Studielånsloven

Denne konsoliderede version af studielånsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statsgaranterede studielån

Lov nr. 372 af 29. december 1997, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007,
som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, lov nr. 649 af 12. juni 2013 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 70 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Socialret
  • Uddannelse
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Restanceinddrivelsesmyndigheden administrerer statens garantiforpligtelse for statsgaranterede studielån i pengeinstitutter, der er ydet efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2 Garantien omfatter ud over lånebeløbet de renter og omkostninger m.v., der følger af låneforholdet.

Stk. 3 Garantien ophører senest 15 år efter det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende har afsluttet eller afbrudt uddannelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan forlænge garantien, når omstændighederne taler herfor.

§ 1a

Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Udbetaling Danmark. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan på statskassens vegne yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut.

Stk. 2 Udbetaling Danmark fastsætter regler for administrationen af studielån, der overføres til Restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1, samt regler om rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer, klageadgang og klagefrist.

§ 2

For statsgaranterede studielån gælder følgende vilkår:

  • 1) Tilbagebetalingen af lånet inklusive renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt.

  • 2) Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om administrationen af garantien, herunder om låntagers pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån.

§ 3

Restanceinddrivelsesmyndigheden indfrier på statskassens vegne misligholdte statsgaranterede studielån. Skatteministeren kan fastsætte regler om betingelserne for indfrielse af misligholdte lån.

§ 4

Studielån, der indfries efter § 3, administreres af restanceinddrivelsesmyndigheden, der søger kravene inddrevet hos låntagerne. Det samme gælder studielån, der er overført til Udbetaling Danmark efter § 1 a, men som opsiges på grund af misligholdelse.

§ 5

Pengeinstitutterne skal give Restanceinddrivelsesmyndigheden oplysninger om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere. Skatteministeren kan fastsætte regler herom, herunder om form og indhold af oplysningerne.

§ 6

(Ophævet)

§ 7

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter § 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk til restanceinddrivelsesmyndigheden på edb-medie.

§ 8

De afgørelser, som Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe efter § 2, kan efter skatteministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Pengeinstitutternes afgørelser kan indbringes for Udbetaling Danmark, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8a

Klager over Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landsskatterettens virke og kapitlerne 13 a, 13 b og 16 om klager finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Reglerne om domstolsprøvelse mv. i skatteforvaltningslovens §§ 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser.

§ 9

I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10

(Udelades)

§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.