Lov om et nationalt naturfagscenter

Denne konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1320 af 27. november 2018

Kapitel 1 1 Et nationalt naturfagscenter
§ 1

Et nationalt naturfagscenter er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Centeret har til formål at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskab og fremme interessen for og rekrutteringen til uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab. Centeret skal desuden bidrage til at styrke videngrundlaget for fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab.

§ 2

Centeret udvikler, indsamler og formidler viden inden for undervisning i naturfag og naturvidenskab. Centeret samarbejder med undervisningsministeren og andre relevante offentlige og private interessenter inden for centerets virke. Centeret formidler resultaterne af centerets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt.

Stk. 2 Centeret kan gennemføre andre aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af centerets opgaver efter stk. 1.

Kapitel 2 1 Bestyrelse
§ 3

Centeret ledes af en centerbestyrelse, der er ansvarlig for centerets virke. Centerbestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab:

  • 1) Op til 5 medlemmer udpeges af undervisningsministeren.

  • 2) 1 medlem udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.

  • 3) 1 medlem udpeges af undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i forening.

Stk. 2 Centerbestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges en gang.

Stk. 3 Centerbestyrelsen vælger sin egen formand.

§ 4

Centerbestyrelsen har ansvaret for centeret og fastsætter centerets virksomhed.

Stk. 2 Centerets daglige ledelse forestås af en centerdirektør, der ansættes og afskediges af centerbestyrelsen.

§ 5

Centerbestyrelsen fastsætter centerets vedtægter, der godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 2 Centerbestyrelsen fastlægger centerets organisation i vedtægten, herunder etableringen af decentrale enheder. Bestyrelsen sikrer, at centeret deltager i nationale og internationale netværksdannelser med andre væsentlige interessenter inden for undervisning i naturfag og naturvidenskab.

Stk. 3 Undervisningsministeren bestemmer, hvor i landet centeret er placeret.

§ 6

Centerbestyrelsen udarbejder efter forslag fra centerdirektøren et årsprogram for centerets virksomhed, herunder indsatsområder, et budget for centerets virksomhed, centerets regnskab og en årsberetning over centerets aktiviteter i det seneste år. Nærmere regler herfor fastsættes i centerets vedtægter, jf. § 5.

Stk. 2 Centerets årsprogram skal godkendes af undervisningsministeren og herefter offentliggøres.

§ 7

Centeret indgår en resultatkontrakt med undervisningsministeren.

Kapitel 3 1 Tilskud og drift
§ 8

Undervisningsministeren yder tilskud til centerets drift. Undervisningsministeren fastsætter nærmere betingelser for tilskuddet, herunder krav til gennemførelse af centerets aktiviteter. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Centerets gennemførelse af aktiviteter efter § 2, stk. 2, for myndigheder, andre offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner kan ske mod anvisning af finansiering hertil.

§ 9

Centeret kan i overensstemmelse med sit formål modtage supplerende finansiel støtte i form af tilskud og gaver m.v. Oplysninger om eventuelle tilskud og gaver m.v. skal offentliggøres i centerets årsprogram, årsberetning og regnskab.

Stk. 2 Centeret kan inden for centerets formål drive indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 4 1 Tilsyn m.v.
§ 10

Undervisningsministeren fører tilsyn med centeret.

Stk. 2 Finder undervisningsministeren, at centerets virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold hertil, kan ministeren udstede påbud til bestyrelsen om at ændre den pågældende virksomhed.

Stk. 3 Finder undervisningsministeren, at centerets virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold hertil, eller påbud, jf. stk. 2, kan ministeren tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Tilskud, der tilbageholdes eller tilbagebetales, tilfalder staten.

§ 11

Efterkommer bestyrelsen ikke påbud fra undervisningsministeren, eller forsømmer bestyrelsen i væsentlig grad at varetage sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, kan ministeren beslutte, at

  • 1) bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller

  • 2) en ny bestyrelse udpeges efter reglerne i centerets vedtægt.

Stk. 2 Bringer bestyrelsen ved sine dispositioner centerets videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed beslutte, at bestyrelsens opgaver i en periode fastsat af ministeren, eller indtil der efter ministerens bestemmelse er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i centerets vedtægt, varetages af personer, der udpeges af ministeren.

§ 12

Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan styrelsens afgørelser ikke indbringes for ministeren.

Stk. 2 Undervisningsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse typer af afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, i et nærmere bestemt omfang kan indbringes for ministeren. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at klage og fremgangsmåden herved.

Kapitel 5 1 Oplysninger til undervisningsministeren
§ 13

Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra centeret om centerets virksomhed, herunder aktiviteter efter §§ 8 og 9, personale, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb, aftaler om afsætning af centerets produktion og andre aftaler, centerets drift i øvrigt, og om bestyrelsens medlemmer, jf. § 3, til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.

Stk. 2 Undervisningsministeren kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske, og fastsætte krav til kontrol og sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 3 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem centeret og Undervisningsministeriet og mellem centeret og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning, herunder om anvendelse af digital signatur.

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem centeret og elever, studerende m.v., herunder om anvendelse af digital signatur.

Kapitel 6 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 14

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Lov nr. 312 af 28. april 2009 om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed ophæves.

Stk. 3 § 3 får virkning fra førstkommende nybeskikkelse til centerbestyrelsen.

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.