Lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 500 af 07. juni 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Maksimumssatser for udskrivningsprocenter og grundskyldpromiller for 2007
§ 1

For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes udskrivningsprocent og grundskyldpromille efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelsen i § 6 i lov om kommunal indkomstskat og § 2 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2 For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes udskrivningsprocent til en sats, der ikke kan overstige den i bilag 1 til denne lov anførte sats, jf. dog § 2, stk. 4. Udskrivningsprocenten for 2007 kan fastsættes til et lavere niveau og med højst to decimaler.

Stk. 3 For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes promille for grundskyld til en sats, der ikke kan overstige den i bilag 1 til denne lov anførte sats, jf. dog § 2, stk. 4.

§ 2

For budgetåret 2007 fastsættes den enkelte kommunes promiller for dækningsafgift for forretningsejendomme efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 uanset bestemmelserne i § 23 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2 For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 ikke indgår i en kommunesammenlægning, kan promillen for dækningsafgift for forretningsejendomme for 2007 højst fastsættes til den samme som for 2006.

Stk. 3 For de kommuner, der fra og med budgetåret 2007 indgår i en kommunesammenlægning, fastsættes promillen for dækningsafgift for forretningsejendomme således, at det kommunale provenu af dækningsafgift af forretningsejendomme i 2007 ikke overstiger provenuet for 2006 reguleret for udviklingen i ejendomsværdierne.

Stk. 4 For de kommunesammenlægninger, hvor ikke alle de kommuner, der indgår i sammenlægningen, i 2006 har udskrevet dækningsafgift af forretningsejendomme, kan indenrigs- og sundhedsministeren give tilladelse til, at den nye kommune kan forhøje udskrivningsprocenten og grundskyldpromillen ud over de i bilag 1 til denne lov angivne satser, hvis den beslutter at undlade at opkræve dækningsafgift af forretningsejendomme i 2007. Forhøjelsen kan dog højst give anledning til et provenu svarende til det provenu af dækningsafgift, der kunne have været opkrævet efter stk. 3. Forhøjelsen fordeles proportionalt i forhold til provenuerne af indkomstskat og grundskyld i 2006. Kommunerne skal indsende ansøgning herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 15. september 2006.

§ 3

For kommuner, hvor indenrigs- og sundhedsministeren som led i en sammenlægning har fastsat særlige vilkår om forskelle i skattebetalingen inden for kommunen, udgør de i bilag 1 til denne lov anførte satser den øvre grænse for den gennemsnitlige beskatning i kommunen. Hvis det fremgår af vilkårene, at ministerens godkendelse skal indhentes forud for fastsættelsen af de forskellige skattesatser i kommunen, vil ministeren kunne godkende skattesatser i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, når de ikke fører til en forøgelse af kommunens samlede skatteprovenu i forhold til det samlede provenu, der kan opnås ved anvendelse af de i bilag 1 til denne lov anførte satser.

§ 4

Størrelsen af det årlige kommunale grundbidrag på sundhedsområdet fastsættes for året 2007 til 1.000 kr. pr. indbygger (2003-pris- og -lønniveau) uanset bestemmelserne i § 6, stk. 2, og § 22, stk. 3, i lov om regionernes finansiering.

§ 5

Størrelsen af det årlige kommunale udviklingsbidrag fastsættes for året 2007 til 100 kr. pr. indbygger (2003-pris- og -lønniveau) uanset bestemmelserne i § 7, stk. 2, og § 22, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.