Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 8. maj 2013

Formål
§ 1

Lovens formål er at fremme billedkunst og de kunstneriske dimensioner af arkitektur, kunsthåndværk og design i Danmark samt dansk billedkunst og de kunstneriske dimensioner af dansk arkitektur, kunsthåndværk og design i udlandet.

Billedkunst
§ 2

Statens Kunstfond kan yde støtte til billedkunstneriske formål inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Støtten kan ydes til

 • 1) billedkunstnere,

 • 2) præmiering af billedkunstneriske værker,

 • 3) billedkunstnerisk produktion,

 • 4) udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker,

 • 5) drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner,

 • 6) internationale aktiviteter og

 • 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Stk. 2 Statens Kunstfond kan indkøbe billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Stk. 3 Statens Kunstfond kan bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Stk. 4 Statens Kunstfond kan udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal medfinansiering.

Stk. 5 Statens Kunstfond rådgiver om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri i henhold til de til enhver tid gældende regler, som udstedes i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed.

Stk. 6 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Statens Kunstfonds opgave vedrørende indkøb, fordeling og overdragelse af billedkunstneriske værker, jf. stk. 2, og om bestilling af værker til det offentlige rum, jf. stk. 3.

De kunstneriske dimensioner af arkitektur
§ 3

Statens Kunstfond kan yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Støtten kan ydes til

 • 1) arkitekter,

 • 2) præmiering af arkitektoniske værker,

 • 3) projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur,

 • 4) internationale aktiviteter,

 • 5) formidling og

 • 6) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

De kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design
§ 4

Statens Kunstfond kan yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Støtten kan ydes til

 • 1) kunsthåndværkere og designere,

 • 2) præmiering af værker skabt af kunsthåndværkere eller designere,

 • 3) projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, herunder udgifter til produktion,

 • 4) udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker,

 • 5) internationale aktiviteter og

 • 6) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Stk. 2 Statens Kunstfond kan indkøbe kunsthåndværk og design med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for Statens Kunstfonds opgave vedrørende indkøb, fordeling og overdragelse af værker, jf. stk. 2.

Lokale billedkunstråd
§ 5

En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt billedkunstråd til fremme af billedkunsten i lokalområdet.

Stk. 2 De lokale billedkunstråd kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunsten og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver.

Stk. 3 De nærmere regler om de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne.

Visningsvederlag
§ 6

De statslige og statsstøttede museer og de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder skal betale visningsvederlag til nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere for værker udlånt til udstillinger på de nævnte institutioner.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om visningsvederlag, herunder om størrelsen af vederlaget.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
§ 7

Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters forhold.

Forvaltning af tilskud samt budget, regnskab og revision
§ 8

Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forvaltning af tilskud, om indsendelse af budget i forbindelse med ansøgning og om regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2 Afgivne tilsagn om tilskud kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3 Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, garantier m.v., der ydes i henhold til §§ 2-4.

Ikrafttræden m.v.
§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 10

Lov om billedkunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003, ophæves.

§ 11

Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design i Statens Kunstfond pålægges at videreføre Danish Crafts’ aktiviteter Mindcraft og Crafts Collection i årene 2014 og 2015.

§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.