Administrativ bistandsloven

Denne konsoliderede version af administrativ bistandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD

Lov nr. 132 af 26. februar 1992

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Efter reglerne i Europarådets og OECD's konvention om administrativ bistand i skattesager skal danske myndigheder under forbehold om gensidighed yde administrativ bistand til myndighederne i en anden stat, der har ratificeret konventionen, ligesom danske myndigheder kan modtage administrativ bistand fra myndighederne i en sådan stat. Konventionen er optaget som bilag til denne lov.

§ 2

Skatteministeren udpeger den eller de myndigheder, der kan fremsætte eller modtage anmodninger om bistand efter konventionen (kompetente myndigheder). Sager om bistand med udenlandske direkte og indirekte skatter og afgifter behandles i øvrigt af de danske myndigheder, som behandler tilsvarende eller lignende sager om danske skatter og afgifter.

§ 3

De kompetente myndigheder er berettiget til at yde eller modtage bistand med udveksling af oplysninger, der kan være af betydning for påligning, opkrævning, inddrivelse, retsforfølgning eller klagebehandling vedrørende direkte og indirekte skatter og afgifter, jf. reglerne i konventionens kapitel III, afsnit I. Til brug for de kompetente myndigheder i en anden stat kan de kompetente myndigheder indhente oplysninger hos personer og selskaber m.fl. her i landet. Indhentningen af oplysninger sker efter reglerne i skattekontrolloven. De kompetente myndigheder kan deltage i samtidigt gennemførte undersøgelser, hvor kompetente myndigheder i flere stater hver på sit territorium undersøger skatteforhold m.v. for personer og selskaber m.fl. Repræsentanter for de kompetente myndigheder kan deltage i undersøgelser af skatteforhold m.v., som udføres på en anden stats territorium, ligesom de kompetente myndigheder kan tillade repræsentanter for kompetente myndigheder i en anden stat at deltage i undersøgelser af skatteforhold m.v., som udføres her i landet.

§ 4

De kompetente myndigheder er berettiget til at yde og modtage bistand med opkrævning og inddrivelse af direkte og indirekte skatter og afgifter, jf. reglerne i konventionens kapitel III, afsnit II. De kompetente myndigheder kan inddrive udenlandske direkte og indirekte skatter og afgifter her i landet på vegne af de kompetente myndigheder i en anden stat. Inddrivelsen sker efter de for inddrivelse af tilsvarende eller lignende danske skatter og afgifter gældende regler. De kompetente myndigheder kan anmode kompetente myndigheder i en anden stat om at inddrive danske direkte og indirekte skatter og afgifter. Spørgsmål om tidsfrister, efter udløbet af hvilke et skattekrav ikke kan inddrives, skal afgøres i henhold til lovgivningen i den stat, der anmoder om bistand med inddrivelsen.

§ 5

De kompetente myndigheder er berettiget til at yde og modtage bistand med forkyndelse af dokumenter, jf. reglerne i konventionens kapitel III, afsnit III.

§ 6

De kompetente myndigheder skal ikke yde administrativ bistand til kompetente myndigheder i en anden stat, hvis det medfører foranstaltninger, der strider mod de rettigheder og den beskyttelse, som er sikret personer og selskaber m.fl. i henhold til dansk lovgivning eller praksis, jf. konventionens artikel 21.

§ 7

Skatteministeren kan fastsætte yderligere regler om konventionens gennemførelse.

§ 8

(* 1) Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.