militær, Politi, Strafferet
Betænkning om havneloven 1535-4 2011 Søret, Trafik
Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse : afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet 1528 2011 Procesret
Provstestillingen og provstiets funktion : betænkning fra Arbejdsgruppe vedrørende provstestillinger 1527 2011 Kirkeret
Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1526 2011 Strafferet
Betænkning om konkurskarantæne : afgivet af Konkursrådet 1525 2011 Insolvensret
Betænkning om revision af hundeloven : afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde 1524 2010 Dyreret
Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning 1523 2010 Politi, Procesret
Reform af den civile retspleje VI - Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen) 1522 2010 Erstatningsret, Strafferet
Betænkning om insiderhandel 1521 2010 Finansielle virksomheder
Betænkning om huseftersynsordningen 1520 2010 Fast Ejendom, Forbrugerret
Revision af dødsboskifteloven 1519 2010 Arveret, Skifteret
Betænkning om ægtefælleskifte mv. 1518 2010 Familieret, Skifteret
Elektronisk aftaleindgåelse og handel: beretning fra Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur 1517 2010 IT-ret, Obligationsret
Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 1516 2010 Forvaltningsret, Persondataret
Betænkning om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark 1515 2010 Sundhedsret
Betænkning om farlige hunde : delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde 1514 2010 Dyreret
Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1513 2010 Politi, Procesret, Strafferet
Betænkning om rekonstruktion mv. 1512 2009 Insolvensret
Betænkning om Omlægning af Statens Tilskud til Folkekirken til Bloktilskud 1511 2009 Kirkeret
Betænkning om Offentlighedsloven, del 2 1510-2 2009 Forvaltningsret
Betænkning om Offentlighedsloven, del 1 1510-1 2009 Forvaltningsret
Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet 1509 2009 Obligationsret
Indsatsen mod ungdomskriminalitet 1508 2009 Strafferet
Betænkning om behandling af klager over politiet 1507 2009 Politi, Procesret, Strafferet
Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats 1506 2009 Arbejdsret, Fødevareret, Markedsføringsret, Sundhedsret, Uddannelse
Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats 1506 2009 Arbejdsret, Fødevareret, Sundhedsret, Uddannelse
Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed 1505 2009 Udlændingeret
Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud 1504 2009 Bevillinger, Persondataret, Procesret
Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1499 2009 Spil, Strafferet
Uddannelse og efteruddannelse af præster 1503 2008 Kirkeret
Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1502 2008 Erstatningsret, Obligationsret, Produktregler
Betænkning om konfliktråd 1501 2008 Procesret, Strafferet
Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning 1500 2008 Forvaltningsret, Kommunalret, Persondataret, Socialret
Modernisering af selskabsretten 1498 2008 Regnskab, Selskabsret
Betænkning afgivet af Selvstyrekommissionen 1497 2008 Grønland & Færøerne, Statsret
Betænkning om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager 1496 2008 Procesret
Evaluering af forsøg med stiftsråd 1495 2008 Kirkeret
Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1494 2008 Strafferet
Danmarks Transportinfrastruktur 2030 Del 3 1493-3 2008 Anlæg, Transportret
Danmarks Transportinfrastruktur 2030 Del 2 1493-2 2008 Anlæg, Transportret
Danmarks Transportinfrastruktur 2030 Del 1 1493-1 2008 Anlæg, Transportret
Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger 1492 2007 Procesret
Folkekirkens lokale økonomi Del 2 1491-2 2007 Kirkeret
Folkekirkens lokale økonomi Del 1 1491-1 2007 Kirkeret
Betænkning fra udvalget om ændring af ATP-ordningens optjeningsmodel og formuefællesskab 1490 2007 Skatteret
Betænkning fra Udvalget om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 1489 2007 Arbejdsret, Procesret
Dansk straffemyndighed 1488 2007 Strafferet
Betænkning om alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer mv. 1486 2007 Færdselsret
Kommunal og regional revision. Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed 1487 2006 Kommunalret, Regnskab
Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager 1485 2006 Erstatningsret, Procesret, Strafferet
Betænkning om hurtigere behandling af konkursboer 1484 2006 Insolvensret
Betænkning om tv-overvågning 1483 2006 Arbejdsret, Forvaltningsret, Persondataret, Strafferet
Betænkning om arbejdsskadesikring 1482 2006 Arbejdsret, Erstatningsret
Reform af den civile retspleje V 1481 2006 Procesret
Revision af ophavsretslovens kapitel 3 1480 2006 Immaterialret
Betænkning om retsplejelovens regler om advokater 1479 2006 Advokatret, Procesret
Revisorlovgivning i internationalt perspektiv: betænkning 1478 2006 Regnskab
Opgaver i sogn, provsti og stift: betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur 1477 2006 Kirkeret
Betænkning fra Udvalget for planlægning og detailhandel 1476 2006 Kommunalret
Barnets perspektiv: forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse: betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær 1475 2006 Familieret, Procesret
Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme 1474 2006 Strafferet
Betænkning om revision af arvelovgivningen mv 1473 2006 Arveret, Familieret, Pensionsret, Skifteret
Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 1472 2006 Forvaltningsret, Menneskerettigheder, Statsret, Strafferet
Digital tinglysning: delbetænkning 1471 2006 Ejendomsret
Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet: delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg 1470 2006 Strafferet
Betænkning om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven: afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg 1469 2006 Procesret, Strafferet
Gruppesøgsmål mv.: reform af den civile retspleje IV 1468 2005 Procesret
Haagerbørnebeskyttelseskonventionen: gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn: betænkning afgivet af Haag 96-udvalget 1467 2005 Familieret, Procesret
Ægtefællers pensionsrettigheder: behandling på skifte af fællesbo 1466 2005 Familieret, Pensionsret, Skifteret
Betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse 1465 2005 Procesret
Betænkning om Lovtidende i elektronisk form 1464 2005 Retsinformation
Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. 1462 2005 Strafferet
Varetagelse af tinglysningsopgaven: delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg 1461 2005 Ejendomsret
Betænkning om revision af forældelseslovgivningen 1460 2005 Obligationsret
Betænkning om virksomhedspant 1459 2005 Ejendomsret, Insolvensret, Landbrugsret
Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling: afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg 1458 2005 Erstatningsret, Procesret, Strafferet
Markedsføring og prisoplysning: betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven 1457 2005 Markedsføringsret
Betænkning om e-signaturs retsvirkninger 1456 2004 IT-ret
Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. 1454 2004 Procesret
Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen: afgivet af Karakterkommissionen, november 2004 1453 2004 Uddannelse
Rapport fra Sambeskatningsudvalget 1452 2004 Skatteret
3. Betænkning afgivet af Sølovsudvalget angående ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer 1451 2004 Søret
Betænkning nr. 1450 om administration af domænenavne i Danmark 1450 2004 IT-ret
Betænkning om gældssanering: afgivet af Konkursrådet - Del 3 1449-3 2004 Insolvensret, Skatteret
Betænkning om gældssanering: afgivet af Konkursrådet - Del 2 1449-2 2004 Insolvensret, Skatteret
Betænkning om gældssanering: afgivet af Konkursrådet Del 1 1449-1 2004 Insolvensret, Skatteret
Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden 1448 2004 Færdselsret, Strafferet
Hvidvasklovgivningen: delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1447 2004 Finansielle virksomheder, Spil, Strafferet
Personnavne: betænkning afgivet af Navnelovsudvalget 1446 2004 Familieret
Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut 1445 2004 Medieret, Statsstøtte
Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler: betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud 1444 2004 Erhvervsregulering, Sundhedsret
Embedsmænds rådgivning og bistand: betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre 1443 2004 Arbejdsret, Forvaltningsret, Menneskerettigheder, Statsret
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-8 1442-8 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-7 1442-7 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-6 1442-6 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-5 1442-5 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-4 1442-4 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-3 1442-3 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-2 1442-2 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen-1 1442-1 2004 Grønland & Færøerne
Straffelovrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål 1441 2004 Strafferet
Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v.: afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg 1439 2004 Politi, Strafferet
Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. 1438 2004 Strafferet
Et nyt udligningssystem: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg 1437 2004 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 9 1436-9 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 8 1436-8 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 7 1436-7 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 6 1436-6 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 5 1436-5 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 4 1436-4 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 3 1436-3 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 2 1436-2 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 14 1436-14 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 13 1436-13 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 12 1436-12 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 11 1436-11 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 10 1436-10 2004 Procesret
Adgang til domstolene: reform af den civile retspleje III-Del 1 1436-1 2004 Procesret
Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov 1435 2004 Militær, Procesret, Strafferet
Strukturkommissionens betænkning-Del 4 1434-4 2004 Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning-Del 3 1434-3 2004 Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning-Del 2 1434-2 2004 Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning-Del 1 1434-1 2004 Kommunalret, Socialret
Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer 1433 2003 Byggeret, Forbrugerret, Obligationsret
Valgret under udlandsophold: betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revison af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold 1432 2003 Menneskerettigheder, Statsret
Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder: betænkning afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg 1431 2003 Procesret
Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 1430 2003 Arbejdsret, Selskabsret
Forenklinger i jordlovgivningen: betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen 1429 2003 Kommunalret, Landbrugsret
Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet: betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse 1426 2003 Skatteret
Indsigt i den kommunale administration: for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet: betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe 1425 2003 Kommunalret
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer-Del 3 1424-3 2003 Strafferet
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer-Del 2 1424-2 2003 Strafferet
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer-Del 1 1424-1 2003 Strafferet
Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling 1422 2002 Arbejdsret, Diskrimination
