14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område

Bekendtgørelse nr. 2070 af 16. november 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16. november 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§1 Slots- og Kultursstyrelsen kan indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder, behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger, som styrelsen i øvrigt er i besiddelse af, samt videregive oplysninger til andre myndigheder, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 1-3, efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver eller andre offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver.

§2 Slots- og Kultursstyrelsen er dataansvarlig myndighed for det system, der benyttes til foretagelse af samkøring og anden behandling af oplysninger efter denne bekendtgørelse.

§3 Slots- og Kultursstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger i medfør af denne bekendtgørelse:

 • 1) Navne- og adresseoplysninger.

 • 2) CPR-numre.

 • 3) Statsborgerskab.

 • 4) Beskæftigelse.

 • 5) Oplysninger om maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af oplysninger.

 • 6) Oplysninger om økonomiske forhold.

 • 7) Oplysninger om erhvervsmæssige forhold.

 • 8) Oplysninger om strafbare forhold.

Kapitel 2

Betingelser for samkøring og anden behandling af oplysninger

§4 Indsamling, samkøring og anden behandling af oplysninger, jf. § 1, kan af Slots- og Kultursstyrelsen foretages, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 1-3, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af disse myndigheders og Slots- og Kultursstyrelsens tilsyns- og kontrolopgaver med covid-19-kompensationsordninger m.v. inden for den enkelte myndigheds ressortområde.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan videregive oplysninger, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 3, når det er nødvendigt for følgende offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver:

 • 1) Skatteforvaltningen.

 • 2) Erhvervsministeriet.

Stk. 3 Indsamling, samkøring, videregivelse og anden behandling af oplysninger kan af Slots- og Kultursstyrelsen foretages, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 3, når det er nødvendigt for udførelsen af de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver inden for følgende område:

 • 1) Administration og kontrol af kompensationsordninger iværksat som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-virussygdom (covid-19).

§5 Indsamling, samkøring og anden behandling af personoplysninger i medfør af § 4 skal finde sted under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til, at den dataansvarlige og eventuelle databehandlere er i stand til at opfylde deres databeskyttelsesforpligtelser, herunder ved kryptering og adgangsstyring.

Stk. 2 De dataansvarlige myndigheder skal til enhver tid kunne påvise, at stk. 1 overholdes.

§6 Genanvendelse af oplysninger
Når oplysninger, der behandles efter § 4, genanvendes som led i foretagelsen af en anden samkøring og behandling, finder reglerne i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Fastlæggelse af informationskilder til brug for datadeling

§7 Følgende informationskilder kan, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område, § 1, stk. 1-3, danne grundlag for foretagelsen af samkøring og anden behandling af oplysninger:

 • 1) De registre, databaser m.v., som Slots- og Kulturstyrelsen fører efter gældende ret.

 • 2) De registre, databaser m.v., som skatteforvaltningen fører efter gældende ret, herunder indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

 • 3) De registre, databaser mv., Erhvervsstyrelsen fører med henblik på varetagelsen af sine opgaver relateret til administrationen af kompensationsordninger i anledningen af covid-19 situationen.

 • 4) Offentligt tilgængelige informationskilder.

Stk. 2 Anvendelse af oplysninger fra kilder omfattet af stk. 1 skal ske i overensstemmelse med de regler, der måtte være fastsat herom ved lov eller i henhold til lov.

Kapitel 4

Opbevaring og sletning af oplysninger

§8 Oplysninger, der behandles efter § 4, opbevares af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Personoplysninger, der behandles efter § 4, slettes senest 5 år efter, at oplysningerne er indsamlet til brug for den enkelte samkøring og anden behandling, medmindre andet følger af anden lovgivning.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i konkrete tilfælde beslutte, at sletning efter stk. 2 skal udsættes i op til 2 år ad gangen, når tungtvejende hensyn gør fortsat behandling nødvendig. Sletning efter stk. 2 kan højst udsættes i 5 år.

Stk. 4 For personoplysninger, der er genanvendt i en anden sammenhæng end den, personoplysningerne blev indsamlet til brug for, jf. § 6, regnes slettefristen i den nye behandling fra genanvendelsestidspunktet.

Stk. 5 Beslutninger efter stk. 3 skal begrundes.

§9 Slots- og Kulturstyrelsen undersøger regelmæssigt behovet for lagringen af personoplysninger omfattet af § 4 og påser, at personoplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Kapitel 5

Sikkerhedsforanstaltninger

§10 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter interne skriftlige retningslinjer for adgangen til og behandlingen af oplysninger efter denne bekendtgørelse, herunder om begrænsning af det antal af medarbejdere, som kan tilgå oplysningerne, der behandles, samt om hvilke medarbejdere der kan foretage samkøring af oplysninger.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2021.

profile photo
Profilside