Spiritusafgiftsloven § 21

Denne konsoliderede version af spiritusafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Lov nr. 153 af 06. maj 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

Afregning af afgiften
§ 21

Autoriserede oplagshavere og modtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 10-12, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For autoriserede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i opkrævningslovens §§ 2-8, og for autoriserede modtagere efter reglerne i opkrævningslovens §§ 2-7 og § 8, nr. 2 og 3.

Stk. 2 Angivelsen skal afgives på en særlig blanket, hvori told- og skatteforvaltningen kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen, end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3 For afgiftspligtige, der modtager varer fra andre EU-lande, og som ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelse og betaling efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i §§ 10-12.