Pant og udlæg i andelslejligheder: betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen 1421 2002 Boligret, Ejendomsret
Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn: betænkning nr. 1420 afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn 1420 2002 Politi, Procesret
Udvalget om eksklusivbestemmelser: betænkning 1419 2002 Arbejdsret, Menneskerettigheder, Statsret
Betænkning om arbejdsskadesikring: udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering 1418 2002 Arbejdsret, Erstatningsret
IT-kriminalitet: delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1417 2002 Strafferet
Forskning i økonomisk kriminalitet: delbetænkning VII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1416 2002 Strafferet
Straffelovens § 296 og § 302: delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1415 2002 Strafferet
Redegørelse om biobanker: forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet: betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1414 2002 Persondataret, Sundhedsret
Betænkning om de videnskabsetiske komitéer: betænkning om revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 1413 2002 Sundhedsret
Godtgørelse til efterladte ved dødsfald: betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om godtgørelse til efterladte ved dødsfald 1412 2002 Erstatningsret
Revisorlovgivning: uafhængighed og liberalisering: betænkning afgivet af Revisorkommissionen 1411 2002 Regnskab
Betænkning nr. 1410 om politilovgivning 1410 2002 Politi
Betænkning nr. 1409 om politiets struktur 1409 2002 Politi, Procesret
Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget 1408 2001 Skatteret
Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret 1407 2001 International ret, Menneskerettigheder, Statsret
Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret 1407 2001 International ret, Menneskerettigheder, Statsret
Forskningskommissionens betænkning-Del 2 1406-Del 2 2001 Forskning
Forskningskommissionens betænkning-Del 1 1406-Del 1 2001 Forskning
Forenklingsudvalgets delbetænkning II: kirkefunktionærområdet: afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1405 2001 Kirkeret
Betænkning om revision af arkivloven: afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven 1404 2001 Forvaltningsret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet - Del 2 1403-2 2001 Forbrugerret, Obligationsret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet - Del 1 1403-1 2001 Forbrugerret, Obligationsret
Betænkning om arbejdsskadesikring: skadebegreberne, administration og styring 1402 2001 Arbejdsret, Erstatningsret
Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans: reform af den civile retspleje I 1401 2001 Procesret
Sammenlignelig brugerinformation: betænkning nr. 1399 afgivet af arbejdsgruppen om sammenlignelig brugerinformation-Del 2 1399-Del 2 2001 Kommunalret, Socialret, Uddannelse
Sammenlignelig brugerinformation: betænkning nr. 1399 afgivet af arbejdsgruppen om sammenlignelig brugerinformation-Del 1 1399-Del 1 2001 Kommunalret, Socialret, Uddannelse
Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg 1397 2001 Byggeret, Kommunalret, Socialret, Statsstøtte
Betænkning om børns forsørgelse 1389 2001 Familieret
E-signatur og formkrav i lovgivningen: delbetænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v. 1400 2000 IT-ret
Straffelovens § 289 m.v. - berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler: delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet 1396 2000 Strafferet
Redegørelse om aktieavancebeskatning, betænkning nr. 1392, september 2000 1392 2000 Skatteret
Hjemme-pc'er: betænkning om den skattemæssige behandling af pc-hjemmearbejdspladser og hjemme-pc-ordninger 1390 2000 Skatteret
Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling 1387 2000 Byggeret
Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. 1385 2000 Procesret
Omkostningsdækningsordningen: betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet 1382 2000 Skatteret
Vurdering af fast ejendom: redegørelse fra ejendomsvurderingsudvalget 1378 1999 Skatteret
Den finansielle sektor efter år 2000 1376 1999 Finansielle virksomheder
Ferieudvalgets betænkning om ferieloven 1375 1999 Arbejdsret
Generationsskiftet i erhvervslivet: betænkning nr. 1374, august 1999 1374 1999 Skatteret
Betænkning om teaterstøtte i Danmark: afgivet af Teaterudvalget 1373 1999 Kultur
Dansk transportforskning: status og visioner 1368 1999 Trafik
Måltidets Hus: fra råvarer til madkultur, med måltidet i centrum 1367 1999 Fødevareret, Kultur
Forenkling af den kommunale finansiering 1365 1998 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Stempelafgift: betænkning fra Stempeludvalget 1364 1998 Afgiftsret
Rådgiveransvar 1362 1998 Erhvervsregulering, Erstatningsret, Fast Ejendom, Finansielle virksomheder, Forsikringsret
Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark: delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministerens nedsatte kvindeudvalg 1359 1998 Socialret, Udlændingeret
Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg: den globale informations-infrastruktur 1356 1998 Skatteret
Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden: betænkning fra Butiksstrukturkommissionen 1353 1998 Bevillinger, Erhvervsregulering
Landbrugets strukturudvikling: betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling 1351 1998 Landbrugsret
Betænkning om aktindsigt i personalesager: afgivet af arbejdsgruppen vedrørende aktindsigt i personalesager 1349 1997 Forvaltningsret
Betænkning om instansordningen i civile retssager: afgivet af Retsplejerådet 1348 1997 Procesret
Behandling af personoplysninger: betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen-Del 2 1345-Del 2 1997 Persondataret
Behandling af personoplysninger: betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen-Del 1 1345-Del 1 1997 Persondataret
Forslag til en national strategi for fiskeriforskningen 1340 1997 Forskning
Frist- og forældelsesregler: Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler 1339 1997 Skatteret
International adoption: betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg 1338 1997 Familieret
Tilgængelighed for alle-Del 2 1336-Del 2 1997 Boligret, Byggeret, Lejeret, Socialret, Statsstøtte
Tilgængelighed for alle-Del 1 1336-Del 1 1997 Boligret, Byggeret, Lejeret, Socialret, Statsstøtte
Offentlig kostforplejning i Danmark: betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning-Del 2 1334-Del 2 1997 Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
Offentlig kostforplejning i Danmark: betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning-Del 1 1334-Del 1 1997 Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
Lejelovskommissionens betænkning - Del 2 1331-2 1997 Boligret, Lejeret
Lejelovskommissionens betænkning - Del 1 1331-1 1997 Boligret, Lejeret
Betænkning vedrørende samarbejde mellem retterne og pressen 1330 1997 Medieret, Procesret
Udvisning: en betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995-Del 4 1326-Del 4 1997 Udlændingeret
Udvisning: en betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995-Del 3 1326-Del 3 1997 Udlændingeret
Udvisning: en betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995-Del 2 1326-Del 2 1997 Udlændingeret
Udvisning: en betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995-Del 1 1326-Del 1 1997 Udlændingeret
Patienters klageadgang på sundhedsområdet: betænkning fra udvalget nedsat af Sundhedsministeriet vedrørende revision af patienters klageadgang på sundhedsområdet 1325 1997 Erstatningsret, Forsikringsret, Sundhedsret
Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v.: afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg 1327 1996 Kirkeret
En analyse af sygehuskapaciteten i hovedstadsområdet: delbetænkning fra Sygehuskommissionen 1324 1996 Sundhedsret
Betænkning om Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner sammenholdt med dansk adoptionslovgivning: afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg 1323 1996 Familieret
Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn: afgivet af en arbejdsgruppe under Udlændingestyrelsen 1322 1996 Udlændingeret
Betænkning om inkassovirksomhed: afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet 1321 1996 Insolvensret
Betænkning om medierne i demokratiet-Del 2 1320-Del 2 1996 Medieret
Betænkning om medierne i demokratiet-Del 1 1320-Del 1 1996 Medieret
Domstolsudvalgets betænkning-Del 2 1319-Del 2 1996 Procesret, Statsret
Domstolsudvalgets betænkning-Del 1 1319-Del 1 1996 Procesret, Statsret
Betænkning fra udvalget om revision af lov om arbejdsretten 1318 1996 Arbejdsret, Procesret
Forskningsrådenes sagsbehandling m.m.: habilitet, begrundelse, åbenhed og eksterne bedømmere: afgivet af et udvalg nedsat af Forskningsrådenes Formandskollegium 1317 1996 Forskning
Kommunale erhvervsskatter og udligning: rapport fra arbejdgruppen om eventuel inddragelse af selskabsskat og dækningsafgift i udligningen-Del 2 1316-Del 2 1996 Strafferet
Kommunale erhvervsskatter og udligning: rapport fra arbejdgruppen om eventuel inddragelse af selskabsskat og dækningsafgift i udligningen-Del 1 1316-Del 1 1996 Strafferet
Betænkning om undersøgelsesorganer: afgivet af Udvalget vedrørende Undersøgelsesorganer 1315 1996 Forvaltningsret, Procesret
Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri 1314 1996 Fiskeri
Serviceuddannelse. Betænkning fra serviceuddannelsesudvalget 1313 1996 Uddannelse
En fremtid for dansk skibsfart: betænkning fra udvalget om handelsflådens fremtid 1312 1996 Arbejdsret, Søret
Betænkning om børns og unges brug af massemedier 1311 1996 Medieret
Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser: betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet 1310 1996 Markedsføringsret, Sundhedsret
Betænkning fra udvalget om natur, miljø og EU's landbrugspolitik 1309 1996 Landbrugsret, Miljøret
Oplæg til en ny iværksætterpolitik 1304 1996 Erhvervsfremme
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur-Del 6 1307-Del 6 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur-Del 5 1307-Del 5 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur-Del 4 1307-Del 4 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur-Del 3 1307-Del 3 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur-Del 2 1307-Del 2 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur-Del 1 1307-Del 1 1995 Kommunalret
Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger 1306 1995 Finansielle virksomheder, Pensionsret
Lægers tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger 1305 1995 Persondataret, Strafferet, Sundhedsret
Delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling 1303 1995 Socialret, Udlændingeret
Betænkning om efteruddannelse af advokater beskæftiget med flygtningenævnssager 1302 1995 Advokatret, Udlændingeret
En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet 1301 1995 Erhvervsfremme, Uddannelse
Bilag til betænkning om de elektroniske medier 1300-2 1995 Erhvervsfremme, Uddannelse
Betænkning om de elektroniske medier 1300-1 1995 Medieret
Betænkning om en rejsedommerordning 1299 1995 Procesret
Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation 1298 1995 Politi, Procesret
Konkurrencelovgivningen i Danmark - Bind 2 (Bilag) 1297-2 1995 Konkurrenceret
Konkurrencelovgivningen i Danmark - Bind 1 1297-1 1995 Konkurrenceret
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter 1296 1995 Skatteret
Eksportkreditgaranti og finansiering 1295 1995 Erhvervsfremme, Statsstøtte
Betænkning om journalistisk efterog videreuddannelse 1294 1995 Uddannelse
Fraskiltes pensionsret 1293 1995 Familieret
Betænkning om administration af udlændingesag 1292 1995 Udlændingeret
Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. 1291 1995 Udenrigsforhold, Udlændingeret
Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget 1290-4 1995 Finansielle virksomheder
Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bilag 1290-3 1995 Finansielle virksomheder
Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 1290-2 1995 Finansielle virksomheder
Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 1 1290-1 1995 Finansielle virksomheder
Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar 1289 1995 Strafferet
Delbetænkning III om effektivisering af asylsagsbehandlingen 1288 1995 Udlændingeret
Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 1286-2 1995 Boligret, Byggeret, Lejeret, Miljøret
Betænkning om individuel måling af forbrugsposter 1286-1 1995 Boligret, Byggeret, Lejeret, Miljøret
Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn 1285 1995 Skatteret
Forslag til en national strategi sundhedsvidenskab 1284 1995 Forskning
Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser 1283 1994 Uddannelse
Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. 1282 1994 Arbejdsret, Erstatningsret
Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. 1282 1994 Arbejdsret, Erstatningsret, Forsikringsret
Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne 1281 1994 Uddannelse
Betænkning om etablering af en dansk Master of Public Health uddannelse 1280 1994 Uddannelse
Fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning 1279 1994 Familieret
Betænkning om behandlingen af klager over politipersonalet 1278 1994 Politi
Forslag til en pædagogmedhjælper-uddannelse 1277 1994 Uddannelse
Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 1276 1994 Fast Ejendom, Forbrugerret
Overbygnings-uddannelse for pædagoger 1275 1994 Uddannelse
Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen 1274 1994 Forskning
Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen 1273 1994 Insolvensret
Ombudsmandsloven 1272 1994 Forvaltningsret, Statsret
Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår 1271 1994 Kommunalret
Betænkning om skifte af dødsboer 1270 1994 Arveret, Skatteret, Skifteret
Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet 1269 1994 Arbejdsret, Persondataret, Sundhedsret
Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor 1268-2 1994 Kommunalret
Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor 1268-1 1994 Kommunalret
Strategi for bæredygtig skovdrift 1267 1994 Miljøret
Betænkning om ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993 1266 1994 Byggeret
Delbetænkning II om effektivisering af asylsagsbehandlingen 1265 1994 Udlændingeret
Præstestillinger 1264 1994 Kirkeret
Visse større anlægsinvesteringer og materielanskaffelser i DSB 1263-3 1994 Trafik
DSB's økonomi-styringssystem 1263-2 1994 Trafik
DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus 1263-1 1994 Trafik
Koordinering af regional erhvervsfremme 1262 1994 Erhvervsfremme
Produktudvikling i skovbruget og træindustrien 1261 1994 Forskning, Statsstøtte
Forslag til ny salmebog - bind 1: indledning, salmer, bønner og tekster: betænkning 1381 1993 Kirkeret
Betænkning om et procesbevillingsnævn 1260 1993 Procesret
Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1259 1993 Socialret
Intern revision i staten 1258 1993 Regnskab, Statsret
Bilag til Betænkning o m børn og unges erhvervsarbejde 1257-2 1993
Børn og unges erhvervsarbejde 1257-1 1993 Arbejdsret
Produktsikkerhed 1256 1993 Produktregler
Betænkning afgivet af det under Industriministeriet den 4. februar 1992 nedsatte udvalg vedrørende elektronisk betalingsformidling uden betalingskort. 1255 1993 Penge og betalinger
Betænkning afgivet af Revisorkommissionen 1254 1993 Regnskab
Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning) 1253 1993 Uddannelse
Danmarks internationale indsats 1252 1993 Militær
Betænkning afgivet af Industriministeriets Selskabsretspanel 1251 1993 Selskabsret
Redegørelse om Aktivitetsbestemte tilskud Forenkling af udligningssystemet Statstilskuddets fordeling 1250 1993 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen 1249 1993 Udlændingeret
Valg og edb betænkning fra indenrigsministeriets valgopgørelsesudvalg 1248 1993 IT-ret, Statsret
Værgemål afgivet af justitsministeriets myndighedslovsudvalg 1247 1993 Familieret
Betænkning fra Udvalget til revision af »Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)« 1246 1993 Byggeret
Betænkning om pensionsoverførsler 1245 1993 Pensionsret
Rapport fra Udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen 1244 1992 Skatteret
Erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering 1243 1992 Erhvervsregulering, Miljøret, Statsret
Landdistrikterne- ændrede vilkår-bilag 1242-2 1992 Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
Landdistrikterne - ændrede vilkår 1242-1 1992 Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
Lov om omsætning af fast ejendom 1241 1992 Erhvervsregulering, Fast Ejendom
Pakkerejser 1240 1992 Forbrugerret
Betænkning om lønindeholdelse for private krav 1239 1992 Insolvensret
Ejendoms-vurderingsområdet 1238 1992 Skatteret
Betænkning om erstatning for miljøskader 1237 1992 Miljøret
Ny markedsføringslov 1236 1992 Markedsføringsret
Betænkning om periodisk syn af personbiler 1235 1992 Færdselsret
Betænkning om samordning af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats 1234 1992 Uddannelse
Betænkning om Pressens Informationsregistre 1233 1992 Medieret, Persondataret
Fremtidens finansielle sektor 1232 1992 Finansielle virksomheder
Omsætning af fast ejendom 1231 1992 Erhvervsregulering, Fast Ejendom
Børsnoterede selskaber 1230 1992 Finansielle virksomheder, Selskabsret
Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene 1229 1992 Selskabsret
Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder 1228 1991 Diskrimination, Pensionsret
Udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver 1227 1991 Udbudsret
Katastrofeberedskab 1226-2 1991 Beredskab
Katastrofeberedskab 1226-1 1991 Beredskab
Præhospitalbehandling i Danmark 1225 1991 Sundhedsret
Befordringsfradragsreglerne 1224 1991 Skatteret
Betænkning om beslaglæggelse og edition under efterforskning 1223 1991 Procesret
Betænkning om 3. instansbevillinger og andre procesbevillinger 1222 1991 Procesret
Driftsomkostninger 1221 1991 Skatteret
Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret 1220 1991 International ret, Menneskerettigheder, Statsret
Betænkning om isolationsfængsling i andre europæiske lande 1219 1991 Procesret, Strafferet
Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler 1218 1991 Uddannelse
Betænkning om modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark 1217 1991 Fødevareret
Insider-handel 1216 1991 Finansielle virksomheder, Strafferet
Bedre statistik om flygtninge og indvandrere 1214 1991 Udlændingeret
Befordring af gods 1215 1990 Søret
En fælles pædagog-uddannelse 1213 1990 Uddannelse
Betænkning om de retlige rammer for indsatsenover for børn og unge 1212 1990 Socialret, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste 1211 1990 Strafferet
Økonomi og miljøistatistisk belysning 1210 1990 Miljøret
Udenrigstjenestenmod år 2000 1209-2 1990 Udenrigsforhold
Udenrigstjenesten mod år 2000 1209-1 1990 Udenrigsforhold
Dækningsordning for skaderforårsaget af stormflod 1208 1990 Forsikringsret
Ferielovudvalget Betænkning 1207 1990 Arbejdsret
Ferielovudvalget Betænkning 1207 1990 Arbejdsret
Revision af restaurationsloven 1206 1990 Bevillinger
Medieansvar 1205 1990 Medieret
Selvstændige erhvervsdrivendes pensionsforhold 1204 1990 Skatteret
Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling 1203 1990 Afgiftsret, Skatteret
Forkyndelse- Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet 1202 1990 Procesret
Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen 1201 1990 Procesret
Betænkning om landvæsensretterne 1200 1990 Procesret
En ny læreruddannelse 1199 1990 Uddannelse
Bygningsbevaring 1198 1990 Byggeret, Kultur
Revision af ophavsretslovgivningen 1197 1990 Immaterialret
Betænkning om Retslægerådet 1196 1990 Procesret, Sundhedsret
Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet 1195 1990 Erhvervsregulering
Betænkning om anklagemyndighedens struktur 1194 1990 Procesret
Betænkning om virksomhedernes miljøtilsyn (VMT) 1193 1990 Miljøret
Betænkning om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring 1192 1990 Arbejdsret, Erstatningsret
Betænkning om Dansk Polarcenter 1191 1990 Forskning
Skjult gæld i biler: afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet 1190 1990 Ejendomsret
Betænkning om privatisering af statsanstalten for livsforsikring 1189 1990 Forsikringsret
Forsvaret i 90' erne 1188-3 1990 Militær
Forsvaret i 90' erne 1188-2 1990 Militær
Forsvaret i 90' erne 1188-1 1990 Militær
Fortolkningen af love og domstolsafgørelser 1187 1989 Skatteret
Landbrugets finansiering - realkredit og etablering 1186 1989 Finansielle virksomheder, Landbrugsret
Forskning på mennesket 1185 1989 Forskning, Sundhedsret
Betænkning om afkald på livsforlængende behandling (livstestamenter m.v.) 1184 1989 Sundhedsret
Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse 1183 1989 Sundhedsret, Uddannelse
Betænkning angående ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. 1182 1989 Kirkeret
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv. 1181-3 1989 Procesret, Strafferet
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv. 1181-2 1989 Procesret, Strafferet
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv. 1181-1 1989 Procesret, Strafferet
Rammer for fremtidens bistands-, -pleje og omsorgsuddannelser 1180 1989 Uddannelse
Betænkning om samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser under arbejdsministeriet, kulturministeriet, landbrugsministeriet og undervisningsministeriet 1179 1989 Uddannelse
Betænkning fra udvalget vedrørende fremme af den private opsparing 1178 1989 Pensionsret
EDB-tinglysning pa landsplan 1177 1989 Ejendomsret
Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer 1176 1989 Kirkeret
Forebyggelse af alkoholmisbrug 1175 1989 Sundhedsret
Betænkning vedrørende distribution af adresseløse forsendelser m.v. 1174 1989 Markedsføringsret, Transportret
Betænkning om annoncering m.v. af tvangsauktioner over fast ejendom 1173 1989 Insolvensret, Procesret
Modernisering og forenkling af det kommunale bevillingssystem m.v. 1172 1989 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Afskrivninger: Betænkning fra AFSKRIVNINGSUDVALGET om behovet for ændringer i afskrivningsreglerne i lyset af den teknologiske udvikling og problemer i dansk økonomi 1171 1989 Erhvervsfremme, Skatteret
Betænkning om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav 1170 1989 Procesret
Anparter: Betænkning fra udvalget vedrørende anparter 1169 1989 Skatteret
De kommunale opgavers fordeling og finansiering 1168 1989 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Sikkerhedsbestemmelser for boksning 1167 1989 Sport
Internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet 1166 1989 Familieret, International ret, Politi, Procesret, Strafferet
Styring af statsvirksomhederne 1165 1989 Offentlig Finansiering
Betænkning om vilkår for tilskud til folkeoplysning 1164 1989 Uddannelse
Kunstnernes sociale vilkår 1163 1989 Kultur, Socialret
Betænkning om handelsuddannelser i internationalt perspektiv 1162 1989 Uddannelse
Renteloven: Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet 1161 1989 Obligationsret
Betænkning om højere forberedelseseksamen afgivet af et udvalg nedsat af undervisnings- og forskningsministeren november 1987 1160 1989 Uddannelse
Betænkning om ransagning under efterforskning 1159 1989 Politi, Procesret
Betænkning om uddannelse inden for turisterhvervet 1158 1989 Uddannelse
Færdselssikkerhedspolitisk handlingsplan 1157 1988 Færdselsret
Færdselssikkerhedspolitisk handlingsplan 1157 1988 Færdselsret
Priser og konkurrenceforhold på lægemiddelområdet 1156 1988 Erhvervsregulering, Forskning, Konkurrenceret, Sundhedsret
Lægers kliniske videreuddannelse 1155 1988 Sundhedsret, Uddannelse
Betænkning om dyreværn 1154 1988 Dyreret
Kommunerne og erhvervspolitikken 1153-2 1988 Erhvervsfremme
Kommunerne og erhvervspolitikken 1153-1 1988 Erhvervsfremme
Struktur og ejerformer 1152 1988 Landbrugsret
Betænkning om handelsagenter og handelsrejsende 1151 1988 Obligationsret
90 ernes aftaler og overenskomster 1150 1988 Arbejdsret
Betænkning fra Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende 1149 1988 Socialret
Betænkning fra udvalget til revision af den gældende biblioteksafgiftsordning 1148 1988 Kultur
