14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 500 af 07. juni 2006, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Maksimumssatser for udskrivningsprocenter og grundskyldpromiller for 2007

§1 For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes udskrivningsprocent og grundskyldpromille efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelsen i § 6 i lov om kommunal indkomstskat og § 2 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2 For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes udskrivningsprocent til en sats, der ikke kan overstige den i bilag 1 til denne lov anførte sats, jf. dog § 2, stk. 4. Udskrivningsprocenten for 2007 kan fastsættes til et lavere niveau og med højst to decimaler.

Stk. 3 For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes promille for grundskyld til en sats, der ikke kan overstige den i bilag 1 til denne lov anførte sats, jf. dog § 2, stk. 4.

§2 For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes promiller for dækningsafgift for forretningsejendomme efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelserne i § 23 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2 For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 ikke indgår i en kommunesammenlægning, kan promillen for dækningsafgift for forretningsejendomme for 2007 højst fastsættes til den samme som for 2006.

Stk. 3 For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 indgår i en kommunesammenlægning, fastsættes promillen for dækningsafgift for forretningsejendomme således, at det kommunale provenu af dækningsafgift af forretningsejendomme i 2007 ikke overstiger provenuet for 2006 reguleret for udviklingen i ejendomsværdierne.

Stk. 4 For de kommunesammenlægninger, hvor ikke alle de kommuner, der indgår i sammenlægningen, i 2006 har udskrevet dækningsafgift af forretningsejendomme, kan indenrigs- og sundhedsministeren give tilladelse til, at den nye kommune kan forhøje udskrivningsprocenten og grundskyldpromillen ud over de i bilag 1 til denne lov angivne satser, hvis den beslutter at undlade at opkræve dækningsafgift af forretningsejendomme i 2007. Forhøjelsen kan dog højst give anledning til et provenu svarende til det provenu af dækningsafgift, der kunne have været opkrævet efter stk. 3. Forhøjelsen fordeles proportionalt i forhold til provenuerne af indkomstskat og grundskyld i 2006. Kommunerne skal indsende ansøgning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 15. september 2006.

§3 For kommuner, hvor indenrigs- og sundhedsministeren som led i en sammenlægning har fastsat særlige vilkår om forskelle i skattebetalingen inden for kommunen, udgør de i bilag 1 til denne lov anførte satser den øvre grænse for den gennemsnitlige beskatning i kommunen. Hvis det fremgår af vilkårene, at ministerens godkendelse skal indhentes forud for fastsættelsen af de forskellige skattesatser i kommunen, vil ministeren kunne godkende skattesatser i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, når de ikke fører til en forøgelse af kommunens samlede skatteprovenu i forhold til det samlede provenu, der kan opnås ved anvendelse af de i bilag 1 til denne lov anførte satser.

§4 Størrelsen af det årlige kommunale grundbidrag på sundhedsområdet fastsættes for året 2007 til 1.000 kr. pr. indbygger (2003-pris- og -lønniveau) uanset bestemmelserne i § 6, stk. 2, og § 22, stk. 3, i lov om regionernes finansiering.

§5 Størrelsen af det årlige kommunale udviklingsbidrag fastsættes for året 2007 til 100 kr. pr. indbygger (2003-pris- og -lønniveau) uanset bestemmelserne i § 7, stk. 2, og § 22, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.

§6 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside