Pvc-afgiftsloven

Denne konsoliderede version af pvc-afgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Lov nr. 2061 af 21. december 2020,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 755 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9347 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Afgiftsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Afgiftspligtigt vareområde
§ 1

Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1, med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater).

Stk. 2 Afgiften betales på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. dog stk. 3-6. Afgiften betales på grundlag af en reduceret sats, jf. bilag 2, hvis den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre, at den afgiftspligtige vare ikke indeholder ftalater.

Stk. 3 Det er en betingelse, at den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. stk. 2. Kan den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen ikke godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. stk. 2, betales afgift af varens nettovægt.

Stk. 4 For varer nævnt i bilag 1, nr. 5, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i bilag 2, og antallet af varer.

Stk. 5 For varer nævnt i bilag 1, nr. 7, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens overfladeareal.

Stk. 6 For gulvbelægninger, væg- og loftsbeklædninger og korkfliser og for tagrender og nedløbsrør som nævnt i bilag 1, nr. 10, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens nettovægt.

§ 2

For varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, skal der svares afgift af den afgiftspligtige del af den samlede vare.

Kapitel 2 1 Oplagshavere
§ 3

Den, der fremstiller varer, som er nævnt i bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Den, der modtager afgiftspligtige varer, som er nævnt i bilag 1, fra udlandet med henblik på videresalg, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3 Virksomheder omfattet af stk. 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og undlade at betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 6, stk. 1, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

Stk. 4 Der udstedes af told- og skatteforvaltningen et bevis for registrering til oplagshaverne.

§ 4

Oplagshavere er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre oplagshavere at modtage afgiftspligtige varer med henblik på videresalg.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Kapitel 3 1 Fællesbestemmelser
Afgiftsperioden og opgørelse af den afgiftspligtige mængde
§ 5

Afgiftsperioden er måneden.

§ 6

Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, jf. §§ 1 og 2, der er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2 Oplagshaveres forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Eget forbrug omfatter ikke afgiftspligtige varer, der indgår i fremstillingen af en anden afgiftspligtig vare, som er omfattet af §§ 1 eller 2, med henblik på videresalg.

§ 7

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages

  • 1) varer, der leveres til en anden oplagshaver, jf. § 4,

  • 2) varer, der leveres til udlandet og til forbrug om bord på skibe i udenrigsfart,

  • 3) varer, der hos virksomheden eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved brand, forlis el.lign.,

  • 4) varer, der returneres til virksomheden, hvis køber godtgøres varens pris inkl. afgiften, og

  • 5) varer, der udleveres fra virksomheden, og som der tidligere er svaret afgift af.

Stk. 2 Told- og Skatteforvaltningen giver tilladelse til fradrag efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og godtgørelse
§ 8

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 2 Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., der er omfattet af toldlovens § 4, og hertil knyttede personer.

§ 9

Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 2. Registrerede varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse, jf. 1. pkt. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode vælge at angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, og varer, der er omfattet af stk. 2, jf. § 13, stk. 2, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret, frem for at søge godtgørelse, jf. 2. pkt.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der indgår i andre varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten, og den samlede vare eksporteres.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan meddele montagevirksomheder godtgørelse af den betalte afgift på montagespild, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. og montagespildet afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg eller et godkendt deponi.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-3.

Regnskabsbestemmelser
§ 10

Fremstillingsvirksomheder, jf. § 3, stk. 1, skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal regnskabsmæssigt holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 2 Andre oplagshavere, jf. § 3, stk. 2, skal føre regnskab over tilgang af de uberigtigede varer og udlevering og forbrug af de afgiftspligtige varer.

Stk. 3 Virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for oplagshaveres regnskabsførelse.

Afregning af afgiften
§ 11

Oplagshavere og registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i opkrævningsloven.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet
§ 12

Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra områder, der ikke er omfattet af EU-landenes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, jf. dog §§ 4 og 8. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i opkrævningslovens § 9, stk. 2-4.

Stk. 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter toldlovens § 29, finder reglerne i § 13 tilsvarende anvendelse.

§ 13

I andre tilfælde end de i § 12 nævnte svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 4 og 8. En virksomhed skal inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen som registreret varemodtager.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i opkrævningsloven, jf. § 11.

Stk. 3 Virksomheder omfattet af stk. 1, 2. pkt., kan ved indførsel eller modtagelse af afgiftspligtige varer undlade at lade sig registrere som varemodtager og undlade at betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge registrerede varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge varemodtageren at betale afgiften ved varernes modtagelse.

Stk. 5 § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for varemodtageres regnskabsførelse.

Varer, der medbringes fra udlandet
§ 14

Opkrævningslovens § 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på virksomheder, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed.

Kapitel 4 1 Kontrolbestemmelser
§ 15

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos virksomheder, der omfattes af § 3 eller § 13, stk. 1, 2. pkt., eller som har købt, leveret eller transporteret afgiftspligtige varer, at efterse varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale og korrespondancer m.v., der er relevante for kontrollen af lovens overholdelse.

Stk. 2 Ejere af virksomheder som nævnt i stk. 1 og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3 Materiale nævnt i stk. 1 skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4 Virksomheder skal på anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 5 Leverandører af afgiftspligtige varer skal på anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer til virksomheder.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan foretage eftersyn af afgiftspligtige varer under transport, når disse erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end oplagshavere.

Stk. 7 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter told- og skatteforvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 16

I forbindelse med kontrol efter § 15 er told- og skatteforvaltningen berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne, i det omfang det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren eller -fremstilleren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, i det omfang de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved fastsættelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i afgift, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af told- og skatteforvaltningen, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 2 Har told- og skatteforvaltningen besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle varer, der er anført under den pågældende varepost i den afgiftspligtiges regnskab. Varemodtageren eller -fremstilleren kan anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt det kan sandsynliggøres, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

Stk. 3 Det påhviler varemodtageren eller -fremstilleren eller den, som handler på varemodtagerens eller -fremstillerens vegne, at udføre det arbejde, der er nødvendigt for undersøgelsen af varerne. Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren eller -fremstilleren.

§ 17

Politiet yder om fornødent told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 15, stk. 1 og 6. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 5 1 Andre bestemmelser
§ 18

Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, der er afgiftspligtige efter §§ 1 og 2, og hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen for betaling af afgiften. Dog finder § 3, stk. 3, også anvendelse for virksomheder omfattet af 1. pkt. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg, jf. §§ 1 og 2.

§ 19

Har en virksomhed overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, kan told- og skatteforvaltningen udstede en notifikation, der gennem konkrete påbud pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Notifikationen kan gives til virksomheden og den personkreds, som er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Notifikationen gives for en tidsbegrænset periode på 5 år og bortfalder herefter. Notifikationen kan gives for en ny periode på 5 år, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Oplysninger om notifikationen registreres i kontrolinformationsregisteret efter skattekontrollovens § 69.

Stk. 2 Har en virksomhed overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal virksomheden betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er blevet betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov.

  • 2) Den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 1.

  • 3) Den pågældende virksomhed har forsætligt eller groft uagtsomt ikke overholdt påbuddene i en gældende notifikation.

Stk. 3 Har en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal virksomheden betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 4 Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder opkrævningslovens §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 20

Foruden den personkreds, der er nævnt i opkrævningslovens § 10, hæfter de i § 13, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 21

Københavns Frihavn sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov med steder uden for EU.

Kapitel 6 1 Straffebestemmelser
§ 22

Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Begås en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 23

Reglerne i opkrævningslovens §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 24

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Loven finder anvendelse på varer, som fra og med den 1. januar 2021 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 3 Registreringspligtige virksomheder skal anmelde sig til registrering til told- og skatteforvaltningen senest den 15. januar 2021.

Stk. 4 Registreringspligtige virksomheder skal opgøre en eventuel lagerbeholdning af afgiftspligtige varer den 1. januar 2021. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 5 Virksomheder, som er omfattet af stk. 4, skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes ejere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp.

§ 25

(Udeladt)

§ 26

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.