BZ-sikring af bygninger 1147 1988 Byggeret, Kommunalret, Socialret
Betænkning om prøveforberedende enkeltfagsundervisning på grundlæggende niveau afgivet af et udvalg nedsat af Undervisningsministeren juli 1985 1146 1988 Uddannelse
Struktur- og planudvalget 1145 1988 Kommunalret, Landbrugsret
Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser 1144 1988 Retsinformation
Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder 1143 1988 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om revision af arbejdsskadeforsikringsloven 1142 1988 Arbejdsret, Erstatningsret
Betænkning om revision af arbejdsskadeforsikringsloven 1142 1988 Arbejdsret, Erstatningsret
Betænkning vedrørende klarlægning af de lovgivningsmæssige forhold for distribution af adresseløse forsendelser 1141 1988 Markedsføringsret, Transportret
Revision af bogføringslovgivningen 1140 1988 Regnskab
Beskatning af finansielle instrumenter 1139 1988 Skatteret
Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentsvalglov 1138 1988 EU-ret, Kommunalret
Lettelse af landbrugets rentebyrde 1137 1988 Landbrugsret
Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte udvalg 1136 1988 Skatteret
Ferieboligudvalgets betænkning om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse 1135 1988 Fast Ejendom
Den kommunale indkomstbeskatning i Danmark 1134 1988 Kommunalret, Skatteret
Betænkning om forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) 1133 1988 Obligationsret
Betænkning om forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) 1133 1988 Forbrugerret, Obligationsret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af teaterloven 1132 1988 Kultur
Betænkning om rf. 2's forlis 1131 1988 Søret
Betænkning om retternes saglige kompetence i civile sager 1130 1988 Procesret
Lotto i Danmark 1129 1988 Spil
Betænkning om transport af farligt gods 1128 1988 Færdselsret, Trafik, Transportret
Homoseksuelles vilkår 1127 1988 Diskrimination
Betænkning om intensive produktionsformer inden for landbruget 1126 1988 Landbrugsret
Kursusvirksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i Danmark 849-2 1987 Uddannelse
Åbningstider butikker, servicesektoren og den offentlige administration 1125 1987
Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom 1124 1987
Amtskommmunalt udgiftspres og styringsmuligheder 1123 1987
Delbetænkning om gennemførelsen af EF's socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark 1122 1987
Separations og skilsmissebetingelser 1121 1987
Det fremtidige ankesystem på Miljøministeriets og byggelovens område 1120 1987
Beretning vedrørende det mellemkirkelige arbejdes struktur 1119 1987
Betænkning om ændring af de skattemæssige regler for eksportmedarbejdere og for offentligt ansatte, der er udstationeret med henblik på systemeksport 1118 1987
Betænkning om offentlig information 1117 1987
Nærradio og lokal-tv 1116 1987
Betænkning om dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere 1115 1987 Procesret, Uddannelse
Københavns Kommunes styrelse 1114 1987
Betænkning om advokatretshjælp fri proces og retshjælpsforsikring m.v. 1113 1987 Advokatret, Procesret
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser 1112-2 1987 Uddannelse
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser 1112-1 1987 Uddannelse
Generationsskiftets skatter og afgifter 1111 1987 Afgiftsret, Skatteret
Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning 1110 1987 Fast Ejendom, Forbrugerret
Afsluttende udtalelse vedrørende udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 1109 1987 Strafferet, Sundhedsret
Brancheglidning i den finansielle sektor 1108 1987 Finansielle virksomheder
Betænkning om arrest og forbud 1107 1987 Procesret
Betænkning om kultureksport 1106 1987 Kultur
Appelbegrænsning: Redegørelse om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager 1105 1987 Procesret
Betænkning om legemsindgreb under efterforskning 1104 1987 Politi, Procesret
Betænkning fra udvalget om de mindre selvstændige erhvervsdrivende og den sociale lovgivning 1103 1987 Arbejdsret, Pensionsret, Socialret
Betænkning om den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager 1102 1987 Erstatningsret, Politi, Procesret, Strafferet
Skat ved konkurs og akkord 1101 1987 Skatteret
Konfirmation begravelse 1100 1987 Arveret, Kirkeret
Straffelovrådets betænkning om strafferammer og prøveløsladelse 1099 1987 Strafferet
Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytter 1098 1987 Skatteret
Revision af plantenyhedsloven 1097 1987 Immaterialret
Revision af lov om tilsyn med pensionskasser 1096 1987 Finansielle virksomheder, Pensionsret
Beskatning af kunstnere (udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster) 1095 1987 Skatteret
Betænkning om breddeidrætten i Danmark 1094-3 1987 Sport
Betænkning om breddeidrætten i Danmark 1094-2 1987 Sport
Betænkning om breddeidrætten i Danmark 1094-1 1987 Sport
Betænkning om EDB i tinglysningen 1093 1987 Ejendomsret
Betænkning vedrørende folkeskolens specialundervisning 1092 1987 Uddannelse
Arbejde undervisning fritid 1958-2 1986 Strafferet
Betænkning om Behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt 1091 1986 Afgiftsret, Skatteret, Strafferet
Betænkning fra Landbrugsministeriets skovpolitiske udvalg 1090 1986
Forskning og udvikling 1089 1986
Betænkning om Klubvirksomhed 1088 1986
Betænkning om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning 1087 1986
Betænkning om kuratorsalærer m.v. 1086 1986 Advokatret, Insolvensret
Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger 1085 1986
Ny folketingsvalglov 1084 1986 Statsret
Betænkning om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet 1083 1986
Afsluttende beretning om ændringer i våbenlovgivningen 1082 1986 Strafferet
Redegørelse fra udvalget vedrørende realrenteafgiftssatsen 1081 1986
Betænkning afgivet af indenrigsministeriets udvalg vedrørende praksissektorens organisation 1080 1986
Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler 1079 1986
Landbokommissionen 1078 1986
Betænkning om forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen 1077 1986
Arkitektuddannelsen i Danmark 1076 1986
Fra monopollov til konkurrencelov 1075 1986 Konkurrenceret
Betænkning om Ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid 1074 1986
Betænkning vedrørende den statslige kort- og geodataproduktion 1073 1986
Undersøgelsen i arbejdsløshedskasserne afudbetalingen af supplerende dagpenge 1072-2 1986
Betænkning fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger 1072-1 1986
Lovgivning om andelsselskaber 1071 1986 Selskabsret
De handicappede og arbejdsmarkedet 1070 1986
Redegørelse fra den tekniske arbejdsgruppe vedrørende regional udligning af visse AIDS-udgifter 1069 1986
Principbetænkning om tvang i psykiatrien 1068-2 1986
Principbetænkning om tvang i psykiatrien 1068-1 1986
Revision af kødlovgivningen 1067 1986
Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet 1066 1986 Strafferet
Delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet 1065 1986
Ophavsret og edb 1064 1986 IT-ret, Immaterialret
Billedret 1063 1986 Immaterialret
Arbejde undervisning fritid 1058-3 1986
Arbejde undervisning fritid 1058-1 1986
Betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse 1062 1985
Betænkning om revision af musikloven 1061 1985 Kultur
Betænkning om revision af musikloven 1061 1985
Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark 1060 1985
Redegørelse fra det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering 1059 1985
Indledning forslag til alterbog 1057-2 1985
Indledning forslag til alterbog 1057-1 1985
Betænkning om anonyme vidner m.v. 1056 1985 Procesret
Betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner 1055 1985
Samordningsfradraget i tjenestemandspensioner 1054 1985
Adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling 1053 1985 Familieret
Betænkning om retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m.v. 1052 1985 Procesret
Planlægningen på miljøministeriets område 1051 1985
Kursgevinster og kurstab 1050 1985 Skatteret
Det kommunale løntilsyn 1049 1985
Betænkning om Vagtvirksomhed 1048 1985
Nærradio og lokal-tv i fremtiden 1047 1985
Beretning vedrørende registrering af gravminder 1046 1985
Betænkning om betydelige risici 1045 1985
Betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte Samordningsudvalg for sundhedsvæsenet 1044 1985
Genteknologi og sikkerhed 1043 1985
Revision af kunsthåndværker uddannelserne 1042 1985
Beskatning af ægtefæller 1041 1985 Skatteret
Betænkning fra udvalget om beskyttelse af kulturværdier i Danmark 1040 1985
Betænkning om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen 1039 1985
Ophavsretligt biblioteksvederlag 1038 1985 Immaterialret, Kultur
En fremtidig gartneripolitik 1037 1985
Betænkning om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer 1036 1985 Erstatningsret, Forsikringsret
Samtidig sagsbehandling 1035 1985
Landbrugsloven 1034 1985 Landbrugsret
Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer 1033 1985
Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet 1032 1985 IT-ret, Strafferet
Redegørelse fra arbejdsgruppen til forenkling af afskrivningsloven (afskrivningsgruppen) 1031 1985 Skatteret
Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet 1030 1985
Betænkning om dansk mediepolitik 1029 1985
Betænkning om tavshedspligt 998 1984 Forvaltningsret, Menneskerettigheder, Strafferet
Pensionsudvalget 1028 1984
Kommunale diæter og vederlag 1027 1984
Billedkunst og fonogrammerregistrering til biblioteksafgift 1026 1984
Brevstemmeafgivning 1025 1984
Ejendomsskatternes rolle i den kommunale finansiering 1024 1984
Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter 1023 1984 Politi, Procesret, Strafferet
Betænkning om revision af funktionærloven 1022 1984 Arbejdsret
Betænkning fra udvalget vedrørende arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger 1021 1984
Kunstformidling 1020 1984
Retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser 1019 1984 Erstatningsret, Strafferet
Skolegangens påbegyndelse i folkeskolen 1018 1984
Betænkning vedrørende gto's fremtid 1017 1984
Betænkning om fritidsvirksomhed for børn og unge 1016 1984
Embedslægevæsenet 1015 1984
Arve- og gaveafgift 1014 1984 Afgiftsret, Arveret
Betænkning om de private skolers økonomi 1013 1984
Betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren 1012 1984
Relstedudvalgets rapport om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af edb i de eksisterende teknikeruddannelser 1011 1984
Betænkning om Bevaringsværdige huse til beboelse 1010 1984
Betænkning om bankiervirksomhed 1009 1984
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse - Del 2 1008 1984 Færdselsret
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 1008 1984 Færdselsret
Forslag til en 2-årig forsøgsordning for pastoralseminariet 1007 1984
Betænkning om statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene 1006 1984
Betænkning II om"RF. 2"s forlis 1005 1984 Beredskab, Søret
Betænkning fra udvalget vedrørende jobsikring for værnepligtige 1004 1984
Tilbageførsel af arealer til landzone 1003 1984 Kommunalret
Lovgivning om andelskasser 1002 1984 Finansielle virksomheder
Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase 1001 1984 Retsinformation
Film- og videogram spørgsmål 1000 1984 Immaterialret
Den interne trafik i Grønland 999 1983
Samspilsproblemer for pensionister 997 1983
Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret 996 1983
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger 995 1983 Færdselsret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger - Busser, lastbiler, lastbilvogntog samt person- og varebiler med registreringspligtige påhængskøretøjer 995 1983 Færdselsret
Betænkning om lægdommerordningen i straffesager m.v. 994 1983 Procesret
En fremtidiglandbrugspolitik- nogle mere langsigtede perspektiver 993 1983
Betænkning om eliteidrætten i Danmark 992 1983
En gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikring 991 1983
Naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder 990 1983
Ægteskab 9 - samliv uden ægteskab II (forsørgelsespligt) 989 1983 Familieret
Hovedstadsrådet - Hovedstadsområdet 988 1983
