14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område  - loven trådte i kraft den 1. januar 2021, jf. § 13, med undtagelse af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, som træder i kraft den 1. maj 2021, jf. bekendtgørelse nr. 685 af 17/4 2021

Lov nr. 2187 af 29. december 2020

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Etablering og formål

§1 Med det formål at føre tilsyn med, understøtte og styrke told- og skatteforvaltningens it-drift og it-udvikling oprettes Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Stk. 2 Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Medlemmer

§2 Tilsynet består af 5 medlemmer med enten it-faglig eller skattefaglig indsigt, hvoraf mindst 3 skal have it-faglig indsigt.

Stk. 2 Medlemmerne af tilsynet udnævnes af skatteministeren efter drøftelse med et af Folketinget nedsat udvalg.

Stk. 3 Skatteministeren udpeger formanden for tilsynet blandt tilsynets medlemmer.

Stk. 4 For at tilsynet er beslutningsdygtigt, skal mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, deltage i beslutningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Tilsynet fastsætter selv sin forretningsorden.

§3 Medlemmerne udnævnes for en periode på 4 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 4 år.

Stk. 2 Er et medlem fraværende fra tilsynets møder i en sammenhængende periode på over 6 måneder, uden at der er meddelt medlemmet orlov efter 3. pkt., ophører den pågældende med at være medlem af tilsynet, og der udnævnes i så fald i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 2, et nyt medlem af tilsynet for den resterende del af perioden nævnt i stk. 1. Det samme gælder, hvis et medlem i øvrigt udtræder af tilsynet. Skatteministeren kan efter anmodning meddele et medlem orlov fra tilsynet i en periode på 12 måneder regnet fra skatteministerens meddelelse af orlov. Der udnævnes i så fald i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 2, et midlertidigt medlem af tilsynet for orlovsperioden. Yderligere orlov kan ikke meddeles.

Stk. 3 Skatteministeren kan under ganske særlige omstændigheder tilbagekalde en udnævnelse af et medlem.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Opgaver og kompetencer m.v.

§4 Tilsynet arbejder for opfyldelsen af sit formål på følgende måde:

  • 1) Ved at følge driften og udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område og rådgive told- og skatteforvaltningen om almene og principielle spørgsmål med tilknytning hertil.

  • 2) Ved at bistå ved behandlingen af told- og skatteforvaltningens it-projekter og it-systemstyring i Statens It-råd.

  • 3) Ved at afgive udtalelser om forenkling af eksisterende og kommende regulering på skatteområdet med henblik på at reducere kompleksitet og nedbringe risici for told- og skatteforvaltningens it-område.

  • 4) Ved at behandle indberetninger om alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område, som tilsynet modtager fra whistleblowerordninger.

Stk. 2 Skatteministeren kan anmode tilsynet om at udtale sig om spørgsmål med relation til forvaltningen af told- og skatteforvaltningens it-område.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om opgaverne nævnt i stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 4 Skatteministeren fastsætter regler om tilsynets opgaver efter de i stk. 1, nr. 4, nævnte indberetninger. Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

§5 Tilsynet underretter skatteministeren om forhold, som ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kendskab til.

§6 Tilsynet kan som led i sin virksomhed afgive udtalelser til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra tilsynet, jf. stk. 1, skal told- og skatteforvaltningen underrette tilsynet herom og uden unødigt ophold forelægge sagen for skatteministeren.

Stk. 3 Skatteministeren underretter et af Folketinget nedsat udvalg, hvis en anbefaling fra tilsynet ikke følges.

§7 Told- og skatteforvaltningen er forpligtet til af egen drift eller efter anmodning fra tilsynet at meddele tilsynet enhver oplysning og udlevere alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. Det gælder dog ikke oplysninger, som er omfattet af den særlige tavshedspligt i hvidvasklovens § 69 c, stk. 1.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen er forpligtet til efter tilsynets anmodning at lade en repræsentant mundtligt redegøre for told- og skatteforvaltningens aktiviteter på it-området.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen er forpligtet til efter tilsynets anmodning at afgive skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold.

§8 Sekretariat
Tilsynet antager den nødvendige sekretariatsbistand.

§9 Tilsynets rapportering
Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til skatteministeren. Redegørelsen offentliggøres.

Stk. 2 Skatteministeren forelægger forud for offentliggørelsen et af Folketinget nedsat udvalg den årlige redegørelse, som tilsynet afgiver om sin virksomhed.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Inhabilitet

§10 Forvaltningslovens §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse ved tilsynets medlemmers og ansatte i sekretariatets behandling af en sag.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Tavshedspligt og materiale modtaget i forbindelse med tilsynshvervet

§11 Skatteforvaltningslovens § 17 finder tilsvarende anvendelse for tilsynet.

§12 Tilsynets medlemmer skal opbevare alt materiale, som de modtager som led i tilsynshvervet, på en forsvarlig måde. Ved fratrædelse skal et tilsynsmedlem aflevere alt udleveret materiale, der ikke på behørig vis er destrueret, til tilsynets sekretariat.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§13 Loven træder i kraft den 1. januar 2021, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og § 4, stk. 4.

Stk. 3 Ved den første udpegning af medlemmer til tilsynet, jf. § 2, stk. 2, udpeges 3 medlemmer, herunder formanden, for en periode på 4 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år. De 2 øvrige medlemmer udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Ændringer i anden lovgivning

§14 (Udeladt)

Kapitel 8
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§15 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside