14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Toldloven

Kapitel 4

Kontrol og toldbehandling

§10 Opkrævning
Told- og skatteforvaltningen opkræver told og afgifter af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, og som indføres i det danske toldområde, og fører det fornødne tilsyn og kontrol i forbindelse hermed.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen opkræver eller tilbagebetaler told og afgifter af varer, som udføres fra det danske toldområde med henblik på udførsel fra EU's toldområde, og fører det fornødne tilsyn og kontrol i forbindelse hermed.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler for kontrol med og toldbehandling af de i stk. 1-2 omhandlede varer i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Bekendtgørelse om toldbehandling

§10a Told- og skatteforvaltningen foretager kontrol af, at der ikke ved indførsel i, udførsel fra eller transit gennem det danske toldområde sker overtrædelse af forbud mod indførsel, udførsel eller transit, der er fastsat af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde. Told- og skatteforvaltningen foretager herunder kontrol med likvide midler. Bekendtgørelse om toldbehandling

§10b I denne lov forstås ved:

 • 1) Likvide midler:

  • a) Kontanter.

  • b) Ihændehaverpapirer.

  • c) Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler.

  • d) Forudbetalte kort.

 • 2) Bærer: Enhver fysisk person, som passerer ind i eller ud af det danske toldområde med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel.

 • 3) Uledsagede likvide midler: Likvide midler, der indgår i en forsendelse uden en bærer.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte supplerende definitioner for begreberne i stk. 1.

§10c Bærere, som medbringer likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, skal, når de rejser ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU's toldområde, uopfordret angive de pågældende likvide midler og stille dem til rådighed for told- og skatteforvaltningen med henblik på kontrol.

Stk. 2 Opdager told- og skatteforvaltningen en bærer med likvide midler under den værdi, der er omhandlet i stk. 1, og er der indikationer på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer told- og skatteforvaltningen denne oplysning og så vidt muligt de nærmere oplysninger, der er fastlagt efter stk. 5.

Stk. 3 De oplysninger, der afgives i medfør af stk. 1, indgives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af en angivelsesblanket.

Stk. 4 Er forpligtelsen til at angive ledsagede likvide midler efter stk. 1 ikke opfyldt, udarbejder told- og skatteforvaltningen på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som så vidt muligt indeholder de påkrævede oplysninger fastlagt efter stk. 5.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser for udformning og indhold af den i stk. 3 nævnte blanket. Bekendtgørelse om toldbehandling

§10d Passerer uledsagede likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU’s toldområde, kan told- og skatteforvaltningen kræve, at afsenderen eller modtageren af de uledsagede likvide midler eller en repræsentant for en af disse foretager en indberetningsangivelse til told- og skatteforvaltningen inden for en frist på 30 dage.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde de uledsagede likvide midler, indtil afsenderen, modtageren eller en repræsentant for en af disse foretager en indberetningsangivelse, jf. stk. 1.

Stk. 3 Konstaterer told- og skatteforvaltningen, at uledsagede likvide midler under den værdi, der er omhandlet i stk. 1, passerer ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU’s toldområde, og at der er indikationer på, at de uledsagede likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer told- og skatteforvaltningen denne oplysning og så vidt muligt de nærmere oplysninger, der er fastlagt efter stk. 6.

Stk. 4 De oplysninger, der indberettes i medfør af stk. 1, indgives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af en indberetningsblanket.

