Tobaksafgiftsloven

Denne konsoliderede version af tobaksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tobaksafgifter

Lov nr. 1016 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1588 af 27. december 2019, lov nr. 1183 af 08. juni 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2615 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

Der er 66 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9206 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Afgiftsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Afgift af cigaretter og røgtobak
§ 1

Der betales afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

 • 1) For cigaretter: 193,54 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen jf. § 28.

 • 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som groftskåret røgtobak: 1.500,90 kr. pr. kilogram.

 • 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som finskåret røgtobak: 1.550,90 kr. pr. kilogram.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for definitioner af tobaksvarer.

§ 2

Pakninger med afgiftspligtige varer til forbrug her i landet skal forsynes med et stempelmærke i forbindelse med fremstillingen her i landet eller senest ved modtagelsen fra udlandet, jf. dog § 9, stk. 5 og § 29. For røgtobak er fristen dog senest 1 måned efter varens modtagelse eller pakning. Ved stempelmærkernes udlevering betales et beløb svarende til stempelmærkeværdien. Ved varernes overgang til forbrug forfalder tobaksafgiften.

Stk. 2 Varer, der er overgået til forbrug, og som er påført stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, må ikke sælges i erhvervsmæssigt øjemed her i landet, når der er forløbet 3 måneder fra afgiftsforhøjelsens ikrafttræden.

Stk. 3 Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, må ikke opbevare varer, som er påført stempelmærker, der var gældende før en afgiftsforhøjelses ikrafttræden, når der er forløbet 4 måneder fra afgiftsforhøjelsens ikrafttræden.

§ 3

Varerne skal i forbindelse med stemplingen være pakket i fuldstændig lukkede pakninger.

Stk. 2 Enhver pakning skal være forsynet med angivelse af indholdets art og mængde, den pågældende vares detailpris, jf. § 28, samt fremstillerens eller den afgiftsberigtigendes navn og hjemsted. Told- og skatteforvaltningen kan dog give tilladelse til at anvende en forhandlers navn og hjemsted eller et anonymitetsmærke. De nævnte angivelser kan efter nærmere fastsatte regler anbringes på stempelmærket i stedet for på selve pakningen. Pakninger til og reklamer for groftskåret røgtobak må ikke under nogen form give indtryk af, at varen er anvendelig til fremstilling af cigaretter.

Stk. 3 Pakninger med cigaretter skal indeholde 20 cigaretter, hverken flere eller færre.

§ 4

Virksomheder, der ikke er autoriserede som oplagshavere, må ikke modtage eller opbevare afgiftspligtige varer, der ikke er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og behørigt stemplede pakninger.

Stk. 2 Enkeltsalg og salg i løs vægt af afgiftspligtige varer er forbudt.

Stk. 3 Bestemmelsen om opbevaring efter stk. 1 finder ikke anvendelse ved salg og brug af groftskåret røgtobak på salgsstedet. Salg i løsvægt skal kunne afstemmes med salgsstedets indkøb af stemplede pakninger.

§ 5

Autoriserede oplagshavere kan mod fuld sikkerhed få kredit ved køb af stempelmærker til cigaretter på 1 måned og til røgtobak på 1 måned og 25 dage. Sker betaling ikke rettidigt, forrentes beløbet efter § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Såfremt stempelmærkerne skal påsættes pakninger i et andet EU-land, kan virksomheden få en yderligere kredit svarende til stempelmærkernes og varernes normale forsendelsestid til og fra det pågældende land. Skatteministeren kan fastsætte kredittiden for lande eller landegrupper.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte kredittid kan efter anmodning, og såfremt der er tale om særlige omstændigheder, forlænges. De nærmere regler for forlængelse af kredittiden fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

§ 6

Stempelmærker fremstilles ved told- og skatteforvaltningens foranstaltning og udleveres af told- og skatteforvaltningen til de autoriserede oplagshavere. De autoriserede oplagshavere må ikke sælge eller udlåne de modtagne stempelmærker.