Betænkning om en eventuelt ændret organisation af den skolepsykologiske rådgivning m.v. 987 1983
Betænkning om et øget dansk tv-udbud 986 1983
Forældremyndighed og samværsret 985 1983 Familieret, Procesret
Redegørelse fra Udvalget til analysering og vurdering af leasingprojekter og tilsvarende investeringstilbud (leasingudvalget) 984 1983
Betænkning om betalingsstandsning 983 1983 Insolvensret
Danmarks Biblioteksskole 982 1983
Betænkning om Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen 981 1983
Betænkning om efterkassation af værnepligtige 980 1983
Betænkning vedrørende Indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder 979 1983
Betænkning om Varetægtsfængsling i voldssager 978 1983 Procesret, Strafferet
Delbetænkning om Behandlingen af skattestraffesager, der afgøres administrativt 977 1983 Skatteret
Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger 976 1983 Erstatningsret
Betænkning om isolation af varetægtsarrestanter 975 1983 Procesret
Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn 974 1983
Dåb og brudevielse 973 1983
Betænkning om de trykte mediers økonomi og beskæftigelse 972 1983 Medieret
Revision af margarinelovgivningen 971 1983
Bøger i Danmark 969 1983 Kultur
Betænkning om fonde 970 1982
Betænkning om udlændingelovgivningen 968 1982 Udlændingeret
Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark 967 1982
Delberetning vedrørende en kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v 966 1982
Rapport om betalingskort 965 1982
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger (veje i tættere bebygget område samt motortrafikveje) 964 1982 Færdselsret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger 964 1982 Færdselsret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner 963-5 1982
Kommunal udligning og tilskud til kommuner 963-4 1982
Kommunal udligning og tilskud til kommuner 963-3 1982
Kommunal udligning og tilskud til kommuner 963-2 1982
Kommunal udligning og tilskud til kommuner 963-1 1982
Beskyttelse af kunstneriske præstationer 962 1982 Immaterialret
Betænkning om social- og sundhedsuddannelser inden for efg-systemet 961 1982
Jordbank- og indekslån i landbruget 960 1982
Offentlig information via bibliotekerne 959 1982
Høringssvarafgivet af organisationer,institutioner og ministerier m.v. til Udvalget vedrørende dansk biståndspolitik 958-2 1982
Betænkning om principperne for den danske bistand til udviklingslandene 958-1 1982
Betænkning om Gældssanering 957 1982 Insolvensret
Betænkning om "RF. 2"s forlis 956 1982 Beredskab, Søret
Betænkning om foranstaltninger over for åndssvage og andre svagt begavede lovovertrædere 955 1982
Betænkning om video 954 1982 Immaterialret, Kultur
Betænkning om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne 953 1982
Betænkning om Folkekirkens økonomi 952 1982
Betænkning om landmændenes efteruddannelse m.v. 951 1982
Biblioteksbetjerring af blinde og svagtseende 950 1982
Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast 949 1982 Skatteret
Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral 948 1982 Finansielle virksomheder
Landscentralen for undervisningsmidler 947 1982
Lavindkomst kommissionens betænkning 946 1982
Betænkning fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen 945 1982 Skatteret
Båndafgifter sanktioner påtale 944 1982 Immaterialret
Filmloven 943 1982 Kultur, Statsstøtte
Etablering af en tilsynslovgivning for investeringsforeninger 942 1982
Finansieringsproblemer i landbruget 941 1981
Rapport om finansiering 940 1981
Betænkning om etablering af en civil pilotuddannelse 939 1981
Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusomrader 938 1981 Fast Ejendom
Lovgivning om kommanditselskaber 937 1981 Selskabsret
Betænkning om Nordsat 936 1981
Betænkning afgivet af statsministeriets udvalg vedrørende eventuel indførelse af teletekstsystemer i Danmark 935 1981 Medieret
Betænkning fra udvalget vedr. revision af lovgivningen på det måletekniske og justérpligtige område 934 1981
Skole sundhedstjenesten 933 1981
Betænkning om straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen 932 1981 Afgiftsret, Skatteret, Strafferet
Landsbykommissionen delbetænkning 6 bidrag til en landsbypolitik 931 1981
Landsbykommissionen delbetænkning 5 kultur, planlægning og medindflydelse 930 1981
Landsbykommissionen delbetænkning 4 privat service 929 1981
Landsbykommissionen delbetænkning 3 erhverv 928 1981
Landsbykommissionen delbetænkning 2 dbefolkning og offentlig service 927 1981
Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske 926 1981
Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning 925 1981 Skatteret
Betænkning afgivet af sølovsudvalget 924 1981 Søret
Betænkning om produktsikkerhed 923 1981 Produktregler
Rapport om sikkerhedstekniske spørgsmål og fælles elementer i beredskabsforholdene i forbindelse med Barsebäckværket 922 1981
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 921 1981 Færdselsret
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse - Del 1 921 1981 Færdselsret
Beretning om periodisk syn 920 1981 Færdselsret
Betænkning om uddannelse af ergoterapeuter og fysioterapeuter 919 1981
Børnekommissionens betænkning 918 1981
Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer 913 1981
Licenskonstruktioner og fotokopiering 912 1981 Immaterialret, Kultur
Prisfastsættelse for blod og blodfraktioneringsprodukter 917 1980
Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende udarbejdelse af forslag til bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelse af lærere ved gymnasieskolerne m.v. 916 1980
Ægteskab 8 - Samliv uden ægteskab I - afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 915 1980 Familieret
Straffelovrådets betænkning om voldtægt, røveri og brandstiftelse 914 1980 Strafferet
Betænkning afgivet af det af statsministeriet nedsatte udvalg vedrørende dagspressens distributionsforhold. 911 1980
Landsbykommissionen delbetænkning I den hidtidige udvikling 910 1980
Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning 909 1980
Statens kantiner 908 1980
Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter 907 1980
Redegørelse fra arbejdsgruppen om socialindkomst 906 1980
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger 905 1980 Færdselsret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger (veje uden for tættere bebygget område samt motorveje) 905 1980 Færdselsret
Betænkning om ændring af tinglysningslovens § 38 904 1980 Ejendomsret
Betænkning om en revision af Lov om kommunale valg og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet 903 1980
Betænkning angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning 902 1980
Opgavefordelingen på vejområdet 901 1980
Betænkning om uddannelses og erhvervs vej ledning 900 1980
Betænkning om uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger 899 1980
Førtidspension afgivet af udvalget til revision af førtidspensionslovgivningen 898 1980
Kommunale udgiftsbehov III 897 1980
Redegørelse fra arbejdsgruppen om socialindkomst 896 1980
Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. 894 1980
Betænkning om en revision af folketingsvalgloven 893 1980 Statsret
Betænkning om køreuddannelse 892 1980
Betænkning om køreuddannelse 892 1980 Færdselsret
Betænkning om udvidet samarbejde mellem skattevæsenet og toldvæsenet 895 1979 Skatteret
Redegørelse om rigshospitalets økonomiske forhold m. v. 891 1979
Børneteater og opsøgende teater 890-3 1979
Børneteater og opsøgende teater 890-2 1979
Børneteater og opsøgende teater 890-1 1979
Betænkning om en sognemedhjælperordning 889 1979
Hovedstadsrådet struktur og opgaver 888 1979
Betænkning om uddannelse af laboranter i klinisk mikrobiologi 887 1979
Betænkning om behandling af sager af mindre værdi ved domstolene 886 1979 Insolvensret, Procesret
Betænkning om den geografiske placering af erhvervsuddannelser i Hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster 885 1979
Televirksomhedens fremtidige organisation 884-6 1979
Televirksomhedens fremtidige organisation 884-5 1979
Televirksomhedens fremtidige organisation 884-4 1979
Televirksomhedens fremtidige organisation 884-3 1979
Televirksomhedens fremtidige organisation 884-2 1979
Televirksomhedens fremtidige organisation 884-1 1979
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring i Grønland 883 1979
Betænkning om udlændingelovgivningen Administrative retningslinier 882 1979 Udlændingeret
Betænkning om ændring af tilskudssystemet for Færøerne 881 1979
Vikarordninger inden for jordbruget 880 1979
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer 879 1979
Biblioteks betænkningen 1979 878 1979
Delbetænkning om biblioteksafgiften 877 1979 Kultur
Tillæg til betænkning om køb på kredit om udlejning af løsøre 876 1979
Betænkning om rationalisering af udskrivningsvæsenet 875 1979
Betænkning om uddannelse af kliniske diætassistenter 874 1979
Alternative besiddelsesformer i jordbruget 873 1979
Det kgl.teater en fremtid som hele landets teater 872 1979
Betænkning vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater 871 1979 Advokatret, Procesret
Betænkning om uddannelser inden for kostforplejningsområdet 870 1979
Vurdering af fast ejendom 869 1979
Betænkning fra Justitsministeriets Arbejdsgruppe vedrørende 868 1979
Delbetænkning IV fra edb-samordningsudvalget 867 1979 IT-ret
Betænkning fra det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende behandling af klager over lægers og andre medicinalpersoners patientbehandling 866 1979
Betænkning om begrænsning af overarbejde og om afspadsering fra udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet 865 1979
Betænkning om opgave- og byrdefordeling 864 1979
Betænkning om uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret 863 1979
Betænkning om integration af civilforsvar og brandvæsen 861 1979
Bilag til Betænkningomcivilforsvar og brandvæsen m. v 860-2 1979
Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m. v. 860-1 1979
Betænkning om overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til undervisningsministeriet 859 1979
Kommunale udgiftsbehov II 855 1979
Betænkning om Fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport 858 1978
Betænkning om offentlighedslovens revision 857 1978 Forvaltningsret
Betænkning om beskatning af aktieavancer 856 1978 Skatteret
En fremtidig gartneripolitik 854 1978
Skolestart 853 1978
Betænkning angående revision af lov om lodsvæsenet 852 1978
Danmarks journalisthøjskole 851 1978
Betænkning om de specialpædagogiske uddannelser 850 1978
Betænkning om teateruddannelserne i Danmark 849-1 1978
De biskoppelige handlinger 848 1978
Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger 847 1978
Betænkning om barselsorlov 846 1978
Betænkning om forbrugerkøb 845 1978 Obligationsret
Betænkning om forbrugerkøb 845 1978 Forbrugerret, Obligationsret
Betænkning fra det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte vejstøjudvalg 844 1978
Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner 843 1978
Betænkning angående revision af Dykkerloven og de i tilslutning hertil udfærdigede forskrifter 842 1978
Vanding i jordbruget 841 1978
Delbetænkning III fra edb-samordningsudvalget om personregistrering 840 1978 Immaterialret & IT-ret, Persondataret
Betænkning om køb på kredit 839 1978 Forbrugerret, Obligationsret
Den fremtidige anvendelse af Kysthospitalet på Refsnæs 838 1978
Hjemmestyre i Grønland 837-4 1978
Hjemmestyre i Grønland 837-3 1978
Hjemmestyre i Grønland 837-2 1978
Hjemmestyre i Grønland 837-1 1978
Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet 836 1978
Betænkning om efterløn 835 1978
Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel og restaurantledere 834 1978
Øresundsforbindelser 833-3 1978
Øresundsforbindelser 833-2 1978
Øresundsforbindelser 833-1 1978
Betænkning vedrørende videreuddannelsen af hospitalslaboranter 832 1978
Betænkning vedr. uddannelse af cytolaboranter 831 1978
Betænkning om Lempelse af erstatningsansvar m.v 829 1978 Erstatningsret
Færdselslovens § 40 - Nye former for trafiksanering 827 1978 Færdselsret
Færdselslovens §40 827 1978 Færdselsret
Betænkning om Beskikkelse af forsvarer under efterforskningen 830 1977
Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen 828 1977
Betænkning om grundlaget for planlægning af psykiatrisk sygehusvæsen 826 1977
Betænkning om retternes kompetence og arbejdsform i straffesager 825 1977 Procesret
Afsluttende redegørelse fra indkomstskatteudvalget 824 1977
Betænkning vedrørende revision af rentemarginalloven 823 1977
Betænkning om revision af skolestyrelseslovens kapitel 2 m. v. 822 1977
Lokaliseringsvjejledning 821 1977
Betænkning om en undersøgelse, der kan belyse visse virkninger af fri abort 820 1977
Betænkning fra udvalget vedrørende Den kgl. Grønlandske Handel 819 1977
Socialformidleruddannelser 818 1977
Ældre og arbejdsmarkedet 817 1977
Forbrug og forbrugerforhold på vej mod »forbrugerpolitikkens teori« 816-2 1977 Forbrugerret
Forbrugerkommissionens betænkning IV 816-1 1977 Forbrugerret
Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge 815 1977
Betænkning fra Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste II 814 1977
Betænkning fra Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste - IV - lægeundersøgelse m. v. efter § 63 i lov om arbejdsmiljø 814 1977 Arbejdsret
Betænkning fra Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste - III - Bedriftssundhedstjeneste i Danmark 813 1977 Arbejdsret
Betænkning fra Embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste III 813 1977
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste II Arbejdsmedicinske klinikker m.v. samt arbejdslæger på amtsplan 812 1977 Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste II arbejdsmedicinskeklinikker m.v.samt arbejdslæger på amtsplan 812 1977
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste I 811 1977
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste - I - Arbejdsmiljøinstituttet 811 1977 Arbejdsret
Betænkning om uddannelser inden for kostforplejningsområdet 810 1977
Rapport-samling fra arbejdsgruppen vedr. forebyggelse, nedsat under indenrigsministeriets sundhedsprioriteringsudvalg 809-2 1977
Betænkning om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse 809-1 1977
Delbetænkning II fraedb-samordningsudvalgetomstyrelsen af statslige og fælleskommunaleregistersystemer 808 1977
Betænkning vedrørende Den interne trafik i Grønland 807 1977
Alternativer til frihedsstraf -et debatoplæg 806 1977
Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter 805 1977
Betænkning om revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v. 804 1977
Betænkning om prænatal genetisk diagnostik 803 1977
Betænkning om koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser 802 1977
Betænkning om Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 801 1977 Procesret
Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom 800 1977 Procesret
Rapport om principper for en reform af de sociale pensioner 799 1977
Kommunalt nærdemokrati 798 1977
Betænkning om oral histopatologi 797 1977
Ægteskab 7 fremgangsmåden ved separation og skilsmisse 796 1977 Familieret
En fremtidig landbrugspolitik 795 1977
Forskningsstyring - med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner 794 1977
Det obligations- og aktieløse samfund 793 1977
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring 792 1977
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring 792 1977 Arbejdsret, Erstatningsret
Delbetænkning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner 791 1977
Materialesamling iifraudvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m. v. 790-2 1977
Skatter og indkomstafhængige ydelser II 790-1 1977
Skolestart 789 1977
Betænkning fra udvalget vedrørende revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner 788 1977
Udvidet statslig information om love m. v. 787 1977 Retsinformation
Personalebevæge lighed i centraladministrationen 786 1976
Betænkning om bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser 785 1976
Delbetænkning fra edb-samordningsudvalget om personregistre 784 1976
Betænkning om statens kunstfond 783 1976
Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af boligministeren 782 1976
Særforsorgens udlægning 781 1976
Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget 780 1976
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer 779 1976 Skatteret
Nye veje til en højere uddannelse 778 1976 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af plejere 777 1976
Betænkning om uddannelsen af kliniske tandteknikere 776 1976
Godkendelse som Adoptivforældre 775 1976 Familieret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende en støtteordning for zoologiske haver 774 1976
Betænkning om retternes kompetence og arbejdsform i borgerlige sager 773 1976 Procesret
Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring 772 1976
Betænkning vedrørende lighed i værnepligtsbyrden 771 1976
Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne 770 1976
Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m. m. 769 1976
Studenter registrering 768 1976
Delbetænkning om offentlige registre 767 1976 Persondataret
Betænkning vedr. ambulancetjenesten uden for stor-København 766 1976
De danske vejrtjenesters struktur 765 1976
Betænkning om Revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser 764 1976
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. etablering af et marked for kortfristede værdipapirer 763 1976 Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende lighed i værnepligtsbyrden 762 1976
Betænkning om udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet 761 1976
Visse strafferetlige og civilretlige spørgsmål i forbindelse med arbejdskonflikter 759 1976
Forsikringskommissionens betænkning IV 758 1976 Forsikringsret
Betænkning om det lokale ligningsvæsen 757 1976 Skatteret
Betænkning om befolkningens tandsundhedsstatus og tandlægevæsenet 756 1976
Rapport om udvidet adgang til førtidig folkepension og fleksibel pensionsalder 755 1976
Kriminalforsorg Socialforsorg 752-3 1976
Radio- og fjernsynsprogrammer for søfarende 760 1975
Betænkning vedrørende Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed 754 1975
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på valuta 753 1975 Skatteret
Kriminalforsorg Socialforsorg 752-2 1975
Kriminalforsorg Socialforsorg 752-1 1975
Betænkning om Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 751 1975 Erstatningsret, Strafferet
De bibelske læsninger i gudstjenesten 750 1975
Betænkning om revision af tandlægeloven 749 1975
Betænkning vedrørende turismen til Danmark 748 1975
Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold 747 1975 Strafferet
Betænkning om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige 746 1975
Uddannelsen af det værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset 745 1975
Betænkning om m/t „edith terkol"s forlis 744 1975
Planlægningen i central administrationen 743 1975
Betænkning om politikredsinddelingen i hovedstadsområdet 742 1975
Studenter registrering 741 1975
Betænkning om Lovtidende og Ministerialtidende 740 1975 Retsinformation
Tv i Grønland 739 1975
Forbrugerkommissionens betænkning III - Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse 738 1975 Fast Ejendom, Forbrugerret, Markedsføringsret, Obligationsret, Procesret, Produktregler
Forsikringskommissionens betænkning III 737-2 1975
Forsikringskommissionens betænkning III 737-1 1975
Betænkning om sagsomkostninger ved administrative nævn 736 1975
Butikstiden 735-2 1975
Butikstiden 735-1 1975
Betænkning om beskatningsregler for ejerboliger 734 1975
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 732 1975
Betænkning vedrørende den statslige administration på amtsplanet 731 1975
Grunduddannelse af sygeplejersker 730 1975
Betænkning vedrørende den statslige revisions struktur m.m. 729 1975
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af museumslovene 727 1975
Planlægning vedr. børnehave- og fritidspædagogseminarier 733 1974
Betænkning om Anholdelse og varetægt 728 1974
Ægteskab 6 ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning udarbejdet af socialforskningsinstituttet ved Inger Koch-Nielsen 726 1974
Lægemiddeldistribution i Danmark 725 1974
Betænkning om dyrtidsregulering 724 1974
Betænkning om selskabsbeskatning ved fusion 723 1974
Betænkning vedrørende det fremtidige budget og regnskabssystem i kommuner og amtskommuner 722 1974
Ægteskab 5 samliv og ægteskab udarbejdet af Inger Margrete Pedersen 720 1974
Ægteskab 4 vilkårene for separation og skilsmisse 719 1974
Undersøgelse i adoptionssager betænkning II fra justitsministeriets adoptionsudvalg 718 1974
Betænkning om ny højere handelseksamen 717 1974
Ægteskab 3 formue ordningen 716 1974
Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet 715 1974
Kriminalforsorgen og massemedierne 714 1974
Materialesamling fra udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. 713-2 1974
Skatter og indkomstafhængige ydelser 713-1 1974
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende det kgl. teaters bygnings- og driftsforhold 712 1974
Betænkning om uddannelsen af husholdningslærere efter loven af 1972 711 1974
Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne 710 1974
Betænkning om idrætten og friluftslivet 709 1974
Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet 708 1974
Betænkning om en statistisk belysning af forbrugerkreditområdet 707 1974
Læreruddannelse og lærerbehov 706 1974
Betænkning om støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse 705 1974
En undersøgelse af kopiering og anden mangfoldiggørelse i skolerne 1972-73 704 1974
Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten om ægtefællers beskatning 703 1974
Betænkning fra Udvalget til forberedelse af revisionen af lov om totalisatorspil 702 1974
Betænkning om Ændring i kommissionsloven 701 1974
Turisme i Grønland naitsumik kalâtdlisut nailisagartalik 700 1973
Betænkning om ingeniøruddannelserne i Danmark 699 1973
Betænkning om behandling af borgerlige sager 698 1973
Ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 697 1973
Betænkning vedrørende skibes stabilitet 696 1973
Betænkning vedrørende personaleforbruget i kommuner og amtskommuner 695 1973
Betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven 694 1973
Betænkning vedrørende boligbyggeriet i Grønland 692 1973
Betænkning vedrørende instrumenttekniker uddannelse 692 1973
Ægteskab 1 ægteskabs indgåelse afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 691 1973
Betænkning om sammenslutningen boss of Scandinavia 690 1973
Betænkning om periodisk syn af motorkøretøjer 689 1973 Færdselsret
Betænkning om periodisk syn af motorkøretøjer 689 1973
Betænkning vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven 688 1973
Delbetænkning om private registre 687 1973
Betænkning vedrørende revision af foderstoflovgivningen 686 1973
Betænkning afgivet af det af arbejdsministeriet i oktober 1970 nedsatte udvalg om arbejdsretten 685 1973
Betænkning om ændring af skiftelovgivningen 684 1973
Betænkning om undervisning, erhvervsuddannelse og fritidsaktiviteter for indsatte i fængselsvæsenets anstalter 683 1973
Betænkning om kundgørelse og opfyldelse af traktater 682 1973
Forbrugerkommissionens betænkning II Markedsføring Forbrugerombudsmand Forbrugerklagenævn 681 1973 Markedsføringsret
Betænkning om uddannelse af sygehjælpere 680 1973
Betænkning om erstatning for tab ved personskade og tab af forsorger 679 1973
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om prostitution 678 1973
Intensivering af værnepligtiges uddannelse i civilforsvarskorpset 677 1973
Betænkning om indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring 676 1973
Betænkning om uddannelse af kliniske diætassistenter 675 1973
Betænkning vedrørende omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger 674 1973
Betænkning om efteruddannelse af journalister 672 1973
Betænkning om de bibliotekariske uddannelser 671 1973
Sociale uddannelser 670 1973
Betænkning om den stedlige social- og sundhedstjeneste 669 1973
Psykologiske kønsforskelle 673-2 1972
Betænkning vedrørende ligestilling 673-1 1972
Betænkning vedrørende kvinders stilling på arbejdsmarkedet 668 1972
Betænkning om de strafferetlige særforanstaltninger 667 1972
