Straffeloven § 289

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1554 af 12. december 2023 og lov nr. 1786 af 28. december 2023

§ 289

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3 Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Eksterne henvisninger

Isafgiftsloven § 10, stk. 3 Affalds- og råstofafgiftsloven § 33, stk. 2 Affalds- og råstofafgiftsloven § 33, stk. 3 Lov om afgift af svovl § 29, stk. 3 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 31, stk. 3 Øl- og vinafgiftsloven § 25, stk. 3 Tinglysningsafgiftsloven § 30, stk. 2 CO2-afgiftsloven § 15, stk. 4 Kulafgiftsloven § 20, stk. 3 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 21, stk. 2 Skatteindberetningsloven § 58, stk. 1 Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3 Toldloven § 73, stk. 2 Toldloven § 73, stk. 4 Toldloven § 75, stk. 1 Toldloven § 76, stk. 2 Toldloven § 78, stk. 1 Gasafgiftsloven § 21, stk. 3 Konkursskatteloven § 18, stk. 2 Skattekontrolloven-GAMMEL § 13, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 13A, stk. 2 Skattekontrolloven-GAMMEL § 13B, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 13C, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 15, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 16, stk. 3 Skattekontrolloven-GAMMEL § 19A, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 21, stk. 1 Skadesforsikringsafgiftsloven § 16, stk. 3 CFC-loven § 17, stk. 3 Lov om statstilskud til elintensive virksomheder § 13, stk. 2 Kildeskatteloven § 74, stk. 2 Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 26, stk. 3 Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven § 11, stk. 3 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 40, stk. 3 Fiskeriloven § 130, stk. 3 Sømandsbeskatningsloven § 12a, stk. 2 Spilleafgiftsloven § 33, stk. 2 Mineralolieafgiftsloven § 25, stk. 3 Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter § 5, stk. 3 Vægtafgiftsloven § 23, stk. 4 Momsloven § 81, stk. 3 Momsloven § 81, stk. 4 Momsloven § 81, stk. 5 Tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3 Boafgiftsloven § 41, stk. 3 Fondsbeskatningsloven § 22A, stk. 2 Lønsumsafgiftsloven § 18, stk. 3 Udlændingeloven § 22, stk. 1, nr. 6 Skattekontrolloven § 82, stk. 1 Skattekontrolloven § 83, stk. 4 Skattekontrolloven § 89, stk. 1 Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 25, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3 Spildevandsafgiftsloven § 21, stk. 3 Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 § 7, stk. 2 Strafnedsættelsesloven § 1, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 34, stk. 3 Pensionsafkastbeskatningsloven § 32, stk. 2 Forbrugsafgiftsloven § 22, stk. 3 Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 10, stk. 3 Ejendomsvurderingsloven § 79, stk. 1 Retsplejeloven § 686, stk. 5, nr. 1 Landbrugsstøtteloven § 25, stk. 1 Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 § 5, stk. 1, nr. 7 Opkrævningsloven § 17, stk. 2 Opkrævningsloven § 17, stk. 3 Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 § 9, stk. 3 Dødsboskatteloven § 93, stk. 3 Pensionsbeskatningsloven § 57, stk. 2 Retsplejeloven § 799, stk. 1 Elafgiftsloven § 15, stk. 3 Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 § 2, stk. 1, nr. 7 Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 § 5, stk. 2 Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 § 5, stk. 3 Minimumsbeskatningsloven § 61, stk. 1 Pvc-afgiftsloven § 22, stk. 3 Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL § 28, stk. 1, nr. 4 Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL § 37, stk. 2, nr. 3