MLI-loven

Denne konsoliderede version af mLI-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

Lov nr. 327 af 30. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 2224 af 29. december 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Bilag 1
  • Bilag 2 Liste over valg efter konventionens bestemmelser, jf. lovens § 1, stk. 2:
  • Bilag 3 Liste over omfattede dobbeltbeskatningsoverenskomster, jf. lovens § 1, stk. 1:

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 33986 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Afgiftsret
  • International ret
  • Skatteret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Bestemmelserne i multilateral konvention af 24. november 2016 til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, jf. bilag 1, kan anvendes på de dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 2.  1. pkt. kan endvidere anvendes på overenskomst af 14. marts 2018 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Armenien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Stk. 2 Der foretages ved ratifikation af konventionen de valg, der er nævnt i bilag 2.

§ 2

For medlemmer af et voldgiftspanel nedsat i medfør af konventionens del VI (Voldgift) og for en direkte berørt person og dennes repræsentant finder straffelovens §§ 152 og 152 e tilsvarende anvendelse. Sagerne er undergivet offentlig påtale.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.