Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 231 af 2. april 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1837 af 21. september 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 15 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 29629 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Skatteret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Medlemmer af kontoførende investeringsforeninger skal opgøre deres skattepligtige indkomst fra foreningen efter reglerne i denne lov.

§ 2

Ved kontoførende investeringsforeninger forstås investeringsforeninger, der er hjemmehørende her i landet, og hvis medlemmer ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end denne. Det er en betingelse for beskatning efter denne lov, at alle medlemmer er berettiget til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i foreningen eller afdelingen. De forholdsmæssige afkast m.v. opgøres efter forholdet mellem andelens pålydende og pålydende af samtlige andele i foreningen eller afdelingen. 2. og 3. pkt. gælder ikke pensionsafkastskattepligtige medlemmer.

Kapitel 2 1 Foreningens indtægter og udgifter mv.
§ 3

Foreningen opgør sine indtægter og udgifter under et uden hensyn til medlemmernes øvrige indtægter og udgifter, men i øvrigt efter de regler, der gælder for medlemmernes skattepligtige indkomst, jf. dog §§ 4-6, 10, 17 og 18. Hvis forskellige medlemmer beskattes af foreningens indkomst efter forskellige regler, opgøres en indkomst for hele foreningen efter hvert sæt forskellige regler, der gælder for medlemmerne, og det enkelte medlem beskattes herefter af sin del af indkomsten opgjort efter det sæt regler, der gælder for den pågældende.

§ 4

Ved foreningens opgørelse fordeles renter og løbende ydelser over den periode, som de vedrører.

§ 5

Aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1, finder ikke anvendelse ved foreningens opgørelse. For de medlemmer, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1, gælder i stedet aktieavancebeskatningslovens § 12 og § 13 A, stk. 1 og 2.

§ 6

Beløb, som et medlem, der erhverver nye andele i en forening, betaler til denne for at dække handelsomkostningerne ved køb af værdipapirer i den anledning, fradrages anskaffelsessummen for de pågældende værdipapirer. Fradraget i anskaffelsessummen kan for det enkelte værdipapir ikke overstige de handelsomkostninger, der må tillægges anskaffelsessummen.

Stk. 2 Beløb, som et medlem, der får indløst andele i en forening, betaler til denne for at dække handelsomkostningerne ved salg af værdipapirer i den anledning, tillægges afståelsessummen for de pågældende værdipapirer. Tillægget til afståelsessummen kan for det enkelte værdipapir ikke overstige de handelsomkostninger, der må fradrages i afståelsessummen.

Kapitel 3 1 Medlemmets indkomstopgørelse
§ 7

For hvert indskud medregner medlemmet en andel af foreningens indtægter og udgifter, jf. kapitel 2, i sin skattepligtige indkomst, svarende til den ejerandel, der er knyttet til indskuddet. Medlemmets skattepligt varer, fra indskuddet foretages, indtil det hæves.

Stk. 2 Hvis medlemmet i sin indkomstopgørelse skal medregne fortjeneste og tab i det indkomstår, hvor fortjenesten eller tabet realiseres (realisationsprincippet), gælder dog §§ 11-13.

Stk. 3 Foreningen opgør den indkomst, der skal henføres til de enkelte indskud, herunder urealiserede avancer og tab og beskatning ved hævning m.v.

§ 8

Medlemmets andel af foreningens indkomst medregnes som indkomst fra de kilder, der indgår i foreningens indkomstopgørelse.

Stk. 2 Ligningslovens §§ 16 A og 16 B finder ikke anvendelse på udbetalinger fra foreningen til medlemmet, jf. dog § 14 a.

§ 9

Medlemmet kan i sin danske skat fradrage skat af foreningen betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af indkomst fra den kontoførende forenings aktiver og passiver, der ikke er skattepligtig for foreningen.

Stk. 2 Fradraget efter stk. 1 kan dog ikke udgøre et større beløb end det, der ville kunne fradrages efter ligningslovens § 33 og dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvis medlemmets andel af den kontoførende forenings aktiver og passiver, der ikke er skattepligtig for foreningen, havde været ejet direkte af medlemmet.

