Opkrævningsloven § 7

Denne konsoliderede version af opkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Lov nr. 169 af 15. marts 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021,
som ændret ved lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022 og lov nr. 456 af 02. maj 2023

§ 7

Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente som fastsat efter stk. 2 med tillæg af 0,7 procentpoint regnet fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Renten beregnes dagligt. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For beløb, der opkræves efter reglerne i kapitel 5, finder bestemmelsen om saldoforrentning i § 16 c, stk. 1, anvendelse.

Stk. 2 Renten fastsættes for kalenderåret. Renten offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Renten for 1 år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler, og det simple gennemsnit, jf. 3. pkt., nedrundes til nærmeste hele procentsats, og den beregnede rente divideres med 24 og afrundes nedad til én decimal.

Eksterne henvisninger

Øl- og vinafgiftsloven § 16, stk. 1 Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter § 3, stk. 4 Forbrugsafgiftsloven § 13g, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 14b, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 15, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 16a, stk. 4 Forbrugsafgiftsloven § 16b, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 18, stk. 1 Forbrugsafgiftsloven § 18a, stk. 1 Tinglysningsafgiftsloven § 17, stk. 2 Kvælstofafgiftsloven § 13, stk. 1 Pvc-afgiftsloven § 19, stk. 2 Spiritusafgiftsloven § 21, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 19, stk. 2 Kvælstofafgiftsloven § 26, stk. 4 Spiritusafgiftsloven § 36, stk. 2 Toldloven § 37, stk. 1 Vægtafgiftsloven § 12, stk. 2 Vægtafgiftsloven § 12, stk. 3 Øl- og vinafgiftsloven § 31, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 10a, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 2 Sømandsbeskatningsloven § 10, stk. 7 Arbejdsskadeafgiftsloven § 5, stk. 3 CO2-afgiftsloven § 13, stk. 1 CO2-afgiftsloven § 19, stk. 4 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 11, stk. 1 Opløsningsmiddelafgiftsloven § 23, stk. 2 Affalds- og råstofafgiftsloven § 16, stk. 1 Affalds- og råstofafgiftsloven § 24, stk. 2 Registreringsafgiftsloven § 7c, stk. 5 Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 10, stk. 1 Emballageafgiftsloven § 20, stk. 2 Mineralolieafgiftsloven § 16, stk. 1 Mineralolieafgiftsloven § 29, stk. 4 Vejbenyttelsesafgiftsloven § 6, stk. 2 Vejbenyttelsesafgiftsloven § 6, stk. 3 Isafgiftsloven § 5, stk. 2 Isafgiftsloven § 5a, stk. 1 Elafgiftsloven § 8, stk. 1 Elafgiftsloven § 14, stk. 3 Vandafgiftsloven § 13, stk. 1 Vandafgiftsloven § 14, stk. 1 Vandafgiftsloven § 15, stk. 3 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24, stk. 2 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 31, stk. 2 Batteriafgiftsloven § 12, stk. 1 Batteriafgiftsloven § 24, stk. 2 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 12, stk. 1 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 15, stk. 2 Kvælstofoxiderafgiftsloven § 18, stk. 3 Råstofbekendtgørelsen § 60, stk. 6 CFC-loven § 3d, stk. 3 CFC-loven § 9, stk. 1 Vandsektorloven § 10, stk. 9 Lov om afgift af spildevand § 14, stk. 1 Lov om afgift af spildevand § 15, stk. 2 Gasafgiftsloven § 13, stk. 1 Gasafgiftsloven § 15, stk. 1 Gasafgiftsloven § 28, stk. 4 Tobaksafgiftsloven § 5, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 13, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 30, stk. 2 Tobaksafgiftsloven § 32, stk. 1 Kulafgiftsloven § 10a, stk. 2 Kulafgiftsloven § 12, stk. 1 Kulafgiftsloven § 24, stk. 3 Lov om betalinger § 148, stk. 6 Momsloven § 64, stk. 2 Skadesforsikringsafgiftsloven § 9, stk. 2 Brændstofforbrugsafgiftsloven § 11, stk. 2 Brændstofforbrugsafgiftsloven § 11, stk. 3 Lov om afgift af svovl § 11, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 18, stk. 2 Lov om afgift af svovl § 24, stk. 3