14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kulbrinteopkrævningsloven

Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Lov nr. 176 af 28. april 1982, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1886 af 01. oktober 2021

Denne konsoliderede version af kulbrinteopkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kulbrinteopkrævningsloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§1 Reglerne i denne lov omfatter enhver, der er undergivet beskatning efter kulbrinteskatteloven.

Stk. 2 Skattelovgivningens almindelige regler om afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, skatteansættelse, klageadgang, kontrol og opkrævning m.v., herunder de tilknyttede straffebestemmelser, finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 3 Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning af betalinger og udbetalinger efter denne lov.

Stk. 4 Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skal afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 senest den 1. maj i året efter indkomståret.

Kapitel 2

Særlige regler om skatteansættelsen

§2 Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skatteansættes af told- og skatteforvaltningen. Ansættelsen omfatter:

Stk. 2 For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, omfatter ansættelsen desuden den indkomst, hvoraf der svares tillægsskat efter kulbrinteskattelovens § 20 J, samt opgørelsen af tillægsskattekontoen, jf. kulbrinteskattelovens § 20 K.

Stk. 3 Ansættelsen af skattepligtige efter kulbrinteskatteloven, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, foretages af told- og skatteforvaltningen.

§3 I tilfælde, hvor der foreligger afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, skal told- og skatteforvaltningen, forinden det foretager en ansættelse til et andet beløb end oplyst, give den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. I disse tilfælde samt i tilfælde, hvor ansættelsen foretages, uden at der foreligger afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, skal den skattepligtige underrettes om ansættelsen, begrundelsen for denne og klageadgangen.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan af egen drift eller på begæring fra den skattepligtige tage en tidligere af told- og skatteforvaltningen foretagen skatteansættelse op til fornyet behandling og eventuel ændring. Told- og skatteforvaltningen kan ikke ændre en ansættelse i det omfang, Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen i en afgørelse har taget stilling til ansættelsen. Forinden told- og skatteforvaltningen foretager ændring af en ansættelse, skal der gives den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. Der skal i underretningen til den skattepligtige om den ændrede ansættelse gives oplysning om begrundelsen for denne og vejledning om klageadgangen.

Kapitel 3

Særlige regler om foreløbig og endelig kulbrinteskat og tillægsskat

§4 Kulbrinteskat efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 A svares med foreløbige beløb i to rater, som forfalder til betaling den 1. oktober i indkomståret og den 1. juni i året efter indkomståret. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen fastsætter den foreløbige kulbrinteskat. De foreløbige skattebeløb skal så vidt muligt svare til den skat, der pålignes efter indkomstårets udløb. Ved fastsættelsen af 1. rate af den foreløbige kulbrinteskat lægges den skattepligtiges oplysninger efter § 5 til grund, i det omfang told- og skatteforvaltningen finder oplysningerne tilstrækkeligt sandsynliggjort. 1. rate udgør halvdelen af indkomstårets forventede kulbrinteskat. 2. rate fastsættes på grundlag af oplysningerne, som er afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, således at summen af 1. og 2. rate udgør kulbrinteskatten af den oplyste kulbrinteindkomst. Hvis 2. rate beregnet på dette grundlag er større end 1. rate, betales et tillæg på 2 pct. af forskelsbeløbet mellem 1. og 2. rate. Er 2. rate mindre end 1. rate, tilkommer der den skattepligtige en godtgørelse på 2 pct. af forskelsbeløbet. Tillæg eller godtgørelse medregnes ikke ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3 Må det efter told- og skatteforvaltningens skøn antages, at den for indkomståret beregnede foreløbige skat vil være væsentlig større end den endelige skat, skal der efter den skattepligtiges begæring herom ske hel eller delvis tilbagebetaling af 1. rate af den foreløbige skat.

Stk. 4 Er et beløb, som den skattepligtige efter stk. 1 skal indbetale til det offentlige, ikke betalt rettidigt, skal den skattepligtige betale en rente i henhold til § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Rentebeløbet tilfalder statskassen.

§4a For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, finder bestemmelserne i § 4 tilsvarende anvendelse med hensyn til tillægsskatten efter kulbrinteskattelovens § 20 J. Ved anvendelsen af § 4, stk. 2, 5. pkt., udgør summen af den første og anden rate den tillægsskat, der på grundlag af de afgivne oplysninger efter skattekontrollovens § 2 kan opgøres efter kulbrinteskattelovens § 20 J.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er den ændring af § 5, stk. 1, der følger af § 2, nr. 4, i ændringslov nr. 1375 af 4/12 2017 ved en fejl blevet indsat efter anden sætning i stedet for efter første sætning. Vi har indsat ændringen det rigtige sted.

§5 Skattepligtige skal til brug ved beregning og opkrævning af foreløbig kulbrinteskat give told- og skatteforvaltningen oplysning om den forventede kulbrinteindkomst. Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal til brug ved beregning og opkrævning af den foreløbige tillægsskat desuden give told- og skatteforvaltningen oplysning om den forventede gennemsnitlige årlige oliepris, den forventede indkomst, hvoraf der skal svares tillægsskat, og om det forventede indestående på tillægsskattekontoen efter kulbrinteskattelovens § 20 K ved indkomstårets udgang. Told- og skatteforvaltningen udfærdiger skemaer, hvorpå oplysningerne gives.

Stk. 2 Forskudsskema indgives senest den 1. juli i indkomståret.

Stk. 3 Såfremt behørigt forskudsskema ikke foreligger inden den i stk. 2 nævnte frist, fastlægges grundlaget for den foreløbige skat skønsmæssigt.