§ 10

Et underskud eller tab, der i et år er opgjort vedrørende et medlems indskud, fradrages i medlemmets øvrige indkomst i samme år efter de regler, der gælder for medlemmet for underskud eller tab af den pågældende art. Et herefter resterende underskud eller tab fremføres til fradrag i de følgende års indkomst hos medlemmet efter de regler herom, der gælder for medlemmet. Underskud og tab kan ikke fremføres hos foreningen eller fra medlemmets indskud i ét år til medlemmets indskud i de følgende år.

Kapitel 4 1 Fortjeneste og tab for medlemmer, der anvender realisationsprincippet Fordeling mellem indskuddene
§ 11

Fortjeneste eller tab, jf. kapitel 2, der realiseres ved foreningens afståelse af aktiver fra en bestemt aktivgruppe, fordeles mellem de enkelte medlemmers indskud efter samme forhold som det, hvorefter de urealiserede fortjenester eller tab fra aktivgruppen er fordelt til hvert indskud efter § 12. De urealiserede fortjenester eller tab opgøres umiddelbart inden afståelsen. Ved fordelingen af realiseret fortjeneste ses der bort fra indskud med urealiseret tab. Ved fordelingen af realiseret tab ses der bort fra indskud med urealiseret fortjeneste. På indskud, som der ses bort fra ved fordelingen, ansættes den realiserede fortjeneste henholdsvis det realiserede tab til 0.

Stk. 2 Hvis et indskuds realiserede fortjeneste fra foreningens afståelse af aktiver, jf. stk. 1, er mindre end indskuddets urealiserede fortjeneste fra de samme aktiver umiddelbart inden afståelsen, beskattes medlemmet i stedet af den urealiserede fortjeneste på indskuddet, som om det var denne, der var realiseret på afståelsestidspunktet. Urealiseret fortjeneste, der tidligere er beskattet efter §§ 14 eller 15, nedsætter dog det skattepligtige beløb. Det skattepligtige beløb kan ikke blive negativt. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på tab, hvis et indskuds realiserede tab fra afståelse af aktiver er mindre end indskuddets urealiserede tab fra de samme aktiver umiddelbart inden afståelsen.

Opgørelse af urealiserede fortjenester og tab
§ 12

På hvert indskud opgøres den urealiserede fortjeneste eller tab fra en aktivgruppe som resultatet af opgørelserne efter stk. 2 og 3.

Stk. 2 Fra foreningens anskaffelse af aktiver i en aktivgruppe og indtil det tidspunkt, hvor andelen skal gøres op, opgøres foreningens urealiserede fortjeneste eller tab for hver periode, hvor ejerforholdene i foreningen ikke er ændret. For hver periode fordeles foreningens urealiserede fortjeneste eller tab herefter mellem indskuddene på grundlag af de ejerandele, der i den pågældende periode er knyttet til de enkelte indskud. Ved den urealiserede fortjeneste eller tab i en periode forstås forskellen mellem vedkommende aktivers værdi ved periodens afslutning og enten værdien af de samme aktiver ved periodens begyndelse eller anskaffelsessummen, hvis de er anskaffet efter periodens begyndelse.

Stk. 3 Urealiserede fortjenester og tab, der er henført til et medlems indskud, overføres til senere indskud foretaget af samme medlem, i det omfang de vedrører aktiver fra det tidligere indskud, der indgår i det senere indskud. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, anses i denne sammenhæng for ét medlem. 1. pkt. gælder ikke for de urealiserede fortjenester og tab, der tidligere er behandlet som realiserede for medlemmet i forbindelse med hævning og lign.

Fortjeneste og tab i forbindelse med nye indskud
§ 13

Fortjeneste eller tab, der opstår på et medlems indskud ved optagelse af nye medlemmer eller andre nye indskud, anses ikke for realiseret på dette tidspunkt. Fortjeneste eller tab indgår i stedet i opgørelsen af urealiseret fortjeneste eller tab, jf. § 12.

Stk. 2 Hvis foreningen afstår aktiver, som et medlem har erhvervet en andelsret til gennem sit indskud, beskattes medlemmet af indskuddets andel af foreningens fortjeneste og tab på de pågældende aktiver, jf. § 11, som om de pågældende aktiver var erhvervet på tidspunktet for indskuddet.

