14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Lov nr. 493 af 19. november 1980, jf.
lovbekendtgørelse nr. 29 af 11. januar 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 (Ophævet)

§2 Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få afgiften tilbagebetalt månedsvis:

  • 1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.

  • 2) Lov om afgift af elektricitet.

  • 3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

  • 4) Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

  • 5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 2 Månedsvis tilbagebetaling efter stk. 1 kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig.

Stk. 3 Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét.

§3 Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om tilbagebetaling af afgift efter § 2. Ministeren fastsætter herunder regler i forbindelse med virksomheders indtræden i eller udtræden af ordningen.

Stk. 2 Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 3 Såfremt en virksomhed har fået for meget tilbagebetalt efter § 2, afkræves virksomheden det overskydende beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 4 §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på beløb efter stk. 3.

Stk. 5 Tilbagebetaling efter § 2 kan kun ske, såfremt virksomheden for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter merværdiafgiftsloven.

§4 For beløb, der tilbagebetales efter en af de i § 2 nævnte love, har told- og skatteforvaltningen kontrolbeføjelser som nævnt i merværdiafgiftslovens §§ 74-76.

§5 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget af opnå tilbagebetaling efter § 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Bestemmelserne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse for overtrædelser efter denne lov.

§5a (Ophævet)

§5b (Ophævet)

§6 Loven træder i kraft den 1. december 1980.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside