Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Offentlig-privat samarbejde (1. udg.)
Forfattere: Karsten Naundrup Olesen og Tobias Indén
Udgivelsesdato: 07. feb 2012
DJØF Forlag

Når kontrahenterne ikke er enige

- Side 209 -

Den kontraktretlige forudsætningslære og aftalelovens § 36 er de regler, der kan tænkes at danne hjemmel for justering i tilfælde som dem, der er gen-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 210 -

...er der mulighed for at inddrage hensyn, der er knyttet til parterne og den foreliggende kontrakt, men der inddrages også eksempelvis forhold som andre lovbestemte krav til opførsel på et givent område og branchesædvane, altså elementer som ligger uden for den konkrete kontrakt. 377 377.Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer, s. 259ff.

Læs på Jurabibliotek

(...)

At forudsætningslæren og aftalelovens § 36 har en subjektiv, henholdsvis objektiv vinkel, betyder, at det i konkrete tilfælde kan være mere oplagt at anvende den ene regel frem for den anden. Derfor inddrages begge regler i den følgende undersøgelse af mulighederne for, at den ene kontrahent kan kræve en OPS-kontrakt justeret.

Læs på JurabibliotekAftalelovens § 36 som grundlag for justering

- Side 215 -

...kontraktforhold mellem professionelle – se fx U1981.870V, U1998.281H og U2004.1968V – og eksempler hvor bestemmelsen ikke blev anvendt, under henvisning til at der var tale om professionelle parter, jf. U1983.429V og U1998.566H. Særligt kan bestemmelsen ikke forventes anvendt til at afbøde en forretningsrisiko, som almindeligvis er til stede i kontraktforhold.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Ved analyse af muligheden for at anvende aftalelovens § 36 i de foreliggende situationer skal det endvidere overvejes, hvem den i bestemmelsen foreskrevne urimelighed skal ramme, når der udøves myndighed af kontraktseksterne parter. Denne myndighedsudøvelse medfører nemlig ikke direkte, at

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 216 -

...tilfældet i kontraktforhold, skal realydelsen imidlertid ikke i alle OPS-kontrakter præsteres over for realkreditor, men over for tredjemand. Dette skaber en særlig interesse for kontrakten hos tredjemand og taler for, at anvendelse af aftalelovens § 36 ikke bør være en fjerntliggende mulighed som grundlag for justering af kontrakten i disse tilfælde.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Når ovenstående sammenfattes, kan det ikke afvises, at aftalelovens § 36 kan tjene som grundlag for justering af en OPS-kontrakt. Men denne konklusion skal ses på baggrund af de forskellige forudsætninger, der er nævnt, og dette gør bestemmelsen til et lidt usikkert hjemmelsgrundlag.

Læs på JurabibliotekDen offentlige kontrahent pålægges nye opgaver

- Side 217 -

...urimelighed i den forstand begrebet anvendes i aftalelovens § 36. Bestemmelsen kan derfor ikke tjene som hjemmel for en justering af kontrakten. Det må her være afgørende, at den offentlige kontrahent er indgået i en gensidig kontrakt, og derved opnår nogle rettigheder, som betales med nogle forpligtelser, som kan indskrænke kontrahenternes handlemuligheder.

Læs på JurabibliotekJustering i tilfælde af ændrede krav til realydelsen

- Side 223 -

...kan anvendes som grundlag for at kræve justering af kontraktgrundlaget i en sådan situation. Nuancerne i denne retstilstand, og den usikkerhed forudsigelsen er behæftet med, betyder imidlertid, at det er oplagt for kontrahenter at inddrage emnet til regulering i kontrakten for på den måde at skabe mest mulig klarhed over deres fremtidige situation.

Læs på Jurabibliotek