Stk. 2 Stempelmærkeværdien tilbagebetales for ikkebrugte stempelmærker, der tilbageleveres eller tilintetgøres. Ligeledes tilbagebetales stempelmærkeværdien for stempelmærker påsat pakninger, der hos en autoriseret oplagshaver eller under transport til og fra virksomheden er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt, jf. § 33, og endelig tilbagebetales stempelmærkeværdien i forbindelse med tyveri, når varerne er afgiftsberigtiget i et andet EU-land efter EU-reglerne. De nærmere vilkår for tilbagebetalingen fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

§ 6a

Told- og skatteforvaltningen kan fra og med den 1. august 2021 til og med den 31. december 2021 mod fuld sikkerhedsstillelse udlevere stempelmærker til de autoriserede oplagshavere til følgende afgiftssatser:

 • 1) For cigaretter: 193,54 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. § 28.

 • 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, er defineret som groftskåret røgtobak: 1.500,90 kr. pr. kilogram.

 • 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 2, er defineret som finskåret røgtobak: 1.550,90 kr. pr. kilogram.

Stk. 2 Varer med stempelmærker omfattet af stk. 1 må ikke overgå til forbrug i perioden fra og med den 1. august 2021 til og med den 31. december 2021. Der gives kredit til og med den 31. december 2021 for stempelmærker omfattet af stk. 1, når stempelmærker til cigaretter er udleveret til og med den 1. december 2021, og når stempelmærker til røgtobak er udleveret til og med den 5. november 2021.

Stk. 3 Virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, må til og med den 31. december 2021 ikke opbevare varer, som er påført stempelmærker omfattet af stk. 1.

Kapitel 2 1 Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos
§ 7

Af cigarer, cerutter og cigarillos betales afgift til statskassen med 118,51 øre pr. styk plus 10 pct. af detailprisen efter § 28, dog skal afgiften og den beregnede moms af detailprisen fastsat efter § 28 mindst udgøre i alt 227,90 øre pr. styk.

Stk. 2 Afgift betales med den sats, der gælder for det tidspunkt, hvor cigaren, cerutten eller cigarilloen overgår til forbrug i henhold til § 8.

Kapitel 3 1 Fælles bestemmelser
Afgiftspligtens indtræden
§ 8

Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,

 • 1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

 • 2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at forarbejde eller oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

 • 3) når der fremstilles eller forarbejdes varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

 • 4) når varer importeres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 12, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter importen henføres under afgiftssuspensionsordningen, eller ved uretmæssig indpassage af varer, medmindre toldskylden er bortfaldet i medfør af artikel 124, stk. 1, litra e-g eller k, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.

Stk. 2 Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1-3, jf. § 34.

Stk. 3 Varer anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen her i landet efter stk. 1, nr. 1, på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til

 • 1) en registreret varemodtager efter § 10, stk. 2,

 • 2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5-7, eller

 • 3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 9 eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 10, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.

Autorisation og registrering af virksomheder m.v.
§ 9

En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 20, stk. 1.

Stk. 2 Virksomheder, der her i landet fremstiller varer nævnt i § 1 og § 7, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3 En her i landet autoriseret oplagshaver, der fremstiller varer nævnt i § 1, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer i upakket stand til en anden autoriseret fremstillingsvirksomhed eller til at modtage sådanne varer fra udlandet.

Stk. 4 Andre virksomheder, der med henblik på videresalg her i landet modtager varer nævnt i § 7 fra udlandet eller fra en her i landet autoriseret oplagshaver, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande og at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.

§ 10

En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

 • 1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

 • 2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

 • 3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2 En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager. Registrering som varemodtager her i landet kan dog kun ske med hensyn til modtagelse af varer nævnt i § 7.

Stk. 3 En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er importeret, jf. § 12, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU's toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-3.

§ 10a

Afgift af varer forfalder ved levering her i landet, i forbindelse med at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på

 • 1) levering til erhvervsmæssige formål, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller

 • 2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager, midlertidigt registreret varemodtager, autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af en afsender, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed, eller på dennes vegne her til landet.

Stk. 2 Varer anses først for at være leveret til erhvervsmæssige formål her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4 eller 5. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne finder § 35 anvendelse.

Stk. 3 Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, er ikke omfattet af afgiftspligten efter denne lov.

Stk. 4 En autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret modtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, jf. 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 9 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 10, stk. 2, er registreret som varemodtager, kan fungere som autoriseret modtager ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 5 En midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret modtager her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land, jf. § 20 a, stk. 3,

 • 1) registreres som midlertidigt autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen,

 • 2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

 • 3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6 En autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 8, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret afsender her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen, jf. 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 9 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 10, stk. 3, er registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 7 En midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 8, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret afsender her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder, jf. § 20 a, stk. 3,

 • 1) registreres som midlertidigt autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen og

 • 2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 8 En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 9 Den, der her til landet afsender varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller afsenderens herværende fiskale repræsentant skal inden vareafsendelsen

 • 1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen og

 • 2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 10 Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer, der er omfattet af § 7, er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det kan dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 9, nr. 1 og 2, og § 18, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Registrerede varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til et andet EU-land, jf. § 11, stk. 2, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 11 Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt afsenderen eller afsenderens herværende repræsentant ikke er registreret efter stk. 9, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.

