Skattetvistbilæggelsesloven

Denne konsoliderede version af skattetvistbilæggelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union

Lov nr. 763 af 27. november 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 01. marts 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
EU-voldgiftskonventionen (ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud)
§ 1

Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, som ændret senest ved Rådets afgørelse af 9. december 2014 om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, gælder her i landet.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af konventionen.

Voldgiftsdirektivet (direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer)
§ 2

Rådets direktiv 2017/1852/EU af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union gælder her i landet.

Stk. 2 Den kompetente domstol, jf. voldgiftsdirektivet artikel 7, 11 og 15, er den byret, i hvis retskreds den pågældende berørte person har hjemting i Danmark.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af direktivet.

Straf
§ 3

For uafhængige medlemmer af rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse samt en berørt person og dennes repræsentant finder straffelovens §§ 152 og 152 e tilsvarende anvendelse. Sagerne er undergivet offentlig påtale.

Ikrafttrædelse
§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 1995.