Rockerloven

Denne konsoliderede version af rockerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Lov nr. 907 af 15. oktober 1996,
som ændret ved lov nr. 406 af 26. juni 1998 og lov nr. 672 af 08. juni 2017

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis

  • 1) ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til, og

  • 2) den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

Stk. 2 Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, herunder en ejendom, der tjener som tilholdssted for en gruppe, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan kun anvendes, såfremt det angreb, der er risiko for, må antages at have baggrund i en verserende konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten er anvendt våben eller eksplosivstoffer eller er begået brandstiftelse omfattet af straffelovens § 180.

Stk. 4 Forbud nedlægges for et nærmere bestemt tidsrum eller indtil videre.

Stk. 5 Politiet skal ophæve et forbud efter stk. 1 og 2, når den risiko for angreb, der gav anledning til forbudet, ikke længere foreligger. Det gælder, selv om forbudet er meddelt for et bestemt tidsrum.

§ 2

Forsætlig overtrædelse af forbud udstedt i medfør af § 1, stk. 1 og 2, straffes med fængsel indtil 2 år.

§ 3

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.