14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 122 af 30. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Anmodning om lån i henhold til § 1, 1. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 31. marts 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 2. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 8. marts 2021 til og med den 8. april 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 3. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 9. april 2021 til og med den 7. maj 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 4. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 10. maj 2021 til og med den 7. juni 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 5. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 8. juni 2021 til og med den 22. juni 2021.

•••

Stk. 2 Er anmodningen om lån modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af § 1, 1. pkt., til virksomhedens Nemkonto så vidt muligt senest 5 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Er anmodningen om lån modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af § 1, 2.-5. pkt., til virksomhedens nemkonto så vidt muligt senest 12 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved udbetaling efter 5 bankdage, jf. 1. pkt., eller 12 bankdage, jf. 2. pkt.

•••

Stk. 3 Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af en anmodning om udbetaling af beløb omfattet af § 1, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for tab, kan udbetalingsfristen ligeledes afbrydes, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.

•••

Stk. 4 Alene beløb, der er tilovers efter modregning med debetsaldoen på skattekontoen og med beløb, der efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 4, 4. pkt., er overgivet til inddrivelse, udbetales som lån efter § 1. Opkrævningslovens § 16 c, stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Overdragelser af krav omfattet af § 1 kan ikke overstige det beløb, der udbetales efter modregning, jf. stk. 4.

•••

Stk. 6 For udbetalinger efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, 1. pkt., der sker som følge af indberetninger af betydning for størrelsen af beløb, der er udbetalt som lån i henhold til § 1, løber 3-ugersfristen efter opkrævningslovens § 12, stk. 2, 1. pkt., og tidspunktet for kreditering efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 6, fra det tidspunkt, hvor lånet tilbagebetales til told- og skatteforvaltningen, eller hvor lånet skal tilbagebetales til told- og skatteforvaltningen, jf. § 3. For tilbagebetalingskrav vedrørende den del af lånet, der som følge af en indberetning som nævnt i 1. pkt. er bevilget og udbetalt med urette, finder § 3, stk. 1, anvendelse. Udbetalinger som nævnt i 1. pkt. kan ikke af virksomheden påberåbes at skulle modregnes efter reglerne om modregning med fordringer, der udspringer af samme retsforhold.

•••

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelser fra anmodningsfristen, anmodningens indhold og administration af anmodninger efter stk. 1. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

•••
profile photo
Profilside