Betænkning om edb-undervisning det offentlige uddannelsessystem 666 1972
Betænkning om central erhvervsregistrering 665 1972
Det sociale tryghedssystemservice og bistand 664 1972
Betænkning om lægemidler 663 1972
Betænkning om Anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed 662 1972
Undervisningsministeriet s struktur - og rationalise ringsudvalg 661 1972
Betænkning vedrørende Lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning 660 1972
Betænkning om tilskud til lægemidler 659 1972
Betænkning om ændring af § 5 i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning 658 1972
Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. 657 1972
Betænkning om Tjenestemænds godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser 656 1972
Det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder 655 1972
Betænkning om omlægning af daginstitutionernes struktur 654 1972
Betænkning vedrørende ændring af reglerne for uddannelsen til børneforsorgspædagog 653 1972
Betænkning om morarenter 652 1972
Betænkning vedrørende statsskatteadministrationen 651 1972
Betænkning vedrørende nogle af- og nedkriminaliserings spørgsmål 650 1972
Betænkning om borgerlig personregistrering 649 1972
Hjemmesygeplejen 648 1972
Betænkning vedrørende uddannelse af lærere i tekstilsløjd 647 1972
Betænkning vedrørende grønlandsadministrationens budget- og regnskabsvæsen 646 1972
Betænkning vedrørende international ungdomsudveksling 645 1972
Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. 644 1972
Betænkning om revision af sømandsloven 643 1972
Betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven 642 1972
Det offentliges annoncering i dagspressen 641 1972
Betænkning om selskabsbeskatning 640 1972
Betænkning om Koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed 639 1972
Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten 638 1972
Betænkning vedrørende børne- og ungdomsteater 637 1972
Dansk informationsog kulturarbejde i udlandet 636 1972
Betænkning afgivet af den af boligministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling 635 1972
Betænkning om Fødselshjælpens tilrettelæggelse 633 1972
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 9 for københavns-egnens byudviklingsområde 632 1972
Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem Dansk forsorgsselskab og fængselsvæsenet 631 1972
Betænkning om omsorgen for ældre og for pensionister 630 1972
Betænkning om udlæg og udpantning 634 1971
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende centraladministrationens organisation 629 1971
Betænkning om finansieringsselskaber og lignende virksomheder 628 1971
Betænkning om landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og Ålborg 627 1971
Betænkning fra udvalget om gymnasielærernes pædagogiske uddannelse 626 1971
Betænkning om en foreløbig revision af højmessen 625 1971
Ændring af adoptionsloven 624 1971
Betænkning vedrørende uddannelse af maskinister og maskinmestre 623 1971
Betænkning om Efterforskning i straffesager m.v. 622 1971
Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler 621 1971
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer 620 1971
Betænkning om rådgivning inden for det sociale område 619 1971
Betænkning II afgivet af handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 618 1971
Betænkning vedrørende Undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen 617 1971
Betænkning om en statistisk belysning af pantebrevsmarkedet 616 1971
Betænkning vedrørende kvinders deltagelse i det offentlige liv 615 1971
Betænkning vedrørende behovet for bibliotekarer 1970-1985 614 1971
Betænkning afgivet af handelsministeriets firmalovudvalg 613 1971
Betænkning om erhvervsfaglige grunduddannelser 612 1971
Betænkning vedrørende bidragsfonden 611 1971
Betænkning om folkekirken i det moderne samfund 610-2 1971
Betænkning om folkekirken i det moderne samfund 610-1 1971
Betænkning vedrørende erstatning for vaccinationsskader 609 1971
Betænkning vedrørende færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene 608 1971 Færdselsret
Betænkning vedrørende færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene 608 1971
Betænkning om revision af biblioteksloven 607 1971
Konkurs og tvangsakkord 606 1971 Insolvensret
Betænkning om Politikredsinddelingen i Danmark 605 1971
Betænkning om Åger 604 1971
Betænkning om Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område 603 1971
Betænkning afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m. v. 602 1971
Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred 601 1971
Fondsbørsen og fondsbørsvekselererne 600 1971
Betænkning om 10. skoleår 599 1971
Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 598 1971
Forbrugerkommissionens betænkning I: Mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet 597 1971 Markedsføringsret
Betænkning om iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere 596 1971
Betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen 595 1971
Betænkning vedrørende kvinders sundhedsforhold 594 1971
Betænkning om hjælp efter forsorgsloven til indkaldte værnepligtige 593 1971
Betænkning om udenlandske arbejderes forhold i Danmark 589 1971
Betænkning afgivet af radiokommissionen 592 1970
Betænkning vedrørende den fremtidige skolelægeordning 591 1970
Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 30. juni 1964 nedsatte kommission vedrørende den offentlige hygiejne m. v. 590 1970
Straffelovrådets betænkning om spirituspåvirkede motorførere 588 1970
Betænkning afgivet af det af ministeriet for kulturelle anliggender den 27. august 1969 nedsatte udvalg til undersøgelse af en række juridiske og administrative forhold vedrørende Danmarks Radio 587 1970
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret 586 1970
Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen 585 1970
Betænkning vedrørende uddannelseskrav til seminariernes lærere 584 1970
Betænkning om uddannelse af plejehjemsassistenter 583 1970
Betænkning om biografbevillings systemet 582 1970
Betænkning afgivet af jordboniteringskommissionen af 7. november 1949 581 1970
Betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven 580 1970
Forsikrings-kommissionens betænkning II 579 1970
Betænkning fra administrationsrådets udvalg vedr. datatransmission 578 1970
Betænkning om formidlingen af undervisningsmidler inden for folkeskolen 577 1970
Uddannelse af lærerkræfter ved sociale seminarier og skoler m. v. 576 1970
Betænkning vedrørende familiens og børnenes tilpasning 575 1970
Betænkning om uddannelsen af børnehave og fritidspædagoger 574 1970
Sundhedsplejerske institutionen 573 1970
Statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m. m. 572 1970
Uddannelse til omsorg 571 1970
Betænkning om Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer 570 1970
Betænkning vedrørende religionsundervisningen i gymnasiet, på studenterkursus m.v. samt på kursus til højere forberedelseseksamen 569 1970
Betænkning om sikring af søfarende i sygdomstilfælde 568 1970
Betænkning vedrørende hastighedsbegrænsning 567 1970
Betænkning vedrørende hastighedsbegrænsning 567 1970 Færdselsret
Betænkning afgivet af Toldkommissionen af 1967 566 1970
Betænkning om Danmarks samarbejde med udviklingslandene 565 1970
Betænkning vedrørende Koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser 564 1970
Betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende 563 1970
Betænkning vedrørende afhjælpning af præstemangelen 562 1970
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende landbrugsordningerne 561 1970
Betænkning afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte kiropraktorudvalg 560 1970
Samfundet og ungdommen 559 1970 Socialret
Betænkning om dommerkontorernes kasse og regnskabsvæsen 558 1970 Offentlig Finansiering, Regnskab
Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet 557 1970
Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m. m. 556 1970 Landbrugsret
Betænkning om aldersfordelingen i politikorpset 555 1970
Uddannelsen inden for skatteadministrationen 554 1970
Betænkning afgivet af Realkreditkommissionen af 1966 552 1970
Forslag om revision af arbejdsløshedsforsikringen 551 1970 Socialret
Betænkning angående pensioner efter tidligere tjenestemandslove 550 1970 Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning afgivet af De sociale Højskoler og Uddannelseskommissionen for det sociale område 549 1970 Uddannelse
Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning 548 1970 Uddannelse
Socialpædagogiske uddannelsers indhold 547 1970 Uddannelse
Betænkning om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger 546 1970 Beredskab
Betænkning om forbud mod racediskrimination 553 1969 Diskrimination, Strafferet
Olietanke og beskyttelse af grundvandet 545 1969 Miljøret
Betænkning vedrørende kommune-momsen 544 1969 Afgiftsret, Offentlig Finansiering
Det sociale tryghedssystem struktur og dagpenge 543 1969 Socialret
Betænkning om forsøgscenter for det gymnasiale undervisningstrin 542 1969 Uddannelse
Redegørelse fra udvalget vedrørende obligationsmarkedets forhold 541 1969 Finansielle virksomheder
Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning 540 1969 Selskabsret
Betænkning afgivet af handelsministeriets beværterlovudvalg 539 1969 Bevillinger
Delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægdsvæsenet, sessionens sammensætning m. m. 538 1969 Militær, Persondataret
Betænkning vedrørende revision af ligsynsloven 537 1969 Sundhedsret
Betænkning vedrørende udviklingen i dansk dagspresses struktur og økonomi 536 1969 Medieret, Statsstøtte
Betænkning om koldinghus 535 1969 Kultur
Betænkning om registrerede revisorer 534 1969 Regnskab
Håndværket og den mindre industri 533-2 1969 Erhvervsfremme
Håndværket og den mindre industri 533-1 1969 Erhvervsfremme
Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. 532 1969 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren under 28. marts 1968 nedsatte udvalg vedrørende seminarieplanlægning 531 1969 Uddannelse
Betænkning om Uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner 530 1969 Uddannelse
Delbetænkning vedrørende kjolesyningslæreruddannelsen 529 1969 Uddannelse
Betænkning statsskovenes distriktsadministration m. v. 528 1969 Miljøret
Læreruddannelsen efter loven af 1966 527 1969 Uddannelse
Betænkning vedrørende kvindelige tjenestemænds forhold 526 1969 Arbejdsret, Diskrimination
Betænkning om organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole 525 1969 Kultur, Uddannelse
Praktik i uddannelser til det sociale område 524 1969 Uddannelse
Betænkning om udbygning af edb-kapaciteten for forskning og uddannelse 523 1969 Forskning, IT-ret, Uddannelse
Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse 522 1969 Sundhedsret
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 5. del 521 1969 Militær, Uddannelse
Administrativ mellemuddannelse 520 1969 Uddannelse
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om vilkår ved betingede domme og prøveløsladelser 519 1969 Strafferet
Betænkning I afgivet af handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 518 1969 Erhvervsregulering
En kulturpolitisk redegørelse 517 1969 Kultur
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 6. del 516 1969 Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende spirituspåvirkede motorførere 515 1969 Færdselsret
Betænkning vedrørende spirituspåvirkede motorførere 515 1969 Færdselsret, Strafferet
Betænkning afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965 - 3. del 483-3 1969 Arbejdsret
Betænkning afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965 - 2. del 483-2 1969 Arbejdsret
Betænkning afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965 - 1. del 483-1 1969 Arbejdsret
Betænkning vedrørende intensivering af mandskabsuddannelse 514 1968 Militær, Uddannelse
Betænkning om funktionærlovens §§ 1, 8 og 10 513 1968 Arbejdsret
Betænkning om uddannelse af økonomaer til sygehuse m.v 512 1968 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af fængselspersonale 511 1968 Uddannelse
Revision af byggelovene for København og Frederiksberg 510 1968 Byggeret
Betænkning om dødsbobeskatning 509 1968 Arveret, Skatteret