§6 I det omfang den efter indkomstårets udløb pålignede kulbrinteskat afviger fra den beregnede foreløbige kulbrinteskat, skal der ske en efterbetaling eller tilbagebetaling af dette beløb. Beløbet tillægges en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 pct., beregnet fra den 1. juni i året efter indkomståret, indtil efterbetalingsbeløbet forfalder til betaling, eller indtil tilbagebetaling sker. Rentebeløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2 Efterbetalingsbeløbet forfalder til betaling den 1. i den anden måned efter, at den skattepligtige er underrettet om ansættelsen med betalingsfrist til den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag. Reglerne i § 4, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Tilbagebetaling sker inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter, at den skattepligtige er underrettet om ansættelsen. Forinden udbetaling modregnes eventuelle skatterestancer med påløbne renter.

§6a For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, finder bestemmelserne i § 6 tilsvarende anvendelse med hensyn til tillægsskatten efter kulbrinteskattelovens § 20 J.

Kapitel 4

Oplysningspligt

§7 Skattepligtige, der driver virksomhed som nævnt i kulbrinteskattelovens § 1, skal uden opfordring give oplysning om aftaler om hverv, som den pågældende som hvervgiver indgår med personer eller selskaber m.v., der ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, hvis hvervtageren oppebærer indkomst herved, som vil være skattepligtig efter kulbrinteskatteloven. Oplysningspligten efter 1. pkt. omfatter også personer, der ikke er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver, der ikke har hjemting her i landet, samt selskaber, der ikke er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1.

Stk. 2 Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter hvervets art, den, der udfører hvervet, eventuelt virksomhedsnummer, tid og sted for hvervets udførelse og kontraktssummen.

§8 Enhver hvervgiver som nævnt i § 7 skal uden opfordring give oplysning om personer, der er ansat hos hvervtagere som nævnt i § 7, og som udfører arbejde på de i kulbrinteskattelovens § 1 nævnte områder.

Stk. 2 Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter den ansattes navn, eventuelt personnummer, bopæl og arbejdsgiver samt arbejdssted og varigheden af det hverv, som arbejdet direkte knytter sig til.

§9 Oplysninger efter §§ 7 og 8 skal gives til told- og skatteforvaltningen senest 14 dage efter hvervets eller arbejdets påbegyndelse.

Stk. 2 Hvis de i §§ 7 og 8 nævnte oplysninger ikke gives rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af daglige bøder.

§9a Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal for hvert af de driftsmidler, som de i kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1, omhandlede betalinger vedrører, oplyse det tidspunkt, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, er opfyldt. Oplysningerne skal afgives samtidig med rettidig indgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning er opfyldt. Det skal samtidig oplyses, i hvilke indkomstår og med hvilke beløb betalinger vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo efter kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1. Oplysningerne i 1. og 2. pkt. skal afgives i forbindelse med afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det første indkomstår, hvor reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B er anvendt, og for efterfølgende indkomstår til og med det sidste indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidler omfattet af 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 2 Er betingelserne for at påbegynde afskrivning på et driftsmiddel omfattet af stk. 1 ikke opfyldt senest i indkomståret 2026, skal den skattepligtige samtidig med rettidig indgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for indkomståret 2026 oplyse, i hvilke indkomstår og med hvilke beløb betalingerne vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo efter kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1. Anser den skattepligtige betingelsen i kulbrinteskattelovens § 20 I, stk. 2, 1. pkt., for opfyldt, skal den skattepligtige samtidig redegøre for de omstændigheder, der ifølge den skattepligtige udgør forhold uden for den skattepligtiges kontrol, der har karakter af force majeure.

Stk. 3 Ved overdragelse af rettigheder til indvinding af kulbrinter, hvor erhververen i medfør af kulbrinteskattelovens § 20 L overtager overdragerens forpligtelser efter kulbrinteskattelovens §§ 20 J og 20 K, skal overdrageren samtidig med den rettidige indgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det indkomstår, hvori overdragelsen har fundet sted, fremsende de oplysninger, som overdrageren har meddelt erhververen efter kulbrinteskattelovens § 20 L, stk. 3.

Stk. 4 Gives de i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 nævnte oplysninger ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af daglige tvangsbøder.

Kapitel 5

Særlige regler om opkrævning

§10 Skat af indkomst efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, opkræves ved, at den, for hvis regning udbetalingen foretages, i forbindelse med udbetalingen indeholder den beregnede skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen sker ved, at den indeholdelsespligtige tilbageholder skatten.

Stk. 2 Reglerne om A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst i kildeskattelovens afsnit V, VII, VIII og IX finder anvendelse på indeholdelsespligt efter stk. 1, for så vidt reglerne er forenelige med denne lovs og kulbrinteskattelovens bestemmelser.

Kapitel 6

Andre særlige bestemmelser

§11 Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven skal ved indkomstopgørelsen anvende kalenderåret som indkomstår.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om specifikationer i det regnskabsmateriale, som efter skattekontrollovens § 6 skal indsendes som bilag til oplysningsskemaet efter skattekontrollovens § 5.

Stk. 3 Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A, skal opbevare regnskaber med tilhørende bilag i 15 år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

§12 Told- og skatteforvaltningen udfærdiger skemaer, som skal benyttes af den skattepligtige ved afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indkomst, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A , og ved afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen om grundlaget for tillægsskat efter kulbrinteskattelovens § 20 J.

Stk. 2 Personer, der svarer skat efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, indgiver ikke et oplysningsskema. Dette gælder ikke, hvis den skattepligtige har valgt at blive beskattet efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1.

§13 Skatteministeren kan bestemme, at oplysninger, som er afgivet af oplysningspligtige vedrørende aktiviteter, der er omfattet af kulbrinteskatteloven, kan videregives til andre offentlige myndigheder.

§13A (Ophævet).

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§14 Loven har virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1982 eller senere.

§15 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside