Chokoladeafgiftsloven

Denne konsoliderede version af chokoladeafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Lov nr. 414 af 18. december 1968,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 7. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 755 af 13. juni 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 333 af 9. april 2024

Der er 124 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9427 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Afgiftsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Afgift af chokolade- og sukkervarer
Afgiftspligtigt vareområde
§ 1

Af følgende varer svares afgift til statskassen:

 • 1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

 • 2) Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign.

 • 3) Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.

 • 4) Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve og i øvrigt sukkervarer af enhver art.

 • 5) Tyggegummi.

 • 6) Kandiseret frugt og frugtskal og andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

 • 7) Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign.

 • 8) Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.

 • 9) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-7.

Stk. 2 Fritaget for afgift efter kap. 1 er:

 • 1) Varer, som efter § 2, nr. 1, litra a og b, i lov om lægemidler er defineret som lægemidler, og varer, som efter § 3, nr. 7, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er defineret som et cannabisslutprodukt.

 • 2) Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.

 • 3) Kakaodrikke samt andre kakaoholdige mælkeprodukter og lign., der er færdigfremstillede til forbrug.

 • 4) Buddingpulver, dessertpulver, fromagepulver og kagepulver med indhold af kakao.

 • 5) Masser m.v., som indeholder kakao.

Stk. 3 For de i stk. 2, nr. 2-5, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer.

Afgiftssatsen
§ 2

Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af den afgiftspligtige vægt:

1)
Varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g
 
25 kr. og 97 øre pr. kg
2)
Varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g
 
22 kr. og 8 øre pr. kg

Stk. 2 Den afgiftspligtige vægt er varernes nettovægt.

Registrerede oplagshavere
§ 3

Erhvervsmæssig fremstilling af de i § 1, stk. 1, nævnte varer må kun finde sted i virksomheder, som er registreret som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Den, der erhvervsmæssigt fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til varer, der fremstilles i virksomheden og ikke er afgiftspligtige efter denne lov, skal anmelde fremstillingen af overtræk til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, medmindre fremstillingen alene består i, at der til indkøbt afgiftsberigtiget overtræk tilsættes yderligere fedtstoffer (kokosolie og lign. ).  1. pkt. finder ikke anvendelse for virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.

Stk. 3 Den, der erhvervsmæssigt anvender overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til varer, der fremstilles i virksomheden, og ikke er afgiftspligtig efter denne lov, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.  1. pkt. finder ikke anvendelse for virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.

Stk. 4 Virksomheder, der afsætter afgiftsfri varer med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor udelukkende fra egne detailudsalg, kan af told- og skatteforvaltningen fritages for registrering som oplagshaver efter stk. 2, når antallet af udsalg ikke overstiger 3.

Stk. 5 Forinden registrering som oplagshaver sker, skal virksomhedens lokaler være godkendt af told- og skatteforvaltningen. Godkendelse kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis lokalerne er indrettet på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 23 ikke kan udføres på rimelig måde. Tilbagekaldes godkendelsen, bortfalder registreringen.

Stk. 6 Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift efter denne lov, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 7 Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.

§ 4

Virksomheder, der driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, og virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer fra 6 eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden, kan anmelde virksomheden til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.

§ 5

Registrerede oplagshavere er berettiget til fra udlandet eller fra registrerede oplagshavere at modtage afgiftspligtige varer, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til:

 • 1) Fremstilling af afgiftspligtige varer,

 • 2) videresalg en gros eller

 • 3) afsætning fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.

Stk. 2 Såfremt en registreret oplagshaver, der fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, ejer mindre end 6 detailudsalg, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at varerne til disse udsalg modtages, uden at afgiften er berigtiget, såfremt virksomhedens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien.

§ 5a

Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter § 2, stk. 1, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter § 2, stk. 1, nr. 1.

Opgørelse af den afgiftspligtige vægt
§ 6

I virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter § 3, stk. 1, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomhedens godkendte lokaler i perioden af varer, som er fremstillet af virksomheden eller tilført virksomheden efter § 5, uden at afgiften er berigtiget. Såfremt den tilstedeværende beholdning af varer, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne til videresalg, er mindre end forskellen mellem mængden af de fremstillede eller således tilførte varer og mængden af de udleverede varer, medregnes det manglende kvantum i udleveringen.

Stk. 2 I virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter § 3, stk. 2, foretages opgørelsen af den afgiftspligtige vægt på grundlag af mængden af færdigfremstillet overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor i afgiftsperioden. Told- og skatteforvaltningen vil dog kunne tillade, at opgørelsen sker på grundlag af mængden af det overtræk, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer.

Stk. 3 I virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter § 3, stk. 3, foretages opgørelsen af den afgiftspligtige vægt på grundlag af mængden af det overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer i afgiftsperioden.

§ 7

I virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter § 4, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af tilgangen til virksomheden i perioden af varer, som er tilført virksomheden efter § 5, uden at afgiften er berigtiget.

