Udstykningsafgiftsloven § 1

Denne konsoliderede version af udstykningsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift ved udstykning m.m.

Lov nr. 139 af 07. marts 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 07. oktober 2013

§ 1

Ved udstykning og matrikulering betales en afgift på 5.000 kr. for hver samlet fast ejendom, der oprettes. Afgiften tilfalder statskassen.

Stk. 2 Afgift efter stk. 1 betales ikke, såfremt den nye samlede faste ejendom

  • 1) er under 100 m2 og ikke er bebygget eller bestemt til bebyggelse,

  • 2) er bestemt til udelukkende anvendelse som friareal i overensstemmelse med byggelovgivningen,

  • 3) er registreret i matriklen som privat fællesvej,

  • 4) er oprettet som følge af ekspropriation, ejendomsdom eller hævdserhvervelse eller

  • 5) er oprettet i forbindelse med salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Stk. 3 Afgift efter denne lov skal betales, selv om der i anden lovgivning er hjemlet fritagelse for afgifter til det offentlige.