Stk. 5 Er forpligtelsen til at indberette uledsagede likvide midler efter stk. 1 ikke er opfyldt, udarbejder told- og skatteforvaltningen på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som så vidt muligt indeholder de påkrævede oplysninger, der er fastlagt efter stk. 6.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser for udformning og indhold af den i stk. 4 nævnte blanket. Bekendtgørelse om toldbehandling

§10e Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om opbevaring af de i medfør af §§ 10 c og 10 d indsamlede oplysninger og om videregivelse af disse oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

§11 Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgifter af punktafgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde, ud over hvad der kan anses for at være indført til eget brug. Told- og skatteforvaltningen fører den fornødne kontrol hermed.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgifter af punktafgiftspligtige varer, som sendes til privatpersoner i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde. Told- og skatteforvaltningen fører den fornødne kontrol hermed.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af mineralolie, som rejsende medfører til eget brug på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde. Told- og skatteforvaltningen fører den fornødne kontrol hermed.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte retningslinier til brug for vurderingen af, om de i stk. 1 og 2 anførte varer kan anses for at være til eget brug.

§11a Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af tobaksvarer, som rejsende medfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit ved indrejse i det danske toldområde fra EU-medlemsstater, i det omfang der i henhold til EU's traktater om disse landes tiltrædelse af EU eller i direktiver vedtaget af EU kan opkræves punktafgifter. Told- og skatteforvaltningen foretager den fornødne kontrol hermed.

Stk. 2  Tobaksvarer, som rejsende indfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit, skal angives til told- og skatteforvaltningen ved indrejse i det danske toldområde fra et af de i stk. 1 nævnte lande.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om anvendelsesområdet for stk. 1 og 2 samt regler, der ophæver bestemmelserne. Bekendtgørelse om toldbehandling

§12 Angivelse af varer
(Ophævet)

§13 Overskrides fristen fastsat i EU-toldkodeksens artikel 149 eller i artikel 146 i den delegerede forordning (EU) 2015/2446, jf. EU-toldkodeksens artikel 168, kan told og afgifter ansættes på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet rettidigt til fortoldning. Er en sådan ansættelse for lav, skal den angivelsespligtige inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ansættelsen underrette told- og skatteforvaltningen herom.

§14 Transport og opbevaring af uberigtigede varer
Skatteministeren kan fastsætte regler til gennemførelse af de toldmæssige bestemmelser i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler om internationale transporter af varer samt de nærmere regler om transport og opbevaring af uberigtigede varer. Bekendtgørelse om toldbehandling

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at uberigtigede varer forsegles, eller at varerne eller deres emballage forsynes med identitetsmærke.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at lade uberigtigede varer, som ikke på betryggende måde kan forsegles, toldledsage eller toldbevogte. Udgifterne hertil kan pålægges den, for hvis regning varerne transporteres eller opbevares.

Stk. 4 Forsegling må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse fjernes i det danske toldområde eller om bord i skibe eller luftfartøjer i fart mellem steder i det danske toldområde.

§15 Adgang til kontrol
Told- og skatteforvaltningen kan med henblik på eftersøgning og kontrol af varer uden retskendelse færdes uhindret overalt langs kyster, i havne, i lufthavne, på landingssteder, i transportcentre, i tog, på jernbanearealer og på veje, hvortil der er offentlig adgang. Der kan på de nævnte steder foretages eftersøgning og kontrol af varer i enhver forsendelse (breve, pakker m.v.) uanset transportør, i pakhuse, i containere, i befordringsmidler og på andre midlertidige eller permanente steder, som kan anvendes til opbevaring af varer m.v.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen har ret til uhindret adgang overalt langs landegrænsen. Er tilstødende arealer indhegnet eller afspærret, må ejerne træffe sådanne foranstaltninger, at told- og skatteforvaltningen til enhver tid er sikret uhindret passage.

§16 Luftfartøjer og skibe i det danske toldområde og andre befordringsmidler i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande er undergivet told- og skatteforvaltningens tilsyn og kontrol. Befordringsmidler, der transporterer varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter, er også undergivet told- og skatteforvaltningens kontrol. Told- og skatteforvaltningen har ret til overalt i disse befordringsmidler og uden retskendelse at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.

Stk. 2 Køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande, skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde uopfordret standse op for kontrol.

Stk. 3 Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde og i det danske toldområde i øvrigt standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.