Stk. 2 Virksomheder, hvis salg af afgiftspligtige varer uden berigtigelse af afgift udgør mere end halvdelen af det samlede salg af afgiftspligtige varer beregnet efter engrosværdien, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige vægt efter reglerne i § 6. Tilladelsen er betinget af, at virksomhedens lokaler kan godkendes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3 For en virksomhed, der er registreret som oplagshaver efter § 3, stk. 6, opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

§ 8

I den afgiftspligtige vægt, opgjort efter § 6 og § 7, fradrages:

 • 1) Varer der leveres til en anden registreret oplagshaver efter § 5.

 • 2) Varer, der leveres til udlandet.

 • 3) Varer, der anvendes til fremstilling af andre varer, der er afgiftspligtige efter reglerne i dette kapitel eller varer, der er betalt afgift af efter § 11 i lov om forskellige forbrugsafgifter.

 • 4) Varer, der inden for virksomheden anvendes alene i den hensigt at prøve varens beskaffenhed.

 • 5) Varer, der leveres til fremstilling af varer, som efter § 2, nr. 1, litra a og b, i lov om lægemidler er defineret som lægemidler, og varer, som efter § 3, nr. 7, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er defineret som et cannabisslutprodukt.

 • 6) Varer, der på grund af beskadigelse eller lignende er blevet uanvendelige, samt varer, der er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis.

 • 7) Varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. Alene den virksomhed, der tager varen retur, har fradragsret. Fradragsretten gælder alene for varer, der er produceret eller forhandlet af virksomheden, men er ikke betinget af, at det er virksomheden, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne.

 • 8) Varer, der fritages for afgift efter § 9, stk. 3 og 4.

 • 9) Bestanddele af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 3, når varerne anvendes til fremstilling af andre varer, der er afgiftspligtige efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelse efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse
§ 9

Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til afgiftsgodtgørelse eller -fritagelse for varer, der erhvervsmæssigt

 • 1) anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet, eller

 • 2) leveres til udlandet.

Stk. 2 Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 3 Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan meddele godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Godtgørelsen efter 1. pkt. kan alene meddeles virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registreret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen eller-fritagelsen efter stk. 1-5.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet
§ 10

Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret oplagshaver eller er fritaget efter § 11. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

§ 10a

I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 5 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere som registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en registreret varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 26. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 26. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 3 De registrerede varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

Stk. 4 For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 1, 3 og 4, i opkrævningsloven.

Stk. 5 En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter lovens kapitel 1 eller 3 fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

 • 1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

 • 2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

 • 3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 12 og 13. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

§ 11

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser
§ 12

Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, skal føre et regnskab over tilgangen af uberigtigede varer efter § 5 og udleveringen af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal tillige føre et regnskab over råvarer og fremstilling af afgiftspligtige varer.

Stk. 2 Virksomheder, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal føre regnskab over varer, der er tilført virksomheden fra andre registrerede oplagshavere eller fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget.

Stk. 3 Varer, som en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, modtager, uden at afgiften er berigtiget, skal lagermæssigt holdes adskilt fra virksomhedens beholdning af varer, hvoraf afgiften er berigtiget.

Stk. 4 Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

Stk. 5 Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

Stk. 6 Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog § 13, stk. 2.

Stk. 7 Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Stk. 8 Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk.1-7 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder efter § 23 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 9 Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

§ 13

Registrerede oplagshavere samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

Stk. 2 Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningssteder i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 1, i det dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale eller på forretningsstedet i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om

 • 1) overførelse af varer mellem registrerede oplagshavere efter § 5,

 • 2) fakturaudstedelse og

 • 3) regnskabsførelse.

Stk. 4 I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1, 2 og 4 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder efter § 23 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 6 Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Afregning af afgiften
§ 14

Registrerede oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive vægten af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6, 7 og 8, og indbetale afgiften til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen sker efter reglerne i § 2, stk. 1-3 og 6, og §§ 3 og 4 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 15

Indbetalingen af afgiften af den månedlige udlevering af varer efter § 6, stk. 1, og afgiften af den månedlige fremstilling af overtræk eller af den månedlige udlevering af varer med afgiftspligtigt overtræk efter § 6, stk. 2 eller stk. 3, skal ske til told- og skatteforvaltningen. Tilsvarende gælder for det salg, der sker efter § 7, stk. 3. Betalingen sker efter reglerne i § 2, stk. 4-6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2 Afgiften af den tilgang af varer, der i en måned er sket til en virksomhed, som opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal være indbetalt senest den 15. i den 2. måned efter varernes tilgang. Hvis der består et økonomisk interessefællesskab mellem en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, og en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, f.eks. således, at den ene virksomhed er interesseret i det økonomiske udbytte af den anden virksomhed, kan skatteministeren dog bestemme, at afgiften af varer, som den virksomhed, der opgør vægten efter § 7, stk. 1, har modtaget fra den pågældende anden virksomhed, skal indbetales senest den 15. i den måned, der følger efter varernes tilgang. Betalingen sker i øvrigt efter reglerne i § 2, stk. 5 og 6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 16

(Ophævet)

§ 17

Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer m.v.
§ 18

Organisationer m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvis er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til det humanitære formål og organisationen m.v. ikke har modtaget betaling for varerne.

