Havneloven § 14a

Denne konsoliderede version af havneloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om havne

Lov nr. 326 af 28. maj 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012,
som ændret ved lov nr. 658 af 08. juni 2016 og lov nr. 144 af 28. februar 2018

§ 14a

Transportministeren kan fastsætte regler om sikring af havnefaciliteter og havne. Transportministeren kan herunder bestemme, at opgaver vedrørende sikring af havnefaciliteter og havne i nærmere bestemt omfang kan udføres af private.

Stk. 2 Transportministeriets ansatte og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, er under ansvar efter straffelovens §§ 152 - 152 e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Oplysningerne kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser.