14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Arkivforskningsloven

Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

Lov nr. 224 af 27. marts 1996,
som ændret ved lov nr. 1373 af 28. december 2011, lov nr. 310 af 29. marts 2014 og lov nr. 384 af 26. april 2017

Denne konsoliderede version af arkivforskningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Arkivforskningsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Loven gælder for arkiver, biblioteker, museer samt visse andre institutioner under Kulturministeriet, hvor forskning er en væsentlig forudsætning for varetagelsen af institutionens hovedopgave. Loven gælder ikke for institutioner, der er omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter, hvilke institutioner der er omfattet af denne lov.

§2 Institutionen udarbejder en flerårig forskningsplan inden for rammerne af de forskningsmæssige hovedområder, som er godkendt af kulturministeren. Institutionen udarbejder endvidere en årlig forskningsberetning. Forskningsplanen og den årlige forskningsberetning sendes til Kulturministeriet sammen med forskningsudvalgets udtalelse, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2 Kulturministeren kan stille krav om emner, der skal indgå i forskningsberetningen.

§3 I forskningsspørgsmål rådgives institutionens ledelse af et forskningsudvalg, som er nedsat på den pågældende institution. Rådgivningen sker efter anmodning fra institutionens ledelse eller på eget initiativ. Udvalget skal afholde mindst tre møder årligt.

Stk. 2 Forskningsudvalgets rådgivning kan bl.a. omfatte

  • 1) forskningens omfang, kvalitet og relevans,

  • 2) institutionens forskningsplanlægning,

  • 3) institutionens deltagelse i internationale og tværinstitutionelle forskningsprogrammer,

  • 4) organiseringen og finansieringen af institutionens forskning.

Stk. 3 Udvalget afgiver udtalelse om institutionens forskningsplan og om den årlige forskningsberetning.

§4 Et forskningsudvalg består af en formand og fire andre medlemmer. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Tre af udvalgets medlemmer udpeges for en periode af fire år af Danmarks Frie Forskningsfond efter indhentet udtalelse fra Kulturministeriets Rådgivende Forskningsudvalg. Disse eksterne medlemmer må ikke være ansat på den pågældende institution eller i øvrigt have tilknytning til denne.

Stk. 3 To af udvalgets medlemmer vælges for en periode af fire år af og blandt institutionens videnskabelige medarbejdere.

Stk. 4 Medlemmer af forskningsudvalget kan genudpeges eller genvælges for en periode af højst to år.

Stk. 5 En repræsentant for institutionens ledelse deltager som tilforordnet uden stemmeret i udvalgets møder. Forskningsudvalget kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at ledelsen ikke deltager i enkelte møder eller dele heraf.

Stk. 6 Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Stk. 7 Kulturministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at der nedsættes fælles forskningsudvalg for flere institutioner. Ministeren kan herunder bestemme, at udvalget skal have flere end fem medlemmer.

§5 Kulturministeren kan fastsætte regler for ansættelsesprocedurer og fagkyndig bedømmelse ved ansættelse af videnskabelige medarbejdere.

§6 Institutionen kan mod betaling påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver.

§7 Institutionen deltager i uddannelsen af forskere inden for sit arbejdsområde.

§8 Institutionen kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

§9 Institutionen skal offentliggøre sine forskningsresultater. Særlige hensyn kan dog begrunde afvigelser fra denne regel.

§10 Kulturministeren kan fastsætte regler for gennemførelse af uafhængige evalueringer af institutionens forskning og forskningsformidling.

§11 Kulturministeren kan bestemme, at en institution skal undtages fra en eller flere bestemmelser i loven.

§12 Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§13 Forskningsudvalg i henhold til § 3 og § 4 skal være nedsat inden den 1. juli 1997.

Stk. 2 Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1.

profile photo
Profilside