Stk. 4 Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og EU's toldområde og i det danske toldområde i øvrigt skal standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.

Stk. 5 Skibe skal på told- og skatteforvaltningens forlangende stoppe op.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af de i stk. 1 nævnte befordringsmidler og kan herunder bestemme, hvor, på hvilken måde og på hvilke vilkår toldbehandlingen skal finde sted. Bekendtgørelse om toldbehandling

§17 Virksomheder, der driver trafik med luftfartøjer og skibe, eller befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. Told- og skatteforvaltningen kan uden retskendelse forlange påvisning, åbning eller afdækning af disse adgange.

Stk. 2 Skatteministeren kan med samtykke fra trafikministeren bestemme, at havnemyndigheder og luftfartsmyndigheder skal underrette told- og skatteforvaltningen om de oplysninger, som havne- og luftfartsmyndigheder er i besiddelse af i forbindelse med skibes og luftfartøjers ankomst og afgang. Bekendtgørelse om toldbehandling

Stk. 3 Virksomheder, der stiller faciliteter til rådighed for de i stk. 1 nævnte virksomheder, har pligt til at stille samtlige de i stk. 1 nævnte oplysninger om skibes og luftfartøjers ankomst og afgang samt om besætning og passagerers identitet, som de er i besiddelse af, til rådighed for told- og skatteforvaltningen efter dennes anvisning.

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der er nødvendige i henhold til stk. 1. Bekendtgørelse om toldbehandling

§18 Førere af befordringsmidler skal ved ankomst til det danske toldområde fra et tredjeland og før afgang fra det danske toldområde til et tredjeland anmelde sig til told- og skatteforvaltningen. Førere af skibe, der ankommer til en dansk havn fra et andet sted i EU's toldområde, eller som forlader det danske toldområde med henblik på afsejling til et andet sted i EU's toldområde, skal ligeledes, såfremt skibet medfører varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter som ladning eller proviant, anmelde sig til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede anmeldelser kan foretages ved en dertil bemyndiget person.

Stk. 3 Skatteministeren kan på nærmere fastsatte vilkår fritage førere af visse kategorier af befordringsmidler for anmeldelsespligten efter stk. 1. Bekendtgørelse om toldbehandling

§19 Luftfartøjer, der medbringer uberigtigede varer, må kun lande i og afgå fra lufthavne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldlufthavne). Skatteministeren kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldlufthavne. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder. Bekendtgørelse om toldbehandling

Stk. 2 Skibe i erhvervsmæssig trafik mellem det danske toldområde og tredjelande samt skibe, der medbringer uberigtigede varer, må kun anløbe og afsejle fra havne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldhavne). Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldhavne. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen bestemmer, hvor i havne og lufthavne landsætning af passagerer til det danske toldområde kan finde sted.

§20 Told- og skatteforvaltningen kan uden udgift for told- og skatteforvaltningen stille særlige krav til anlæg og indretning af de i § 19 nævnte steder, hvor varer losses eller lastes, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord. Told- og skatteforvaltningen kan herunder kræve, at der uden udgift for denne stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Told- og skatteforvaltningen kan tilsvarende kræve, at der uden udgift for denne ved landfaste forbindelser mellem Danmark og udlandet stilles egnede indretninger, herunder landanlæg, til rådighed for fysisk undersøgelse af transportmidler og personer ved ind- eller udpassage af det danske toldområde.

Stk. 2 Ved oprettelse af passagerruter mellem steder i udlandet og steder i det danske toldområde samt ved godkendelse af de i § 19, stk. 1, nævnte lufthavne kan told- og skatteforvaltningen kræve, at der uden udgift for denne stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer m.v.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at der på steder, hvor varer lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord, i fornødent omfang og uden udgifter for told- og skatteforvaltningen foretages afspærringer, der ikke må passeres uden told- og skatteforvaltningens tilladelse.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan nægte at godkende en havn eller lufthavn i henhold til § 19, hvis de krav til indretninger m.v., der er nævnt i stk. 1-3, ikke opfyldes. En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for en godkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 5 Det påhviler havne og lufthavne at underrette told- og skatteforvaltningen om de ændringer i havnes eller lufthavnens drift, anlæg eller indretning, som kan være af betydning for told- og skatteforvaltningens krav til de i stk. 1 nævnte anlæg og indretninger.

