Straffeloven § 152

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1554 af 12. december 2023 og lov nr. 1786 af 28. december 2023

§ 152

Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2 Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3 En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Eksterne henvisninger

Lov om kapitalmarkeder § 224, stk. 1 Lov om forretningshemmeligheder § 6, stk. 1 Lov om firmapensionskasser § 103, stk. 1 Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 16, stk. 1 Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 16, stk. 2 Investeringsscreeningsloven § 39, stk. 1 Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond § 28, stk. 1 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 170, stk. 1 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 44, stk. 2 Lov om ædle metaller og konfliktmineraler § 13, stk. 4 Landinspektørloven § 8, stk. 1 Almenboligloven § 63d, stk. 4 PET-undersøgelsesloven § 15, stk. 1 PET-undersøgelsesloven § 16, stk. 2 Skatteforvaltningsloven § 17, stk. 1 Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 22, stk. 2 Bygningssagkyndigloven § 1, stk. 3 Restaurationsloven § 31, stk. 5 Revisorloven § 30, stk. 1 Revisorloven § 30, stk. 2 Kemikalieloven § 58, stk. 1 Revisorloven § 48, stk. 1 Gassikkerhedsloven § 24, stk. 4 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede § 9, stk. 2 Barnets lov § 6, stk. 4 Lov om ejendomskreditselskaber § 13, stk. 1 LD-loven § 14, stk. 2 Undergrundsloven § 10, stk. 6 Varetægtsbekendtgørelsen § 59, stk. 1 Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere § 32, stk. 1 Undergrundsloven § 17, stk. 4 Undergrundsloven § 26, stk. 4 Psykologloven § 21, stk. 1 Skattetvistbilæggelsesloven § 3, stk. 1 Lov om forsikringsformidling § 31, stk. 1 Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 16, stk. 5 Lov om MitID og NemLog-in § 19, stk. 1 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 255, stk. 1 Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet § 22, stk. 1 Lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 3, stk. 1 MLI-loven § 2, stk. 1 Lov om betalinger § 136, stk. 1 Postloven § 31, stk. 1 Lov om Vækstfonden § 22, stk. 1 Offshoresikkerhedsloven § 63a, stk. 1 Luftfartsloven § 89b, stk. 2 Luftfartsloven § 144a, stk. 1 Luftfartsloven § 144a, stk. 2 Luftfartsloven § 147a, stk. 4 Friskoleloven § 41b, stk. 2 Lov om forbrugslånsvirksomheder § 19, stk. 1 Fondsloven § 43, stk. 4 Forvaltningsloven § 27, stk. 1 Forvaltningsloven § 27, stk. 2 Forvaltningsloven § 27, stk. 3 Forvaltningsloven § 27, stk. 4 Forvaltningsloven § 27, stk. 7 Elsikkerhedsloven § 24, stk. 4 Privatgymnasieloven § 26a, stk. 2 Investeringsforeningsloven § 175, stk. 1 Besøgsbekendtgørelsen § 22, stk. 1 Havneloven § 14a, stk. 2 Miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 11 Lov om Blødererstatningsfonden § 12, stk. 1 Udlændingeloven § 44c, stk. 2 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 66, stk. 3 ATP-loven § 32, stk. 2 Værdipapirhandelsloven § 84a, stk. 1 Jernbanelov § 78, stk. 4 Jernbanelov § 80, stk. 5 Jernbanelov § 98, stk. 1 Bekendtgørelse om undersøgelse og rapportering af begivenheder under anvendelse af militære luftfartøjer § 10, stk. 1 Forsikringsvirksomhedsloven § 285, stk. 1 Lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste § 15, stk. 1 Lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste § 16, stk. 2 Lov om efterskoler og frie fagskoler § 52c, stk. 2 Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs § 5, stk. 3 Teleloven § 7, stk. 2 Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste § 15, stk. 1 Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste § 16, stk. 2 Lov om fleksydelse § 34a, stk. 3 Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe § 4, stk. 6 Grundforskningsfondsloven § 13, stk. 2 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 45, stk. 4 Arbejdsmiljøloven § 79, stk. 1 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90b, stk. 5 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90c, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 91, stk. 11 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 94a, stk. 2 Retsplejeloven § 41h, stk. 2 Retsplejeloven § 110b, stk. 5 Bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder § 2, stk. 1 Retsplejeloven § 129, stk. 1 Retsplejeloven § 143b, stk. 1 Retsplejeloven § 144a, stk. 2 Retsplejeloven § 172, stk. 6 Familieretshusloven § 18, stk. 4 Lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 25, stk. 1 Lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 26, stk. 2 Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 6, stk. 5 Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 6a, stk. 1 Socialtilsynsloven § 11, stk. 2 Lægemiddelloven § 100, stk. 1 Hvidvaskloven § 38a, stk. 1 Konfliktrådsloven § 5, stk. 1 Hvidvaskloven § 56, stk. 1 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration § 13, stk. 5 Hvidvaskloven § 63, stk. 1 Hvidvaskloven § 69, stk. 1 Retsplejeloven § 786i, stk. 1 Retsplejeloven § 885, stk. 1 Retsplejeloven § 996b, stk. 2 Bekendtgørelse om forretningsorden for Planklagenævnet § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om godskørsel § 28, stk. 4 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 30, stk. 2 Buskørselsbekendtgørelsen § 3, stk. 3 Apotekerloven § 69, stk. 1 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe § 9, stk. 3 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked § 5, stk. 1 Bygningsenergispareloven § 24, stk. 5 Nationalbankloven § 20, stk. 1