Kvælstofafgiftsloven § 26

Denne konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov nr. 418 af 26. juni 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 26

Har en virksomhed overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, kan told- og skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Notifikationen kan gives til virksomheden og den personkreds, som er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Notifikationen gives for en tidsbegrænset periode på 5 år og bortfalder herefter. Notifikationen kan gives for en ny periode på 5 år, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Oplysninger om notifikationen registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrollovens § 69.

Stk. 2 Har en virksomhed overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal virksomheden betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav, jf. dog stk. 4, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er blevet betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov.

  • 2) Den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 1.

  • 3) Den pågældende virksomhed har forsætligt eller groft uagtsomt ikke overholdt påbuddene i en gældende notifikation.

Stk. 3 Har en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal virksomheden betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er ændringen som følger af § 11, nr. 15, i ændringslov nr. 1728 af 27/12 2018 ved en fejl ikke blevet implementeret. En virksomhed, der er registreret som oplagshaver efter denne lov, skal ikke svare afgift af varer, der er leveret uberigtiget til en virksomhed registreret som oplagshaver efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, når virksomheden

  • 1) har modtaget dokumentation for registreringsforholdet, inden afgiftsfri leverancer finder sted første gang, jf. § 7, stk. 3,

  • 2) ikke senere har fået meddelelse om ophør af registreringsforholdet, jf. § 25, og

  • 3) har overholdt forskrifter fastsat i henhold til § 7, stk. 4.

Stk. 5 Såfremt afgiftspligtige varer, der efter § 8 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfri varer.

Stk. 6 Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.