Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 122 af 30. januar 2021,
som ændret ved lov nr. 248 af 23. februar 2021 og lov nr. 779 af 04. maj 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Virksomheder kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioderne august og december 2020, hvis virksomheden i disse afregningsperioder var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5, jf. dog § 2. Endvidere kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden januar 2021, hvis virksomheden i denne afregningsperiode var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5, eller svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden februar 2021, hvis virksomheden i denne afregningsperiode var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, jf. dog § 2. Herudover kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioderne september 2020 og februar 2021, hvis virksomheden i disse afregningsperioder var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5, eller svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioderne september 2020 og marts 2021, hvis virksomheden i disse afregningsperioder var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, jf. dog § 2. Herudover kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden marts 2021, hvis virksomheden i denne afregningsperiode var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5, eller svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden april 2021, hvis virksomheden i denne afregningsperiode var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, jf. dog § 2. Herudover kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden oktober 2020, hvis virksomheden i denne afregningsperiode var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5 eller 6, jf. dog § 2. Lån efter 1.-5. pkt. udbetales via det cvr- eller SE-nummer, der skal anvendes ved afregningen, og kan ikke overstige det rettidigt indberettede tilsvar, som ligger til grund for lånet, efter eventuelle negative reguleringer.

§ 2

§ 1, 1.-3. pkt., gælder ikke for virksomheder, der

 • 1) er under konkursbehandling,

 • 2) er under rekonstruktionsbehandling,

 • 3) er under likvidation,

 • 4) er under tvangsopløsning,

 • 5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,

 • 6) inden for de seneste 3 år i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 1, foreløbigt har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v., som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,

 • 7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen eller skatte-, told- eller afgiftssvig efter straffelovens § 289,

 • 8) i perioden fra og med den 17. december 2020 til tidspunktet for anmodning om lån i henhold til § 1 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,

 • 9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte eller

 • 10) er offentlige institutioner.

Stk. 2 Afgørelser om bevilling af lån efter denne lov kan ikke påklages.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afskæring af virksomheder efter stk. 1, nr. 9, fra at opnå lån efter § 1 og om indholdet af erklæringen fra en uafhængig, godkendt revisor efter stk. 1, nr. 8. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

§ 3

Udbetalte lån efter § 1, 1. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. november 2022 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 2. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. april 2022 via indbetaling til skattekontoen.   Udbetalte lån efter § 1, 3. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. juni 2022 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 4. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. februar 2023 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 5. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. maj 2023 via indbetaling til skattekontoen. Er lånet bevilget til et iværksætterselskab, som ikke efterfølgende er kommet under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, er fristen for tilbagebetaling efter 1.-5. pkt. dog den 1. november 2021, medmindre det senest den 29. oktober 2021 af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at iværksætterselskabet er omregistreret til et anpartsselskab.   Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra et selskab bestemme, at 6. pkt. ikke finder anvendelse, hvis omregistreringen til et anpartsselskab fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister efter den 29. oktober 2021.   Told- og skatteforvaltningens afgørelse på en anmodning efter 7. pkt. kan ikke påklages.

Stk. 2 Ophører virksomheden, således at den hverken har et aktivt cvr- eller SE-nummer, skal det lån, der er udbetalt efter § 1, tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder en virksomhed i løbet af låneperioden ikke betingelserne i § 2, skal lånet tilbagebetales straks.

§ 4

Anmodning om lån i henhold til § 1, 1. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 31. marts 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 2. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 8. marts 2021 til og med den 8. april 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 3. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 9. april 2021 til og med den 7. maj 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 4. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 10. maj 2021 til og med den 7. juni 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 5. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 8. juni 2021 til og med den 22. juni 2021.

Stk. 2 Er anmodningen om lån modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af § 1, 1. pkt., til virksomhedens Nemkonto så vidt muligt senest 5 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Er anmodningen om lån modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af § 1, 2.-5. pkt., til virksomhedens nemkonto så vidt muligt senest 12 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved udbetaling efter 5 bankdage, jf. 1. pkt., eller 12 bankdage, jf. 2. pkt.

Stk. 3 Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af en anmodning om udbetaling af beløb omfattet af § 1, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for tab, kan udbetalingsfristen ligeledes afbrydes, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.

Stk. 4 Alene beløb, der er tilovers efter modregning med debetsaldoen på skattekontoen og med beløb, der efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 4, 4. pkt., er overgivet til inddrivelse, udbetales som lån efter § 1. Opkrævningslovens § 16 c, stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Overdragelser af krav omfattet af § 1 kan ikke overstige det beløb, der udbetales efter modregning, jf. stk. 4.

Stk. 6 For udbetalinger efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, 1. pkt., der sker som følge af indberetninger af betydning for størrelsen af beløb, der er udbetalt som lån i henhold til § 1, løber 3-ugersfristen efter opkrævningslovens § 12, stk. 2, 1. pkt., og tidspunktet for kreditering efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 6, fra det tidspunkt, hvor lånet tilbagebetales til told- og skatteforvaltningen, eller hvor lånet skal tilbagebetales til told- og skatteforvaltningen, jf. § 3. For tilbagebetalingskrav vedrørende den del af lånet, der som følge af en indberetning som nævnt i 1. pkt. er bevilget og udbetalt med urette, finder § 3, stk. 1, anvendelse. Udbetalinger som nævnt i 1. pkt. kan ikke af virksomheden påberåbes at skulle modregnes efter reglerne om modregning med fordringer, der udspringer af samme retsforhold.

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelser fra anmodningsfristen, anmodningens indhold og administration af anmodninger efter stk. 1. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

§ 5

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb efter § 1 eller efterfølgende kontrol heraf.

Stk. 2 Den, der overtræder stk. 1 med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter loven, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse.

§ 7

Loven ophæves den 1. juni 2023.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.