Fast forbindelse over Storebælt - Bind 3 508-3 1968 Anlæg
Fast forbindelse over Storebælt - Bind 2 508-2 1968 Anlæg
Fast forbindelse over Storebælt - Bind 1 508-1 1968 Anlæg
Betænkning vedrørende undersøgelser mod personer ansat i politiets tjeneste 507 1968 Politi
Betænkning vedrørende økonomisk støtte til unge under uddannelse 506 1968 Socialret, Uddannelse
Kollektiv investering i aktier 505 1968 Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende kvinders uddannelsesproblemer 504 1968 Diskrimination, Uddannelse
Betænkning om en ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen 503 1968 Uddannelse
Betænkning om ingeniøruddannelser i Danmark 502 1968 Uddannelse
Opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed 501 1968 Pensionsret
Betænkning om det kriminalretlige sanktionssystem m.v. i Grønland 500 1968 Grønland & Færøerne, Strafferet
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 4. del 499 1968 Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende den praktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken 498 1968 Kirkeret, Uddannelse
Betænkning vedrørende mindre skibes sikkerhed 497 1968 Søret
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 3. del 496 1968 Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende den kirkelige administration 495 1968 Kirkeret
Betænkning om handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen 494 1968 Uddannelse
Betænkning om Information og rådgivning indenfor håndværk og industri 493 1968 Erhvervsfremme
Betænkning om efteruddannelse af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger 492 1968 Uddannelse
Statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m. m. 491 1968 Arbejdsret
Forsikrings kommissionens - Betænkning I 490-2 1968 Forsikringsret
Forsikrings kommissionens - Betænkning I 490-1 1968 Forsikringsret
Betænkning om arbejderbeskyttelse i Grønland 489 1968 Arbejdsret, Grønland & Færøerne
Betænkning vedrørende byfornyelse 488 1968 Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Straffelovradets betænkning om ansvaret for radio- og fjernsynsudsendelser 487 1968 Erstatningsret, Medieret, Strafferet
Betænkning afgivet af provinslufthavnsudvalget angående de primære provinslufthavne 486 1968 Trafik
Betænkning om fradragsreglerne i den sociale pensionslovgivning 485 1968 Skatteret, Socialret
Seksualundervisning i folkeskolen m.v 484 1968 Uddannelse
Betænkning II om erstatningsansvar for nuklear skade 482 1968 Erstatningsret, Forsikringsret
Betænkning om oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland 481 1968 Kultur
Betænkning om landbrugsuddannelsen 480 1968 Uddannelse
Ægteskabsretlige problemer i forbindelse med kildeskattelovens regler om ægtefællers beskatning 479 1968 Familieret, Skatteret
Betænkning om skattefri afskrivninger på bygninger m.v. 478 1968 Skatteret
Betænkning vedrørende københavns lufthavns fremtid 477 1968 Trafik
Betænkning vedrørende den kirkelige administration 476 1968 Kirkeret
Betænkning II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation 475 1968 Uddannelse
Betænkning om udbygning af journalistuddannelsen i Danmark 474 1968 Uddannelse
Betænkning om undervisningspligtens udvidelse 473 1968 Uddannelse
Betænkning vedrørende thyborøn kanal 472 1968 Anlæg
Statens refusioner af kommunernes udgifter 471 1968 Offentlig Finansiering
Betænkning vedrørende M/S Hanne S's og M/S Teddy's forlis 470 1968 Søret
Betænkning om medicinske utensilier 465 1968 Sundhedsret
Betænkning vedrørende kulturcentre 412 1968 Kultur
Statens informations virksomhed 469 1967 Statsret
Betænkning om filmcensur 468 1967 Kultur, Menneskerettigheder
Betænkning om naturfredning II 467 1967 Miljøret
Kirkeministeriets strukturkommission 466 1967 Kirkeret
Betænkning vedrørende økonomisk støtte til mødre med spædbørn 464 1967 Socialret
Faste forbindelser over øresund 463 1967 Anlæg, Trafik
Betænkning om biblioteksassistenternes uddannelses og ansættelsesforhold 462 1967 Uddannelse
Betænkning om naturfredning I 461 1967 Miljøret
Betænkning afgivet af det af boligministeriet den 2,3. februar 1965 nedsatte udvalg vedrørende bygningsskader 460 1967 Boligret
Betænkning vedrørende fællesantenne anlæg m.v. 459 1967 Fast Ejendom, Lejeret, Medieret
Civil værnepligt betænkning 458 1967 Beredskab, Militær
Betænkning om toldgrænsekorpset 457 1967 Afgiftsret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 8 for københavns-egnens byudviklingsområde 456 1967 Kommunalret
Betænkning vedrørende danmarks højskole for legemsøvelsers reorganisation 455 1967 Uddannelse
Betænkning vedrørende lovgivning om transplantation 454 1967 Sundhedsret
Undervisning og uddannelser 453 1967 Uddannelse
fBetænkning om principperne for en almindelig tillægspensionsordning 452 1967 Pensionsret, Skatteret
Betænkning om Københavns universitets udbygning 451 1967 Uddannelse
Betænkning om oprettelse af en særlig behandlingsinstitution for en del af de psykisk abnorme lovovertrædere 450 1967 Strafferet, Sundhedsret
Betænkning vedrørende uddannelse af statsautoriserede revisorer 448 1967 Regnskab, Uddannelse
Betænkning om højere forberedelseseksamen 447 1967 Uddannelse
Betænkning om optrædendes engageringsforhold 446 1967 Kultur
Forbindelsen til færøerne under arbejdskonflikter 445 1967 Grønland & Færøerne
Betænkning afgivet af fiskerikommissionen af 27.juni 1961 444 1967 Fiskeri
Betænkning vedrørende adgang til at betale skat; af løbende indkomst m. v. 443 1967 Skatteret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende udflytning af den kongelige grønlandske handel 442 1967 Grønland & Færøerne
Betænkning om skolefondenes forvaltning af og kontrol med tilskudsmidlerne 441 1967 Uddannelse
Børsen og kapitalmarkedet 436 1967 Finansielle virksomheder
Betænkning om autorisation m.v. af psykologer 449 1966 Bevillinger, Sundhedsret
Forsørgerbegrebet - Studier i familiens retlige problemer 440 1966 Arveret, Familieret
Betænkning vedrørende anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering 439 1966 Boligret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 7 for københavns-egnens byudviklingsområde 438 1966 Kommunalret
Betænkning vedrørende mulighederne for at inddrage amtstuerne og deres personale i arbejdet på indkomstbeskatningens område 437 1966 Skatteret
Straffelovrådets betænkning om straf for pornografi 435 1966 Strafferet
Betænkning vedrørende statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed 434 1966 Kultur
Straffelovrådets betænkning om strafferetlig forældelse m.v. 433 1966 Strafferet
Betænkning II vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen 432 1966 Boligret
Betænkning afgivet af spildevandskommissionen af 1957 431 1966 Miljøret
Betænkning vedrørende ungdomsskolen 430 1966 Uddannelse
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 2. del 429 1966 Militær, Uddannelse
Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - 1. del 428 1966 Militær, Uddannelse
Betænkning om offentlig forebyggende børnetandpleje 427 1966 Sundhedsret
Undervisningsvejledning for ungdomsskolen 426 1966 Uddannelse
Betænkning om administrative og økonomiske problemer i forbindelse med anvendelse af audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen 425 1966 Uddannelse
Betænkning vedrørende Uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger 424 1966 Uddannelse
Konkursordenen betænkning I 423 1966 Insolvensret
Betænkning om regulering af statens tjeneste- og lejeboligbidrag 422 1966 Boligret
Inflationens årsager 421 1966
Kommuner og kommunestyre 420 1966 Kommunalret
Betænkning om beskatningen af pensionsordninger m.v. 419 1966 Pensionsret, Skatteret
Betænkning II vedrørende forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m. v. 418 1966 Uddannelse
Betænkning vedrørende en ny dansk lov om mønstre 417 1966 Immaterialret
Betænkning angående en ny konkurrencelov 416 1966 Konkurrenceret, Markedsføringsret
Ægteskabets retsvirkninger 415 1966 Familieret
Betænkning vedrørende lovgivning om voldgift 414 1966 Procesret
Statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m. m. 413 1966 Arbejdsret
1. betænkning afgivet af den af kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission 411 1966 Kirkeret
Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 410 1966 Miljøret
Betænkning I vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen 409 1966 Boligret, Lejeret
Administrationsudvalgets af 1960 - 5. betænkning - Betænkning revisionsdepartementernes og hovedrevisionens forhold 408 1966 Forvaltningsret, Regnskab
Betænkning vedrørende forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen 407 1966 Uddannelse
Betænkning vedrørende skolecentraler 405 1966 Uddannelse
Betænkning om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp 404 1966 Advokatret, Procesret
Betænkning angående finansiering af kirkebyggeri 406 1965 Kirkeret
Betænkning om oprettelse af et teaterakademi 402 1965 Kultur, Uddannelse
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 6 for københavns-egnens byudviklingsområde 401 1965 Kommunalret
Betænkning vedrørende tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere 400 1965 Strafferet
Betænkning vedrørende ændringer af ejendomsbeskatningen 399 1965 Skatteret
Betænkning vedrørende de offentlige arbejdsanvisningskontorers geografiske områder 398 1965 Socialret
Betænkning afgivet af planlægningsudvalget vedrørende det kongelige teater 397 1965 Kultur
Betænkning vedrørende fritidsundervisning for voksne 396 1965 Uddannelse
Betænkning angående ejerlejligheder m.v 395 1965 Boligret, Ejendomsret
Betænkning om revision af jagtloven 394 1965 Dyreret
Betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven 393 1965 Søret
Betænkning om byggeriets afgiftsmæssige stilling under en engrosledsafgift 392 1965 Afgiftsret
Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning 391 1965 Boligret, Skatteret
Betænkning vedrørende læreruddannelsen 390 1965 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af byggeriets teknikere 389 1965 Uddannelse
Betænkning om effektivisering af statsadministrationen 388 1965 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende køretøjers lygteføring m.v. 387 1965 Færdselsret
Betænkning om revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. for så vidt angår fritidsforanstaltninger 386 1965 Uddannelse
Betænkning vedrørende undervisningsministeriets tilskudsforvaltning 385 1965 Uddannelse
Betænkning vedrørende tjenestemænds adgang til almindelig folkepension 384 1965 Pensionsret
Betænkning II vedrørende fængselsvæsenets anstaltsorganisation 383 1965 Strafferet
Betænkning I vedrørende statens hospitalsvæsen for sindslidende 382 1965 Sundhedsret
Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision 381 1965 Regnskab, Statsret
Administrationsudvalget af 1960 - 4. betænkning 380 1965 Forvaltningsret
Betænkning om arbejdet i det af boligministeren nedsatte lejelovsudvalg af 1964 379 1965 Lejeret
Betænkning om retsafgiftslovgivningen 377 1965 Afgiftsret
Trafikken til Grønland under konflikter 376 1965 Grønland & Færøerne
Skitseforslag til tunnelbaneanlæg i København, frederiksberg og tårnby kommuner 375 1965 Anlæg, Trafik
Betænkning II afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission 374 1965 Bevillinger
Betænkning om en udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende 373 1965 Skatteret
Den fremtidige transportforskning og dens organisation 372 1965 Forsikringsret, Transportret
Betænkning om invalidepension m.v. 371 1965 Pensionsret, Socialret
Betænkning vedrørende skattebegunstigelse for opsparing 378 1964 Skatteret
Betænkning om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) 370 1964 Ejendomsret
Ægteskabs indgåelse og opløsning samt forældremyndighed og samkvemsret 369 1964 Familieret
Betænkning om behandlingen af søsager 368 1964 Procesret, Søret
Betænkning vedrørende forslag til lov om private fællesveje og lov om vejbidrag 367 1964 Færdselsret, Kommunalret, Trafik
Betænkning vedrørende nordisk samarbejde om lovgivningen om arbejdstageres opfindelser 366 1964 Arbejdsret, Immaterialret
Betænkning I om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation 365