14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Dansk Sprognævn

Denne konsoliderede version af lov om Dansk Sprognævn bygger på lovbekendtgørelse nr. 217 af 13. februar 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Dansk Sprognævn

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. juni 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Dansk Sprognævns opgaver

§1 Dansk Sprognævn er en statsinstitution, som har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning.

Stk. 2 Sprognævnet skal

  • 1. indsamle nye ord, ordforbindelser og ordanvendelser, herunder forkortelser,

  • 2. besvare sproglige spørgsmål fra myndigheder og offentligheden om det danske sprogs bygning og brug, herunder give vejledning i stavning og udtale af udenlandske navne,

  • 3. udgive skrifter om dansk sprog, navnlig vejledninger i brugen af modersmålet, og samarbejde med terminologiorganer, ordbogsredaktioner og offentlige institutioner, der autoriserer eller registrerer stednavne, personnavne og varenavne.

Stk. 3 Dansk Sprognævn skal arbejde på videnskabeligt grundlag. I sit arbejde skal nævnet tage hensyn til sprogets funktion som bærer af tradition og kulturel kontinuitet og som spejl af samtidens kultur og samfundsforhold.

Stk. 4 I sager, som vedrører forholdet til andre sprog, forhandler nævnet med tilsvarende organer i de pågældende lande. Nævnet skal især samarbejde med sprognævn og tilsvarende organer i Norden.

Stk. 5 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om grundlaget for Sprognævnets virksomhed.

§2 Dansk Sprognævn redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog. Heri offentliggøres den af nævnet fastlagte retskrivning.

Stk. 2 I forbindelse med udgivelse af nye udgaver af retskrivningsordbogen kan nævnet på egen hånd foretage ændringer og ajourføringer af ikkeprincipiel karakter.

Stk. 3 Ændringer af principiel karakter kræver godkendelse af kulturministeren efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren.

§3 Sprognævnet udsender hvert år en beretning om arbejdet. I beretningen eller på anden måde offentliggør nævnet mindst en gang om året et udvalg af de udtalelser, som det har afgivet i årets løb.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Dansk Sprognævns struktur

§4 Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 1 medlem af bestyrelsen. 5 medlemmer udpeges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 6. 1 medlem udpeges af og blandt Dansk Sprognævns medarbejdere.

Stk. 2 Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.

Stk. 3 Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

§5 Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for nævnets virksomhed.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer varetager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer alene Dansk Sprognævns interesser.

Stk. 3 Bestyrelsen vedtager en gang årligt efter indstilling fra direktøren budget og strategi for nævnets virksomhed.

§6 Repræsentantskabet består af indtil 43 medlemmer. Heraf udpeges 40 medlemmer af kulturministeren efter indstilling fra organisationer, institutioner, foreninger m.v. med interesse for det danske sprog. Når repræsentantskabet er nedsat, kan det indstille til kulturministeren, at denne udpeger yderligere 3 navngivne medlemmer, som enten kan være personlige medlemmer eller repræsentanter for organisationer, institutioner, foreninger m.v. med interesse for det danske sprog.

Stk. 2 Kulturministeren beskikker medlemmerne for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske én gang. Genbeskikkelse af personlige medlemmer kan dog ske ubegrænset.

Stk. 3 Repræsentantskabet træder sammen mindst to gange om året. Ved det første møde orienterer formanden om regnskabet og aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år. Ved det andet møde orienterer formanden om budgettet og strategien for det kommende år.

Stk. 4 Formand og næstformand for Dansk Sprognævns bestyrelse, jf. § 4, stk. 2, fungerer tillige som formand og næstformand for repræsentantskabet.

§7 Direktøren varetager under ansvar for bestyrelsen den daglige ledelse af Dansk Sprognævn.

Stk. 2 Direktøren, som ansættes af Kulturministeriet, fungerer som sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet og deltager i møderne uden stemmeret.

§8 Forsknings- og informationsinstituttet varetager det daglige forsknings-, rådgivnings- og oplysningsarbejde under ledelse af direktøren, jf. § 7, stk. 1. Derudover varetager instituttet sekretariatsopgaver for nævnets bestyrelse og repræsentantskab.

Kapitel 2 a

Dansk Tegnsprogsråd og dets sekretariat

§8a Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog.

Stk. 2 Dansk Tegnsprogsråd består af 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne.

§8b Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd placeres hos Dansk Sprognævn.

Stk. 2 Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd skal

  • 1) besvare henvendelser om dansk tegnsprog og vejlede om tegnsprogsbrug,

  • 2) samarbejde med relevante interessegrupper og institutioner inden for tegnsprogsområdet og

  • 3) sekretariatsbetjene Dansk Tegnsprogsråd.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§9 Loven træder i kraft den 1. august 1997. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 563 af 26. november 1981 om Dansk Sprognævn.

Stk. 2 Det første repræsentantskab beskikkes for perioden fra 1. august 1997 til 31. december 1999 i henhold til de regler, der fastsættes i medfør af § 6, stk. 2.

profile photo
Profilside