§21 Skatteministeren kan fastsætte regler for told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af bjærgede fartøjer, luftfartøjer og gods. Bekendtgørelse om toldbehandling

§22 Tilsyn og kontrol med personer
Skatteministeren kan fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af personer og kan herunder bestemme, hvor og på hvilken måde toldbehandlingen skal finde sted. Bekendtgørelse om toldbehandling

§23 Personer, som rejser mellem tredjelande og det danske toldområde, skal ved indrejsen i og udrejsen fra det danske toldområde uopfordret standse op for kontrol og skal i øvrigt standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte personer har pligt til over for told- og skatteforvaltningen at angive samtlige medbragte varer i overensstemmelse med de af EU og de i henhold til § 10, stk. 3, fastsatte regler herom. De nævnte personer skal endvidere give de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.

Stk. 3 Personer, som indrejser i eller udrejser fra det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller luftfartøjer, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, skal, når told- og skatteforvaltningen forlanger det, standse op for kontrol. Tilsvarende gælder for personer, der færdes ved landegrænse, langs kyster, i havne og i lufthavne eller på landingssteder.

Stk. 4 De i stk. 1 og 3 og § 10 c, stk. 1, nævnte personer og personer om bord på skibe og i luftfartøjer skal, når told- og skatteforvaltningen forlanger det, opgive navn og bopæl. Told- og skatteforvaltningen kan kræve disse oplysninger dokumenteret.

Stk. 5 De i stk. 1 og 3 og § 10 c, stk. 1, nævnte personer skal påvise alle rum og gemmer i bagage m.v. og deres eventuelle befordringsmidler samt, i det omfang told- og skatteforvaltningen ønsker det, udpakke bagage m.v.

§24 Told- og skatteforvaltningen har ret til at forfølge og standse personer, der unddrager sig eller antages at unddrage sig kontrol, og som medfører eller antages at medføre varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter. Told- og skatteforvaltningen har endvidere ret til i sådanne tilfælde at foretage undersøgelse i huse, befordringsmidler m.v., når dette sker i umiddelbar fortsættelse af forfølgelsen.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer, som medfører eller antages at medføre likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, eller som medfører eller antages at medføre varer, for hvilke der af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde er fastsat forbud mod indførsel, udførsel eller transit.

§25 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn på personer, som med henblik på kontrol standses i henhold til bestemmelserne i §§ 10 c, 23 og 24.

Stk. 2 Eftersyn på personer skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, end de kontrolmæssige formål nødvendiggør.

Stk. 3 Eftersyn, der ikke begrænses til den ydre beklædning, må kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer m.v. skjult på sin person, og kun efter ordre fra den øverste tilstedeværende repræsentant for told- og skatteforvaltningen. Den, der skal efterses, kan kræve, at eftersynet overværes af et vidne, der udpeges af den pågældende. Eftersynet må kun udføres og overværes af personer af samme køn som den person, der skal efterses. Dette gælder dog ikke for vidner udpeget af den pågældende.

Stk. 4 Eftersyn som nævnt i stk. 3 kan med den pågældendes accept foretages ved hjælp af kropsscanning.

§26 Skatteministeren kan i det omfang, det er foreskrevet i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler eller i bestemmelser fastsat af EU, eller når de kontrolmæssige forhold tillader det, fravige § 23, stk. 1, 2 og 5, og § 25. Bekendtgørelse om toldbehandling

§27 Kontrol af oplysninger og dokumenter
Told- og skatteforvaltningen kan afkræve importører, eksportører, producenter, andre næringsdrivende og erhvervsorganisationer oplysninger til opfyldelse af oplysningspligten over for EU.

Stk. 2 Den, der angiver varer til toldbehandling i henhold til EU's bestemmelser herom, skal afgive sådanne oplysninger og erklæringer om varernes art og beskaffenhed m.v., der er nødvendige for kontrollen med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, som af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for disse varer.

§28 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af personer, som har ind- eller udført eller forestået ind- eller udførsel af varer, som skal toldbehandles i det danske toldområde, samt i lokaler i virksomheder, der ansøger om toldgodtgørelse.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan i det omfang, formålet gør det nødvendigt, foretage eftersyn af vare- og lagerbeholdninger hos de i stk. 1 og § 27, stk. 1, nævnte personer m.v. samt efterse deres forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale og korrespondance m.v.

Stk. 3 De i stk. 1 og § 27, stk. 1, nævnte personer og virksomheder og de hos dem beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen bistand ved foretagelsen af eftersyn.

Stk. 4 I øvrigt har told- og skatteforvaltningen altid ret til at foretage eftersyn af varer, for hvilke told og de afgifter, der afregnes i forbindelse med indførslen, ikke er betalt.

Stk. 5 Det i stk. 2 nævnte materiale skal på begæring af told- og skatteforvaltningen udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 6 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 2 er registreret elektronisk, omfatter told- og skatteforvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 7 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§28a Efterkommes en anmodning om materiale efter § 28, stk. 5, eller forordninger udstedt af EU på toldlovgivningens område ikke, kan told- og skatteforvaltningen give pålæg om, at materialet skal indsendes inden en fastsat frist, og pålægge daglige tvangsbøder fra fristens overskridelse, og indtil pålægget efterkommes eller der udstedes et bødeforelæg for overtrædelse af § 78 a, stk. 1 eller 2, som følge af at pålægget ikke efterkommes.

Stk. 2 Klage over et pålæg efter stk. 1 har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen kan dog tillægge en klage over et pålæg efter stk. 1 opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand.

§29 Registrering, afregning og sikkerhedsstillelse
Varemodtagere, der er hjemmehørende i EU's toldområde, og som i erhvervsmæssigt øjemed i det danske toldområde indfører varer, der ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, skal, før de importerer varer, anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Ved indførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed forstås indførsel, der foretages af en virksomhed i eller for dennes bedrift.

Stk. 2 Når en varemodtager anmelder sig til registrering, kan told- og skatteforvaltningen kræve, at varemodtageren fremlægger fornødne økonomiske oplysninger om virksomheden samt oplysninger om den forventede import af varer. Såfremt told- og skatteforvaltningen konkret skønner, at der er nærliggende risiko for, at told og merværdiafgifter efter § 30 eller told efter § 33, stk. 4, ikke betales rettidigt, kan de nægte varemodtageren kredit efter § 30 eller § 33, stk. 4 ,og retten til at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, jf. § 30, stk. 3, nr. 1.

Stk. 3 Registrerede virksomheder skal anmelde ændringer i registrerede forhold samt væsentlige ændringer i virksomhedens importmønster til told- og skatteforvaltningen, før de indfører varer under de ændrede forhold.

Stk. 4 Vareafsendere, der er hjemmehørende i EU's toldområde, og som fra det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed udfører varer med henblik på udførsel fra EU's toldområde, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen efter disses nærmere bestemmelser.

Stk. 5 Varemodtagere eller -afsendere, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, kan ind- og udføre varer som omtalt i stk. 1 og 4, hvis de registreres ved en person, der er hjemmehørende i det danske toldområde, eller ved en virksomhed, der har forretningssted i det danske toldområde.

§30 Afregningsperioden for told og merværdiafgift af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 29, er kalendermåneden. Told og merværdiafgift af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 16. i måneden efter afregningsperioden.

Stk. 2 Kredit efter stk. 1 er for så vidt angår told betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed.

Stk. 3 Sikkerhed for at opnå kredit efter stk. 2 og sikkerhed for en potentiel toldskyld kan stilles ved:

 • 1) Deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning.

 • 2) Anden sikkerhedsstillelse.

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at varemodtagere og -afsendere skal opfylde nærmere angivne betingelser for at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning. Skatteministeren kan derudover fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning, herunder størrelsen af det bidrag, der skal betales af varemodtagere og -afsendere, der deltager i ordningen. Bidraget betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om toldbehandling

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelsen efter stk. 3, nr. 2. Bekendtgørelse om toldbehandling

§30a Såfremt det konstateres, at en person eller virksomhed har afgivet en urigtig toldangivelse eller i øvrigt i toldforhold har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, således at der er betalt for lidt i told og afgifter eller er udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves personen eller virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 10 dage efter påkrav.

Stk. 2 Såfremt en person eller virksomhed hæfter for en told- og afgiftsskyld, der er forfalden i forbindelse med afviklingen af en toldekspedition eller et toldforhold, afkræves personen eller virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 10 dage efter påkrav.

Stk. 3 Overskrides den betalingsfrist, der er fastsat efter stk. 1 eller 2, beregnes renter af afgiftsskyld efter de i § 37 fastsatte regler, således at beløbet forrentes med en daglig rente, som beregnes for hver påbegyndt dag regnet fra den seneste rettidige angivelses- og betalingsdag for beløbet. Renten tilskrives månedligt. Renter af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114 om morarenter.

§30b Forældelsesfristen er 10 år for meddelelse af toldskyld og det afledte krav på toldbeløb, der er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning.

§30c Er meddelelse af toldskyld afsendt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav afledt af meddelelsen, tidligst 1 år efter at told- og skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen. Dette gælder, uanset om kravet gøres gældende af told- og skatteforvaltningen eller af en godtgørelses- eller fritagelsesberettiget debitor.

§31 Krav om tilbagebetaling og efterbetaling af beløb, der ved varers fortoldning er opkrævet for meget eller for lidt i merværdiafgift eller punktafgifter, forældes efter samme bestemmelser, som gælder for forældelse af krav på toldbeløb.

§32 Told og afgifter af varer, der indføres fra tredjelande til privat brug, skal betales ved fortoldningens afslutning. Er varerne i postvæsenets eller jernbanens varetægt, betales tolden og afgifterne dog i forbindelse med varernes udlevering.

§33 Told og merværdiafgift af varer, der indføres fra tredjelande i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, skal betales ved fortoldningens afslutning.

Stk. 2 Told og merværdiafgift af varer, der i erhvervsmæssigt øjemed indføres til en varemodtager, hvis bo er under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, skal betales ved fortoldningens afslutning. Det samme gælder, hvis varemodtageren ved eksekution er fundet ude af stand til for tiden at betale sin gæld, hvis varemodtageren har standset sine betalinger, er under frivillig akkord eller likvidation, eller hvis varemodtageren på tidspunktet for fortoldningens afslutning er afgået ved døden.

Stk. 3 Told og merværdiafgift af varer, der indføres til varemodtagere, som efter § 29, stk. 2, ikke kan opnå kredit, eller som efter § 38 ikke har adgang til kredit, skal betales ved fortoldningens afslutning.

Stk. 4 Told af varer, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed efter § 30, stk. 2, skal betales til told- og skatteforvaltningen senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen.

§34 Overskrides fristen i § 33, stk. 4, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, at betale en afgift på 230 kr. for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 2 Betales told og afgifter i de i § 32 og § 33 nævnte tilfælde ikke, kan told- og skatteforvaltningen tage varerne i bevaring eller forlange dem genudført.

Stk. 3 Betales told og afgifter af varer, der er taget i bevaring efter stk. 2, ikke inden 3 måneder efter fortoldningens afslutning, bortsælges varerne ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under kontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen, medmindre varemodtageren inden 1 år efter auktionen begærer auktionskøbesummen udbetalt, i hvilket tilfælde den udbetales med fradrag af told og afgifter samt påløbne omkostninger ved opbevaring og salg.

§35 Varer, der tillades afstået til fordel for statskassen, må ikke medføre udgifter for statskassen.

Stk. 2 Varer, der i medfør af stk. 1 er afstået til fordel for statskassen, bortsælges ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog destrueres under kontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen.

§36 Godtgørelse eller regulering af told og merværdiafgift for varemodtagere, der har kredit efter § 30, sker ved fradrag i varemodtagernes tilsvar af henholdsvis told og merværdiafgift efter de nævnte bestemmelser.

Stk. 2 Såfremt begæring om godtgørelse eller regulering efter stk. 1 er told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 20. dag i en afregningsperiode, foretages fradraget i varemodtagerens tilsvar af told og merværdiafgift for senest den følgende afregningsperiode. I andre tilfælde foretages fradraget i tilsvaret for senest den næstfølgende afregningsperiode.

Stk. 3 Overstiger det samlede godtgørelses- eller reguleringsbeløb told- eller afgiftstilsvaret, udbetales det overskydende beløb til varemodtageren. Et overskydende beløb, der indgår ved en samlet kontoopgørelse af en varemodtagers tilsvar af skatter og afgifter m.v. efter kapitel 5 i opkrævningsloven, kan alene udbetales, såfremt det negative tilsvar modsvares af en kreditsaldo opgjort efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 2, 2. pkt.

§37 §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på ubetalte afgiftsbeløb, herunder tilknyttede rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1, bøder, der afgøres administrativt efter § 80, ekspeditionsafgift efter § 81, udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter ved tilbageholdelse efter § 84. Rente af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114. § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på toldskyld.

Stk. 2 Kapitel 5 i opkrævningsloven, bortset fra bidrag efter § 30, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på de beløb, der er nævnt i stk. 1.

§38 Afgives en fortoldningsangivelse eller udførselsangivelse ikke inden for den i medfør af EU-toldkodeksens artikel 149, fastsatte frist, kan told- og skatteforvaltningen straks fratage en varemodtager retten til kredit efter § 30 og § 33, stk. 4, og retten til at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, jf. § 30, stk. 3, nr. 1. Det samme gælder, hvis den registrerede virksomhed ikke betaler skyldig told og merværdiafgift rettidigt eller der foreligger oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at told og merværdiafgift ikke vil blive betalt.

§39 For de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb hæfter følgende personer:

 • 1) Den, der i det danske toldområde indfører eller lader indføre varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde.

 • 2) Den, der råder over varer, for hvilke der er meddelt betinget told- og afgiftsfrihed.

 • 3) Den, der råder over varer, som i uberigtiget stand eller mod told- og afgiftsgodtgørelse er under udførsel fra det danske toldområde med henblik på udførsel fra EU's toldområde.

 • 4) Føreren eller ejeren af et befordringsmiddel, hvor varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter eller betinget told- og afgiftsfri varer transporteres. Tilsvarende gælder den person, der har rådighed over et sådant befordringsmiddel.

Stk. 2 Told- og afgiftsbeløbene ansættes af told- og skatteforvaltningen på grundlag af samtlige foreliggende oplysninger om de pågældende varer.

§39a For varer, der ved udførsel fra EU's toldområde er belagt med eksportafgifter, finder bestemmelserne om told i § 29, stk. 2, §§ 30-33, § 34, stk. 1, og §§ 35-39 tilsvarende anvendelse.

§40 Told- og skatteforvaltningen kan træffe aftale med havne, fragtcentraler og lign. om at stille fornødne indretninger til rådighed for toldbehandling af indførte varer samt til brug ved udførselskontrol.

profile photo
Profilside