Stk. 12 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-10 og for den i stk. 11 nævnte tilbageholdelse af varer.

§ 11

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode på en måned for de varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden, med tillæg af svind og lign, jf. dog § 29.

Stk. 2 Registrerede varemodtagere og autoriserede modtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode som de varer, der er tilført virksomheden i perioden.

Stk. 3 I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde og omsætning de varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 4 Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

Afgift af varer, der importeres
§ 12

Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der importeres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en autoriseret oplagshaver eller er fritaget efter § 29, stk. 2. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

Stk. 2 For varer, der importeres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse.

Afregning af afgiften
§ 13

Autoriserede oplagshavere, registrerede varemodtagere og autoriserede modtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden og omsætningen af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 11, stk. 1 eller 2, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For autoriserede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere og autoriserede modtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i samme lov. Fristen for indbetaling af afgiften kan dog forlænges med 2 måneder mod fuld sikkerhedsstillelse.

Stk. 2 For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i § 11, stk. 3.

§ 14

(Ophævet).

§ 15

Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en registreret varemodtager og en autoriseret modtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

§ 16

Hvis en autoriseret eller registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage autorisationen eller registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 17

(Ophævet).

§ 18

Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer. Virksomhederne skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering af afgiftspligtige varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.

Stk. 2 Registrerede varemodtagere, autoriserede modtagere, virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 10 a, stk. 8 eller 9, skal føre regnskab over vareleveringer. De i 1. pkt. nævnte virksomheder og repræsentanter skal endvidere føre en fortegnelse over, hvor varerne er leveret.

Stk. 3 Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris. For varer omfattet af kapitel 2 skal fakturaen endvidere indeholde oplysninger om detailpriser efter § 28 og afgiftens størrelse.

Stk. 4 Autoriserede oplagshavere og varemodtagere, der er omfattet af denne lov, skal for hvert kvartal i statistisk øjemed afgive oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indkøb og eventuelt videresalg af afgiftspligtige varer.

Stk. 5 Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år fra regnskabsårets afslutning. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for

 • 1) regnskabsførelse og

 • 2) fakturaudstedelse.

Stk. 7 Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningssteder i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 3, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 3, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale eller på forretningsstedet i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

Stk. 8 Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

Stk. 9 Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 7.

Stk. 10 I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.

Stk. 11 Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-5 og 7-10 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af virksomheden eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder efter § 21 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 12 Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
§ 19

Der kan inden for EU's område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU's afgiftsområde.  1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et importsted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU's toldområde, til

 • 1) et andet afgiftsoplag,

 • 2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

 • 3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU's område,

 • 4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5-7, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet,

 • 5) det udgangstoldsted, jf. artikel 329, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, som samtidig er afgangstoldsted for proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 189, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, eller

 • 6) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2 Stk. 1 finder også anvendelse på transport af

 • 1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

 • 2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan, når importen efter stk. 1 og 2 finder sted uden for et afgiftsoplag, anmode klarereren eller enhver anden person, som direkte eller indirekte har været involveret i opfyldelsen af toldformaliteter i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, om at dokumentere, at de importerede varer er bestemt til at blive forsendt her fra landet til et andet EU-land.

Stk. 4 Transport af varer, jf. stk. 1, begynder,

 • 1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

 • 2) når varerne overgår til fri omsætning fra et importsted i EU's toldområde.

Stk. 5 Transport af varer, jf. stk. 1, ophører,

 • 1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 6,

 • 2) når varerne har forladt EU's område efter stk. 1, nr. 3, eller

 • 3) når varerne i tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 5, henføres under proceduren for ekstern forsendelse.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, og kravene til dokumentation efter stk. 3.

§ 20

Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2 Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 10 a, stk. 9, nr. 1. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 21 ikke kan udføres på rimelig måde.

Afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug
§ 20a

Varer, der er overgået til forbrug her i landet efter § 8, kan afsendes af en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret afsender her i landet efter § 10 a, stk. 6 og 7, til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål, når leveringen sker til en modtager, der er registreret som autoriseret modtager i et andet EU-land.

Stk. 2 Varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, kan leveres til en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret modtager her i landet efter § 10 a, stk. 4 og 5, med henblik på erhvervsmæssige formål, når varerne afsendes af en afsender, der er registreret som autoriseret afsender i et andet EU-land.

Stk. 3 Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, begynder,

 • 1) når varerne forlader den autoriserede afsenders eller den midlertidigt autoriserede afsenders lokaler, eller

 • 2) når varerne forlader det sted, som den autoriserede afsender eller den midlertidigt autoriserede afsender har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 4 Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, ophører,

 • 1) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne i sine lokaler, eller

 • 2) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne det sted, som den autoriserede modtager har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer efter stk. 1 og 2.

Kontrolbestemmelser
§ 21

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2 Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3 Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4 Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb og eventuelle videresalg af afgiftspligtige varer.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end autoriserede virksomheder.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

Stk. 7 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 6 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 21a

Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 21b

Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 18, stk. 11 og 12. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

§ 22

Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

Stk. 2 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 21. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 23

Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 24

(Ophævet).

Straffebestemmelser
§ 25

Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 10, stk. 1, 2. pkt., eller § 10 a, stk. 5, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 18, stk. 1-3, 5 og 7-9, såfremt overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6 Har nogen begået flere overtrædelser af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 10 a, stk. 5, 2. pkt., eller § 18, stk. 1-3, 5 og 7-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10, stk. 1, 2. pkt., § 10 a, stk. 5, 2. pkt., eller § 18, stk. 1-3, 5 og 7-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Stk. 7 Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 25a

Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 25, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2 Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.

§ 26

Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser
§§ 27-27a

(Ophævet).

§ 28

Den afgiftspligtige værdi er varens højeste detailpris indbefattet afgift efter denne lov og efter merværdiafgiftsloven og uden rabatfradrag af nogen art.

Stk. 2 Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden, dennes repræsentant eller importøren. Cigaretter, der udleveres i restaurationer m.v., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket.

Stk. 3 Såfremt der ikke her i landet findes en detailpris for varen, svares afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailpris.

Stk. 4 Auktionssalg med afgiftspligtige varer er forbudt bortset fra tvangsauktioner eller tilfælde, hvor auktion er foreskrevet ved lov. Skatteministeren fastsætter regler om berigtigelsen af afgiften.

§ 29

Der svares ikke afgift af

 • 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 9,

 • 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

 • 3) varer, der udføres til steder uden for EU,

 • 4) varer, der hos en autoriseret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt., jf. § 33,

 • 5) varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer,

 • 6) varer til brug for andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, eller

 • 7) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.

Stk. 2 Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.

Stk. 3 Varer, som tobaksfabrikanter sædvanemæssigt giver til de ansatte, kan afgiftsberigtiges med halvdelen af afgiften efter §§ 1 og 3 i lov nr. 46 af 24. februar 1960 for tilsvarende varer i den laveste afgiftsklasse. Sådanne varer må ikke gøres til genstand for omsætning.

Stk. 4 Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer omfattet af § 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Registrerede varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 13, stk. 1, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 5 Fritagelsen efter stk. 1, nr. 6 og 7, administreres af Forsvarsministeriet.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1, 2 og 4.

§ 30

Kun virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, må erhverve og handle med råtobak, ligesom råtobak kun må sælges til sådanne virksomheder.

Stk. 2 Såfremt den tilstedeværende beholdning råtobak er mindre end beholdningen efter regnskabet, skal der betales et beløb svarende til afgiften af de varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn kunne fremstilles af de manglende varer. Såfremt virksomheden ikke kan godkende told- og skatteforvaltningens beregning af afgiftstilsvaret, finder bestemmelserne i §§ 5, 7 og 8, nr. 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.

Hæftelse m.v.
§ 31

For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter

 • 1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

 • 2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2 Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 34, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

 • 1) Den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 9 eller § 10, eller

 • 2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3 For betaling af afgift af varer, der forarbejdes eller oplægges efter § 8, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som forarbejder eller oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i forarbejdningen eller oplægningen af varerne.

Stk. 4 For betaling af afgift af varer, der fremstilles eller forarbejdes efter § 8, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller eller forarbejder varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling eller forarbejdning af varer.

