14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Udstykningsafgiftsloven

Lov om afgift ved udstykning m.m.

Lov nr. 139 af 07. marts 1990, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1209 af 07. oktober 2013

Denne konsoliderede version af udstykningsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Udstykningsafgiftsloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 29. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Ved udstykning og matrikulering betales en afgift på 5.000 kr. for hver samlet fast ejendom, der oprettes. Afgiften tilfalder statskassen.

Stk. 2 Afgift efter stk. 1 betales ikke, såfremt den nye samlede faste ejendom

  • 1) er under 100 m2 og ikke er bebygget eller bestemt til bebyggelse,

  • 2) er bestemt til udelukkende anvendelse som friareal i overensstemmelse med byggelovgivningen,

  • 3) er registreret i matriklen som privat fællesvej,

  • 4) er oprettet som følge af ekspropriation, ejendomsdom eller hævdserhvervelse eller

  • 5) er oprettet i forbindelse med salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk. 3 Afgift efter denne lov skal betales, selv om der i anden lovgivning er hjemlet fritagelse for afgifter til det offentlige.

§2 Afgiften påhviler ved udstykning ejeren af den ejendom, hvorfra arealet udstykkes, og ved matrikulering ejeren af det hidtil umatrikulerede areal.

Stk. 2 Såfremt ejendommen oprettes af arealer, der udstykkes fra flere ejendomme, påhviler afgiften ejerne af disse ejendomme i forening.

Stk. 3 Såfremt ansøgningen om udstykning eller matrikulering er indsendt af en praktiserende landinspektør, hæfter tillige landinspektøren.

§3 Matrikelmyndigheden fastsætter regler for afgiftens opkrævning og betaling. Afgiften kan kræves forudbetalt. Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

§4 Betales afgiften ikke rettidigt, tillægges renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, og indtil betalingen sker. Rentesatsen er den til enhver tid i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fastsatte rentesats.

Stk. 2 Matrikelmyndigheden kan fastsætte regler om gebyr for udskrivning af rykkerskrivelse, såfremt afgiftsbeløbet ikke indbetales rettidigt. Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

§5 Loven træder i kraft den 1. april 1991.

Stk. 2 Lov om afgift for ekspedition af udstykningssager, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 1988, ophæves.

Stk. 3 For udstykning, der behandles efter bestemmelserne i den hidtil gældende udstykningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 1977, betales afgift efter de hidtidige regler.

§6 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside