Tobaksafgiftsloven § 35

Denne konsoliderede version af tobaksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tobaksafgifter

Lov nr. 1016 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 21. februar 2024

§ 35

Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er leveret med henblik på erhvervsmæssige formål eller fjernsalg inden for EU, jf. § 10 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.

Stk. 2 Der foreligger herudover en uregelmæssighed ved transporten, hvis en eller alle personer, der har været involveret i transporten, ikke har ladet sig registrere eller autorisere efter § 10 a, stk. 4-7 og 9, eller hvis de regler, som skatteministeren har fastsat efter § 20 a, stk. 5, ikke er overholdt ved en transport omfattet af § 10 a, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor modtageren hæfter efter § 31, stk. 7, nr. 3.

Stk. 3 Ved uregelmæssighed efter stk. 1 og 2 skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 4 Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-3 og det dokumenteres inden udløbet af en periode på 3 år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land.