Opkrævningsloven § 5

Denne konsoliderede version af opkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Lov nr. 169 af 15. marts 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021,
som ændret ved lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 456 af 02. maj 2023 og lov nr. 489 af 15. maj 2023

§ 5

Har en virksomhed ikke afgivet en både korrekt og rettidig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., eller svarer et beløb, der efter § 4, stk. 1, er skønsmæssigt fastsat, ikke til det korrekte beløb, således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i negativt tilsvar eller godtgørelse, skal virksomheden betale det skyldige beløb. For betalingen af det for lidt betalte tilsvar af skatter eller afgifter m.v. og kravet på tilbagebetaling af for meget udbetalt negativt tilsvar eller godtgørelse finder betalingsfristen, der anvendes ved en rettidig angivelse eller indberetning, anvendelse.

Stk. 2 Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, eller afregningsperioden eller den dag, som tilsvaret vedrører, ikke fastsættes på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen fastsætte tilsvaret eller den afregningsperiode eller dag, som tilsvaret vedrører, skønsmæssigt. Har en virksomhed modtaget et for stort beløb som negativt tilsvar eller godtgørelse, og kan størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen tilsvarende fastsætte beløbet skønsmæssigt. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for betalingen af henholdsvis tilsvaret efter 1. pkt. og beløbet efter 2. pkt.

Eksterne henvisninger

CFC-loven § 3d, stk. 3 CFC-loven § 9, stk. 1 Kulafgiftsloven § 10a, stk. 2 Kulafgiftsloven § 12, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24, stk. 2 Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 12, stk. 2 Chokoladeafgiftsloven § 10a, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 2 Mineralolieafgiftsloven § 16, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 11, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 18, stk. 2 Tobaksafgiftsloven § 13, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 30, stk. 2 CO2-afgiftsloven § 13, stk. 1 CO2-afgiftsloven § 19, stk. 2 Isafgiftsloven § 5, stk. 2 Isafgiftsloven § 5a, stk. 1 Arbejdsskadeafgiftsloven § 5, stk. 3 Affalds- og råstofafgiftsloven § 16, stk. 1 Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven § 10, stk. 1 Spiritusafgiftsloven § 21, stk. 1 Skadesforsikringsafgiftsloven § 9, stk. 2 Elafgiftsloven § 8, stk. 1 Spildevandsafgiftsloven § 14, stk. 1 Spildevandsafgiftsloven § 14, stk. 2 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 12, stk. 1 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 15, stk. 2 Forbrugsafgiftsloven § 15, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 16a, stk. 4 Forbrugsafgiftsloven § 16b, stk. 1 Vandafgiftsloven § 13, stk. 1 Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 10, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 13, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 19, stk. 2 Tinglysningsafgiftsloven § 17, stk. 2 Øl- og vinafgiftsloven § 16, stk. 1 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 11, stk. 1 Batteriafgiftsloven § 12, stk. 1 Gasafgiftsloven § 15, stk. 1