Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 175 af 12. marts 2009,
som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009 og lov nr. 1133 af 04. december 2009

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
§ 1

Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens § 2, stk. 5, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den 1. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, mens den sidste rettidige indbetalingsdag udskydes til den 10. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 2. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 5. oktober 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober og skal indbetales senest den 28. oktober 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 23. november 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 22. december 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 22. januar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 22. februar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 22. marts 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 22. april 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 25. maj 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 22. juni 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 22. juli 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 23. august 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 22. september 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 22. oktober 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 22. november 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 16. december 2010.

Stk. 2 Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige indbetalingsdag.

§ 2

Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens § 2, stk. 6, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den sidste hverdag (bankdag) i den første måned efter den måned, indkomsten vedrører. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 24. september 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober 2009 og skal indbetales senest den 19. oktober 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 12. november 2009. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 14. december. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 12. januar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 12. februar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 12. marts 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 12. april 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 12. maj 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 14. juni 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 12. juli 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 12. august 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 13. september 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 12. oktober 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 12. november 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 6. december 2010. Betales beløb efter 2.-17. pkt. ikke rettidigt, finder opkrævningslovens § 7, stk. 1, 1. pkt., anvendelse.

Stk. 2 Sidste rettidige indbetalingsdag for beløb omfattet af stk. 1 er forfaldsdagen.

§ 3

§ 13 i den tidligere arbejdsmarkedsbidragslov blev ophævet ved den nye lov om arbejdsmarkedsbidrag, lov nr. 471 af 12/6 2009 For indeholdelsespligtige, for hvem skatteministeren i medfør af kildeskattelovens § 56 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 13, stk. 8, har fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, finder §§ 1 og 2 ikke anvendelse.

Betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved foreløbige fastsættelser
§ 4

Har told- og skatteforvaltningen i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 1, 1. eller 2. pkt., fastsat en virksomheds tilsvar af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag foreløbigt til et skønsmæssigt beløb, finder de betalingsfrister, som følger af §§ 1 og 2, anvendelse i stedet for opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor betalingsfristen efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., er længere end de frister, som følger af §§ 1 og 2.

Kapitel 2 1 Betaling af moms
§ 5

Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 2, udskydes for månederne januar 2009 til og med juni 2009 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb. Virksomhedens angivelse for juli 2009 skal foretages senest den 21. september 2009. Virksomhedens angivelse for august 2009 skal foretages senest den 13. oktober 2009. Virksomhedens angivelse for september 2009 skal foretages senest den 9. november 2009. Virksomhedens angivelse for oktober 2009 skal foretages senest den 1. december 2009.

Stk. 2 Hvis den sidste rettidige angivelsesdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag.

§ 6

Beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, 1. pkt., ikke tilbageholdes som følge af, at en angivelse for en afsluttet afregningsperiode ikke er indgivet, når

  • 1) angivelsen for afregningsperioden er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5 og

  • 2) den udskudte angivelsesfrist for afregningsperioden ikke er udløbet.

Stk. 2 Tilsvar efter en angivelse, som er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, 2. pkt., ikke modregnes i beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, når den udskudte frist for den pågældende angivelse ikke er udløbet.

§ 7

Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 3, udskydes til den 2. juni 2009, for så vidt angår januar kvartal 2009. For april kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. september 2009. For juli kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. december 2009.

§ 8

For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode for såvel anden halvdel af kalenderåret 2008 som første halvdel af kalenderåret 2009, sammenlægges anden halvdel af kalenderåret 2008 med første halvdel af kalenderåret 2009, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En virksomhed kan ved at indgive særskilt momsangivelse for anden halvdel af kalenderåret 2008 vælge, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse.

Stk. 3 En momsangivelse indgivet i medfør af stk. 2 kan tilbagekaldes, indtil den angivelsesfrist, som er nævnt i stk. 1, er udløbet. Hvis virksomhedens moms vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008 er indbetalt, kan momsangivelsen dog kun tilbagekaldes, hvis den indbetalte moms tilbagebetales efter § 9. Den særskilte momsangivelse anses for tilbagekaldt ved tilbagebetaling efter § 9.

Kapitel 3 1 Tilbagebetaling af indbetalt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms
§ 9

Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler efter anmodning indbetalte skatter og afgifter m.v. omfattet af §§ 1, 2, 5 eller 7 samt særskilt indbetalt moms omfattet af § 8 vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Tilbagebetaling af beløb omfattet af §§ 1, 2, 5 eller 7 kan kun ske, hvis indbetalingen er sket inden for de normale betalingsfrister, som følger af opkrævningslovens § 2, stk. 5 og 6, samt opkrævningslovens § 2, stk. 3 og 4, jf. momslovens § 57, stk. 2 og 3.

Stk. 3 Anmodning om tilbagebetaling efter stk. 1 skal indgives, senest 2 uger før de frister, som følger af §§ 1, 2, 5 og 7 og § 8, stk. 1, er udløbet.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den 13. marts 2009.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 3 Loven har virkning fra den 25. februar 2009.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.