Stk. 5 For betaling af afgift af varer, der importeres eller uretmæssigt indpasserer efter § 8, stk. 1, nr. 4, hæfter

 • 1) klarereren som defineret i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen eller enhver anden person som omhandlet i artikel 77, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 om EU-toldkodeksen eller

 • 2) den eller de personer, der er involveret i den uretmæssige indpassage af varer.

Stk. 6 For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål af varerne, jf. § 10 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter den autoriserede modtager, medmindre der er sket en uregelmæssighed, jf. § 35, jf. stk. 8. Har en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.

Stk. 7 For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 10 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter

 • 1) den eller de personer, der er afsender af varerne,

 • 2) den eller de personer, der er afsenderens herværende repræsentant, jf. § 10 a, stk. 9, eller

 • 3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor afsenderen af varerne eller afsenderens herværende repræsentant ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 10 a, stk. 9, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 18, stk. 2.

Stk. 8 For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 35, jf. § 10 a, hæfter

 • 1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 10 a, stk. 4, eller stk. 9, nr. 1 og 2, og

 • 2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9 For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10 Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 9 eller registreret som vareafsender efter § 10, stk. 3, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 19, stk. 6.

Stk. 11 Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v. eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Hvis flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.

§ 32

Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet. Bestemmelserne i §§ 6, 7 og 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Såfremt den tilstedeværende beholdning af afgiftspligtige varer er mindre end beholdningen efter regnskabet, svares der afgift af det manglende kvantum, jf. dog § 29.

Tilintetgørelse og tab
§ 33

Varer efter loven anses for fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2 Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt, helt eller delvis, som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne, anses ikke for overgået til forbrug efter § 8. Delvise tab under en bevægelse under afgiftssuspensionsordningen, som skyldes varernes art, anses ikke som overgang til forbrug efter § 8, hvis tabets omfang er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder. Den del af det delvise tab, der overstiger den fælles tærskel for delvise tab som fastsat efter stk. 6, anses som overgået til forbrug.

Stk. 3 For varer, der efter § 10 a er bestemt til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg her i landet, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne. I tilfælde af delvise tab som følge af varernes art, der sker under transport her i landet, forfalder afgiften ikke her i landet, hvis omfanget af det delvise tab er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder.

Stk. 4 Fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer, som har fundet sted efter stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, har fundet sted, eller hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, er blevet opdaget, i tilfælde, hvor stedet for den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, ikke kan fastslås.

Stk. 5 Ved fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab af varer omfattet af stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., der er dokumenteret tilstrækkeligt efter stk. 4, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne helt eller delvis, afhængigt af hvad der er relevant.

Stk. 6 Skatteministeren fastsætter nærmere regler for frigivelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 5 og tærskelværdien for delvise tab efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.

Uregelmæssighed ved varetransport
§ 34

Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 19, stk. 5, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 19, stk. 5, nr. 2 eller 3.

Stk. 2 Ved uregelmæssighed efter stk. 1 er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på 4 måneder fra begyndelsen af varetransporten som nævnt i § 19, stk. 4, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 5, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4 Uanset fristen efter stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 9, stk. 5, eller § 10, stk. 3, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på 1 måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 5, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5 Hvis det inden udløbet af en periode på 3 år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 19, stk. 4, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land.

§ 35

Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er leveret med henblik på erhvervsmæssige formål eller fjernsalg inden for EU, jf. § 10 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

Stk. 2 Der foreligger herudover en uregelmæssighed ved transporten, hvis en eller alle personer, der har været involveret i transporten, ikke har ladet sig registrere eller autorisere efter § 10 a, stk. 4-7 og 9, eller hvis de regler, som skatteministeren har fastsat efter § 20 a, stk. 5, ikke er overholdt ved en transport omfattet af § 10 a, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor modtageren hæfter efter § 31, stk. 7, nr. 3.

Stk. 3 Ved uregelmæssighed efter stk. 1 og 2 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 4 Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-3 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land.

Administrative regler for afgiftsfritagne varer m.v.
§ 36

Anvendelsesområdet for lovens §§ 9-10 a, 12, 18-23 og 33-35 er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1 og 7 tillige følgende varer:

 • 1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 29, stk. 1, nr. 5-7, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

 • 2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

§ 36a

Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.

§ 36b

Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders autorisation som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 37

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§ 38

Lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 14. oktober 1988, ophæves.

§ 39

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.