14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofafgiftsloven § 19

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 I andre tilfælde end de i § 18 nævnte svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 3, 7 og 8. Virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og andre erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold fra udlandet anmelde sig som registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen, jf. dog §§ 7 og 8. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. dog §§ 7 og 8 i denne lov.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge registrerede varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

•••

Stk. 5 Bestemmelserne i § 12, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 6 Ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer efter stk. 1 og § 18, stk. 1, kan en virksomhed undlade at lade sig registrere som varemodtager og betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

•••
profile photo
Profilside