14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Offerfondsloven

Lov om Offerfonden

Lov nr. 603 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014

Denne konsoliderede version af offerfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Offerfondsloven

Redaktionel note til loven

Offerfondsloven trådte i kraft den 1. januar 2014, jf. §6, stk. 1.

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. juli 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Offerfondens formål og administration

§1 Der oprettes en offerfond, som har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Stk. 2 Fondens midler anvendes til at yde tilskud til

 • 1) offerrådgivninger,

 • 2) forskning,

 • 3) uddannelsesindsatser,

 • 4) seminarer,

 • 5) informationsmateriale,

 • 6) forsøgs- og udviklingsaktiviteter og

 • 7) lignende projekter og aktiviteter.

§2 Fondens midler administreres af et råd, der oprettes af Justitsministeriet.

Stk. 2 Rådet består af 1 formand og af 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren for en periode på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af en periode, foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden.

Stk. 3 Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

Stk. 4 Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Stk. 5 Rådet aflægger årligt en beretning til justitsministeren om fondens virksomhed det foregående år. Beretningen offentliggøres.

Stk. 6 Justitsministeren fastsætter rådets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Tilskud

§3 Til de i § 1 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Betaling, opkrævning og inddrivelse af offerbidrag

§4 Til det offentlige betales et bidrag på 500 kr. af den, der

§5 Bidrag omfattet af § 4 betales til politiet.

Stk. 3 Politiets afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§6 Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2 § 4 finder ikke anvendelse for forhold, der er begået før lovens ikrafttræden.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ændring af anden lovgivning

§7 I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved § 2 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, § 21 i lov nr. 551 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

 • 1. I bilag 1, nr. 15, indsættes efter »administrative bøder,«: »offerbidrag,«.

§8 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside