Tobaksafgiftsloven § 32

Denne konsoliderede version af tobaksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tobaksafgifter

Lov nr. 1016 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1588 af 27. december 2019, lov nr. 1183 af 08. juni 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2615 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 32

Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet. Bestemmelserne i §§ 6, 7 og 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Såfremt den tilstedeværende beholdning af afgiftspligtige varer er mindre end beholdningen efter regnskabet, svares der afgift af det manglende kvantum, jf. dog § 29.