Stk. 2 Godtgørelsen for varer omhandlet i stk. 1 opgøres efter reglerne i § 2.

Stk. 3 Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgningen om godtgørelse skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for.

Stk. 4 Ansøgning skal indgives elektronisk, og det er en forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisationen m.v. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på ansøgerens Nemkonto.

Stk. 5 Organisationerne m.v. skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af godtgørelsen og told- og skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen om godtgørelse.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen har adgang til at kontrollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af godtgørelsen. Organisationerne m.v. skal efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er medsendt ansøgningen, til told- og skatteforvaltningen. Kontrolbestemmelserne i §§ 23 og 24 finder anvendelse ved denne kontrol.

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indholdet af regnskabet nævnt i stk. 5, 1. pkt., og de oplysninger, der i henhold til stk. 5, 3. pkt., skal indsendes sammen med ansøgningen.

§ 18a

(Ophævet)

Kapitel 2 Råstofafgiften
§ 19

(Ophævet)

§ 19a

(Ophævet)

§ 19b

(Ophævet)

§ 19c

(Ophævet)

§ 20

(Ophævet)

§ 21

(Ophævet)

Kapitel 3 Dækningsafgiften
§ 22

Af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:

1)
Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger
0,5 g sukker pr. 100 g
 
25 kr. og 97 øre pr. kg
2)
Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af sukker højst udgør 0,5 g
sukker pr. 100 g
 
22 kr. og 8 øre pr. kg.

Stk. 5 Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.

Stk. 6 I tilfælde af urigtig angivelse beregnes afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

Stk. 7 Fremlægges fabrikanterklæring ikke, beregnes afgiften på grundlag af et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens vægt og med anvendelse af satsen for den højst beskattede af de i varen indeholdte afgiftspligtige bestanddele. Skønner told- og skatteforvaltningen, at dækningsafgiften, beregnet på grundlag af varens virkelige indhold af afgiftspligtige bestanddele, ville udgøre et højere beløb end det herved udfundne, beregnes afgiften dog på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen foretagen fastsættelse af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

Stk. 8 Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet eller erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der leveres til udlandet. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 9 Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter stk. 4, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter stk. 4, nr. 1.

Stk. 10 Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 11 Told- og skatteforvaltningen kan meddele godtgørelse af dækningsafgift for varer under toldtariffens pos. 2105, der er indført inden den 1. april 2019, og som er udleveret fra og med den 1. april 2019. Godtgørelsen efter 1. pkt. kan alene meddeles virksomheder, der erhvervsmæssigt har indført eller modtaget afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, i lov om afgift af konsum-is og er registeret efter § 3 i lov om afgift af konsum-is.

Stk. 12 Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er afgiftspligtige efter kapitel 1, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter kapitel 3. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftspligtige varer, der er anvendt til fremstilling af varer, der ikke er afgiftspligtige efter kapitel 1, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være afgiftspligtige efter § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Kapitel 4 Fællesbestemmelser
Kontrolbestemmelser
§ 23

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2 Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3 Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4 Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

Stk. 5 Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede oplagshavere.

Stk. 7 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.

Stk. 8 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 23a

Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 23b

Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 12, stk. 8 og 9, og § 13, stk. 5 og 6. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

§ 24

Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 23. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 25

Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser
§ 26

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

 • 2) Overtræder § 3, stk. 1, 2, 3 eller 6, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 5, § 12, § 13, stk. 1 eller 2, eller § 23, stk. 2, 3, 4 eller 5.

 • 3) Tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelser efter § 7, stk. 2, eller § 13, stk. 2.

 • 4) Undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 10 a, stk. 2.

 • 5) Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering som oplagshaver er bortfaldet eller inddraget efter § 3, stk. 5, eller § 17, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.

 • 6) Overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Begås en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 12, stk. 1-7 eller § 13, stk. 1 eller 2, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6 Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12, stk. 1-7 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5§ 12, stk. 1-7 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Stk. 7 Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 26a

Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 26, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2 Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.

§ 27

Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser
§§ 28-28c

(Ophævet)

§ 29

Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. hæfter de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 Har en virksomhed overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, kan told- og skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Notifikationen kan gives til virksomheden og den personkreds, som er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Notifikationen gives for en tidsbegrænset periode på 5 år. Notifikationen kan gives for en ny periode på 5 år, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Oplysninger om notifikationen registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrollovens § 69.

Stk. 3 Har en virksomhed overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal virksomheden betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er blevet betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov.

 • 2) Den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 2.

 • 3) Den pågældende virksomhed har forsætligt eller groft uagtsomt ikke overholdt påbuddene i en gældende notifikation.

Stk. 4 Har en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal virksomheden betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav.

§ 30

(Ophævet)

§ 31

Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

§ 32

Andelsforeningers og andre foreningers fremstilling eller fordeling af afgiftspligtige varer sidestilles med hensyn til de i denne lov fastsatte regler med erhvervsvirksomhed.

§ 32a

Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 33

Loven træder i kraft den 1. februar 1969.

Stk. 2 (Udeladt)

§ 34

(Udeladt)

§ 35

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.