Stk. 3 Når aktiverne direkte eller indirekte er erhvervet fra et tidligere indskud foretaget af samme medlem, anses de dog for erhvervet på det tidspunkt, hvor de ansås for erhvervet fra det tidligere indskud. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, anses i denne sammenhæng for ét medlem. 1. pkt. gælder ikke for de aktiver, hvis urealiserede fortjenester og tab tidligere er behandlet som realiserede for medlemmet i forbindelse med hævning og lign.

Kapitel 5 1 Hævning mv.
§ 14

Udbetalinger, som medfører ændringer af modtagerens ejerandele i foreningen, er en hævning af indskud, jf. dog § 14 a.

Stk. 2 Hvis et medlem, der anvender realisationsprincippet, hæver sit indskud, opgøres alle urealiserede fortjenester og tab på indskuddet, jf. § 12. Resultatet medregnes hos medlemmet, som om der er tale om realiseret fortjeneste eller tab for dette. § 5 finder tilsvarende anvendelse. De aktiver, som de pågældende fortjenester og tab vedrører, anses for anskaffet af medlemmet på de tidspunkter, hvor de er anskaffet af foreningen. § 13, stk. 2 og 3, finder dog tilsvarende anvendelse. Aktiverne anses for afstået af medlemmet på det tidspunkt, hvor indskuddet hæves.

Stk. 3 Hæves en del af et indskud, medregnes en forholdsmæssig del af urealiserede fortjenester og tab på indskuddet på tidspunktet for hævningen af indskuddet. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Har et medlem foretaget flere indskud, som medlemmet herefter hæver af, anses det først foretagne indskud for først hævet.

§ 14a

Udbetalinger, som medfører ændringer af modtagerens ejerandele i foreningen, anses for udbytte, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Modtageren er et selskab m.v. (juridisk person) med hjemsted i udlandet.

  • 2) Foreningen ejer på udbetalingstidspunktet aktier m.v. i et selskab, der er hjemmehørende her i landet, og som er koncernforbundet med modtageren.

  • 3) Foreningen har på udbetalingstidspunktet et medlem, som er et selskab, en fond eller en trust, der er hjemmehørende i Danmark, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og som er koncernforbundet med modtageren.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis det modtagende selskab m.v. ikke opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, såfremt det modtagende selskab m.v. umiddelbart inden udbetalingen fra foreningen havde modtaget udbytte af aktier m.v. fra det selskab, som det er koncernforbundet med, og hvori foreningen på udbetalingstidspunktet ejer aktier m.v.

Stk. 3 Ved fastsættelsen af, hvornår der er tale om koncernforbundne selskaber, finder ligningslovens § 2 anvendelse. Med en juridisk person sidestilles et selskab og en forening m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.

§ 15

Udbetalinger af beløb fra foreningen, som ikke medfører ændring af modtagerens ejerandel i foreningen, medfører beskatning af urealiserede fortjenester på indskuddet efter § 14, stk. 2 og 3, idet udbetalingen sidestilles med hævning af indskuddet. Det gælder dog højst det beløb, hvormed udbetalingerne sammenlagt med andre tilsvarende tidligere udbetalinger overstiger de skattepligtige indtægter fra alle medlemmets indskud i det senest afsluttede kalenderår og tidligere år, efter at disse indtægter er nedsat med de tab fra samme indskud, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst for samme år. § 14, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Der kan aldrig anses for hævet mere end det udbetalte beløb.

Stk. 2 Indeholdt skat vedrørende afkast af foreningens aktiver betragtes som udbetalinger af beløb efter stk. 1. For så vidt angår skat, der indeholdes i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, gælder dette dog kun for skat, der efterfølgende tilbagebetales direkte til medlemmet.

§ 16

Indskyder et medlem helt eller delvis sine andele i en kontoførende investeringsforening i en rateopsparing i pensionsøjemed, i en opsparing i pensionsøjemed, i en aldersopsparing, i en selvpensioneringsordning eller i en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, sidestilles det med hævning.

