Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Modeller til ansvarsbegrænsning

- Side 181 -

Som følge heraf vil såvel de relevante selskabsretlige som de aftaleretlige bestemmelser blive belyst. Endvidere vil generalklausulerne i SL § 108 og i aftalelovens § 36 blive sammenholdt.

Læs på JurabibliotekAftaleloven

- Side 209 -

...velkendt, at denne frihed ikke er uden grænser. 351 351. Palle Bo Madsen : Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold, U 2018B.131. Aftaleloven indeholder i kapitel III regler om aftalers ugyldighed. Der er dels de klassiske ugyldighedsgrunde om vold, tvang, svig mv., men også den centrale bestemmelse der i dag er generalklausulen i aftalelovens § 36,

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 210 -

Aftalelovens § 36 er sålydende: 353 353. Se generelt: Lynge Andersen : Aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Gyldigheden af aftaler om ansvarsfraskrivelser er en klassisk disciplin, som falder ind under kerneområdet for aftalelovens § 36. 354 354. Se generelt Günther Petersen : Ansvarsfraskrivelse, 1957.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Aftalelovens § 36 gælder også i erhvervsforhold. 355 355. Bryde Andersen : Grundlæggende Aftaleret s. 420; Palle Bo Madsen : Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold, U 2018B.131.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...deres beslutningsgrundlag grundigt, før der disponeres. Han mener derfor kun, at aftalelovens § 36 kan bruges på erhvervsmæssige aftaler i deres helhed, når der foreligger helt særlige omstændigheder. Han nævner som eksempler ‘ misbrug af styrkeforhold ’ eller ‘ mangler ved aftaleindgåelsen ’. 356 356. Bryde Andersen : Grundlæggende Aftaleret s. 422.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Palle Bo Madsen går betydeligt længere i anvendelsen af aftalelovens § 36 i erhvervsforhold. Efter omstændighederne kan reglen bruges:

Læs på JurabibliotekGeneralklausulen i selskabslovens § 108 sammenholdt med generalklausulen i aftalelovens § 36

- Side 211 -

...aftaler med tilknytning til selskabsforhold. 362 362. Se tilsvarende for norsk ret Reinersen: Ansvarsbegrennsning og ansvarsfrihet i aksjeselskaber s. 143. En ejeraftale vil være underlagt de begrænsninger, der følger af § 36. Tilsvarende gælder for forretningsmæssige aftaler mellem selskabet og en kapitalejer eller mellem selskabet og direktionen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Det er imidlertid et helt andet spørgsmål, om aftalelovens § 36 også finder anvendelse, når talen er om gyldigheden af beslutninger truffet på selskabets generalforsamling.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 212 -

Kravene for en beslutningstilsidesættelse efter SL § 108 er således betydelig strengere end kravene til en tilsidesættelse efter aftalelovens § 36. Efter § 36 kan domstolene også tage hensyn til senere indtrufne omstændigheder. Dette er ikke muligt efter § 108.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 213 -

En henvisning til, at beslutningen ikke lever op til den rimelighedsstandard, der følger af aftalelovens § 36, vil ikke være tilstrækkelig til, at generalforsamlingsbeslutningen bliver ugyldig.

Læs på JurabibliotekGrænserne efter aftalelovens § 36

- Side 215 -

Grænserne for aftalelovens § 36 er mindre skarpe.

Læs på JurabibliotekKonklusion

- Side 218 -

Der er i stedet tale om en formueretlig aftale på det erhvervsmæssige område. Her er det dansk rets almindelige regel om aftalefrihed, der råder, men undergivet den censur, som domstolene kan udøve efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek