Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 312 af 03. juni 1998

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Denne lov supplerer Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf, der er anført i bilaget til forordningen.

§ 2

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt fortier oplysninger eller afgiver vildledende eller urigtige oplysninger, eller som handler i strid med de bestemmelser, der er fastsat i artikel 2 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2271/96.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3

Erhvervsfremme Styrelsen er kompetent national myndighed i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2271/96.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.