Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 493 af 19. november 1980, jf.
lovbekendtgørelse nr. 29 af 11. januar 2018

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

(Ophævet)

§ 2

Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få afgiften tilbagebetalt månedsvis:

  • 1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.

  • 2) Lov om afgift af elektricitet.

  • 3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

  • 4) Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

  • 5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 2 Månedsvis tilbagebetaling efter stk. 1 kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig.

Stk. 3 Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét.

§ 3

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om tilbagebetaling af afgift efter § 2. Ministeren fastsætter herunder regler i forbindelse med virksomheders indtræden i eller udtræden af ordningen.

Stk. 2 Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 3 Såfremt en virksomhed har fået for meget tilbagebetalt efter § 2, afkræves virksomheden det overskydende beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 4 §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på beløb efter stk. 3.

Stk. 5 Tilbagebetaling efter § 2 kan kun ske, såfremt virksomheden for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter merværdiafgiftsloven.

§ 4

For beløb, der tilbagebetales efter en af de i § 2 nævnte love, har told- og skatteforvaltningen kontrolbeføjelser som nævnt i merværdiafgiftslovens §§ 74-76.

§ 5

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget af opnå tilbagebetaling efter § 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Bestemmelserne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse for overtrædelser efter denne lov.

§ 5a

(Ophævet)

§ 5b

(Ophævet)

§ 6

Loven træder i kraft den 1. december 1980.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.