Lov om Studievalg Danmark

Denne konsoliderede version af lov om Studievalg Danmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 311 af 25. april 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1690 af 13. august 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Opgaver
§ 1

Studievalg Danmark er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som yder vejledning om valg af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, og om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

§ 2

Vejledningen skal bidrage til, at valg af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Stk. 2 Vejledningen skal være landsdækkende og dække hele erhvervsuddannelsessystemet og hele det videregående uddannelsessystem, herunder videreuddannelsessystemet, og de erhverv, som uddannelserne giver kvalifikationer til.

Stk. 3 Vejledningen skal tilbydes elever på ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse.

Stk. 4 Vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

§ 3

Vejledningen skal inddrage den enkeltes faglige interesser og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov for kompetencer.

Stk. 2 Vejledningen skal basere sig på et metodisk velfunderet grundlag, evidens og nyeste viden om vejledningsmetoder og vejledningsværktøjer.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vejledningen, herunder om mål med vejledningen og vejledningens indhold samt kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af vejledningen.

Kapitel 2 1 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v.
§ 4

Studievalg Danmark samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner og vejledningsorganisationer og inddrager andre offentlige og private interessenter i forbindelse med vejledningen.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Studievalg Danmarks tilrettelæggelse af samarbejde efter stk. 1.

Kapitel 3 1 Organisering m.v.
§ 5

Studievalg Danmark består af et antal afdelinger og et sekretariat.

Stk. 2 Hver afdeling skal dække behovet for vejledning i det område, som afdelingen hører til.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren træffer beslutning om antallet af afdelinger og opdelingen mellem afdelingernes områder samt afdelingernes og sekretariatets placering.

§ 6

Studievalg Danmark ledes af en direktør, der ansættes og afskediges af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 7

Studievalg Danmark afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til uddannelses- og forskningsministeren. Redegørelsen offentliggøres.

§ 8

Studievalg Danmark kan drive indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 4 1 Kompetencekrav til vejledere
§ 9

Vejledningen skal varetages af personer, der har en vejlederuddannelse eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til uddannelse og kompetencer efter stk. 1.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 10

Loven træder i kraft den 1. maj 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 2-5, 7-9 og 11-17 træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 3 Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Studievalg Danmark efter denne lov, og som ikke er afgjort eller afsluttet inden den 1. august 2018, behandles færdige i Studievalg Danmark.

Stk. 4 Regler fastsat i medfør af § 1, stk. 1-4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5 Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 3, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1565 af 19. december 2017 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Kapitel 6 1 Ændringer i anden lovgivning
Kapitel 7 1 Territorial gyldighed
§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.