Stk. 2 Udlodning af andele i en kontoførende investeringsforening fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en opsparing i pensionsøjemed, fra en aldersopsparing, fra en selvpensioneringsordning eller fra en børneopsparingsordning som nævnt i stk. 1 sidestilles med indskud.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for indskud i og udlodning af andele i en kontoførende investeringsforening i pensionsordninger, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, og § 15 C.

Kapitel 6 1 Overdragelser og lån mellem forening og medlem
§ 17

Tab ved overdragelse af aktiver mellem et medlem og investeringsforeningen kan ikke fradrages i medlemmets skattepligtige indkomst eller i foreningens indtægter og udgifter. Fortjeneste og tab på fordring og gæld ved et lån mellem et medlem og foreningen indgår ikke i medlemmets skattepligtige indkomst eller i foreningens indtægter og udgifter.

Stk. 2 Stk. 1, 1. pkt., gælder ikke overdragelse af aktiver, på hvilke urealiserede gevinster eller tab beskattes efter lagerprincippet.

Kapitel 7 1 Flytning og ophør mv.
§ 18

Ved et medlems ophør af skattepligt eller flytning af hjemsted i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst i tilfælde, som ville have medført beskatning af medlemmet efter aktieavancebeskatningslovens § 38, såfremt personen havde ejet sin andel af den kontoførende investeringsforenings aktier direkte, skal de urealiserede fortjenester på indskuddets aktiebeholdninger medregnes i medlemmets skattepligtige indkomst i samme omfang, som hvis indskuddet var hævet. Endvidere skal de urealiserede tab på indskuddets aktiebeholdninger fradrages i samme omfang, som hvis indskuddet blev hævet. Tabet kan dog kun fradrages i fortjeneste efter 1. pkt. Foreningen opgør de urealiserede fortjenester og tab på fraflytningstidspunktet, når den er blevet bekendt med, hvilke aktiebeholdninger der omfattes.

§ 19

Såfremt en kontoførende forening ophører med at være en kontoførende forening, beskattes medlemmerne, og foreningen foretager opgørelser, som om medlemmerne hæver deres indskud, selv om foreningen ikke opløses. Andelene i den ikke opløste forening anses for anskaffet på beskatningstidspunktet efter 1. pkt. for handelsværdien på dette tidspunkt. Den ikke opløste forenings aktiver anses ligeledes for anskaffet på beskatningstidspunktet efter 1. pkt. for handelsværdien på dette tidspunkt.

Kapitel 8 1 Ikrafttræden mv.
§ 20

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven har virkning fra og med det regnskabsår i foreningen, der begynder i 2003, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lbkg 1999 694, ophæves med virkning fra og med det tidspunkt, hvor denne lov har virkning i henhold til stk. 2.

Stk. 4 Et medlem af en kontoførende investeringsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 7, som affattet ved § 1, nr. 1, i lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsforeninger med få medlemmer) kan vælge, at medlemmets skattepligtige indkomst fra foreningen for det regnskabsår i foreningen, der begynder i 2003, fortsat skal opgøres efter de i stk. 3 nævnte regler.

Stk. 5 Såfremt denne lov medfører, at en investeringsforening overgår fra at anvende realisationsprincippet til lagerprincippet i kursgevinstlovens § 33, stk. 1, eller andre tilsvarende bestemmelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af foreningen, anvendes anskaffelsessummen som værdien primo i den første periode, hvori lagerprincippet finder anvendelse. Ved fordelingen af avancen i denne periode mellem de forskellige indskud finder §§ 11 og 12 tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Det beløb, der i henhold til § 15 kan udbetales uden at blive behandlet som en hævning, opgøres på grundlag af udbetalinger fra foreningen i dennes regnskabsår, der begynder 2003 og senere år, samt indtægter og tab fra og med regnskabsåret et år tidligere, jf. dog stk. 7.

Stk. 7 Anvendes reglerne i stk. 4, opgøres det beløb, der i henhold til § 15 kan udbetales uden at blive behandlet som en hævning, på grundlag af udbetalinger fra foreningen i dennes regnskabsår, der begynder 2004 og senere år, samt indtægter og tab fra og med regnskabsåret et år tidligere.

§ 21

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.