Tobaksafgiftsloven § 28

Denne konsoliderede version af tobaksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tobaksafgifter

Lov nr. 1016 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1588 af 27. december 2019, lov nr. 1183 af 08. juni 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2615 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 28

Den afgiftspligtige værdi er varens højeste detailpris indbefattet afgift efter denne lov og efter merværdiafgiftsloven og uden rabatfradrag af nogen art.

Stk. 2 Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden, dennes repræsentant eller importøren. Cigaretter, der udleveres i restaurationer m.v., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket.

Stk. 3 Såfremt der ikke her i landet findes en detailpris for varen, svares afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailpris.

Stk. 4 Auktionssalg med afgiftspligtige varer er forbudt bortset fra tvangsauktioner eller tilfælde, hvor auktion er foreskrevet ved lov. Skatteministeren fastsætter regler om berigtigelsen af afgiften.